Tapion raportti nro 53

Vesien hyvä tila ja kokonaiskestävyys kuntien talousmetsien metsänhoitosuunnitelmissa

Kunnilla on talousmetsien omistajina mahdollisuus vaikuttaa metsätalouden ympäristövaikutuksiin alueillaan. Tärkeässä asemassa vastuullisen talousmetsänhoidon toteuttamisessa ovat metsänhoitosuunnitelmat, joiden hankintaan liittyvää osaamista tulisi kunnissa lisätä.

Tämä opas liittyy ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitettuun kehittämistyöhön. Tavoitteena on edistää vesien tilan paranemista vahvistamalla vesienhoidon asiantuntijaverkostojen toimintaa ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Oppaan alueelliset tiedot kuvaavat Lounais-Suomea mutta opas on käyttökelpoinen myös muulla Suomessa.

Oppaan tavoitteena on lisätä kokonaiskestävien metsänhoitosuunnitelmien hankintaa ja siihen liittyvää osaamista kunnissa. Tarkoituksena on myös parantaa kokonaiskestävän metsänhoidon tavoitteiden asemaa kuntien tavoitteissa ja strategioissa sekä parantaa sidosryhmien välistä vuoropuhelua. Oppaan pääpaino on metsätalouden vesistövaikutusten vähentämisessä, mutta lisäksi huomioidaan luonnon monimuotoisuus, virkistysarvot, ilmastotavoitteet ja talouspainotukset.

Lataa opas ja siihen liittyvät esittelymateriaalit

Vesien hyvä tila ja kokonaiskestävyys kuntien talousmetsien metsänhoitosuunnitelmissa

Matila, A., Miettinen, S., Latva-Käyrä, P., Maajärvi, M. & Ronkainen, T. 2023. Vesien hyvä tila ja kokonaiskestävyys kuntien talousmetsien metsänhoitosuunnitelmissa. Tapion raportteja 53.

© Tapio Palvelut Oy

ISBN 978-952-7435-16-8

ISSN 2342-804X (pdf)