Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Monimetsä-hanke, talousmetsien luonnonhoito

Monimetsä-hanke, talousmetsien luonnonhoito

Monimetsä-hanke kehittää toimintamalleja, joiden myötä maanomistajat ja metsäammattilaiset voivat täydentää metsän- ja luonnonhoidon käytäntöjä keinoilla, jotka turvaavat metsänkäytön kestävyyttä ja parantavat luonnonhoidon tasoa. Hankkeessa luodaan työkaluja luonnonhoitoon ja viedään jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä. Hankkeessa on selvitetty luonnonhoidon käytännön ongelmia, mietitty erilaisia ratkaisuja ja kokeiltu niiden toimivuutta käytännössä. 

Metsäala kehittää luonnonhoidon käytäntöjä, koska luonnonhoidon tavoitteista huolehtiminen on entistä tärkeämpää. Metsäbiotalouden tuotteiden kysynnän globaali kasvu tarkoittaa Suomessa lisääntyviä mahdollisuuksia metsien käytölle. Kuinka hakkuita voidaan lisätä ja samanaikaisesti pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen sekä säilyttää vesistöt kirkkaina?

Monimetsä-hankkeella on haasteellinen tavoite saada aikaan nopealla aikataululla muutos, joka näkyy metsässä. Siksi hankkeessa päädyttiin kysymään käytännön työtä tekeviltä metsäammattilaisilta mitkä ongelmat hidastavat tai estävät luonnonhoidon keinojen käyttöä hakkuissa ja metsänhoidossa. Asian selvittäminen tuotti konkreettisia toimintamalliehdotuksia, jotka on koottu Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut -raporttiin.

Toimintamalleja on kokeiltu hankkeen päätoteuttajiin kuuluvien MTK:n ja Metsäteollisuus Ry:n jäsenorganisaatioiden toimesta. Kokeiluiden aineistot: Luonnonhoidon tarkistuslista ja neuvontatyökalu sekä  Luonnonhoitoa tukevat paikkatietoaineisto avuksi leimikon suunnitteluun.

Ajankohtaista:

 • Monimetsäkokeilujen tuloksista kertova raportti julkaistaan kesällä 2018.  Kokeilut ovat tuottaneet uutta tietoa siitä kuinka tärkeää on selvittää maanomistajien tavoitteen luonnonhoidon keinojen käytölle.
 • Monimetsä-hankkeen laaja koulutuskierros alkoi huhtikuussa 2018. Tapahtumia on yli 20 eri puolella Suomea. Metsäalan toimijoille suunnatussa koulutuspäivässä esitellään talousmetsien luonnonhoidon kustannustehokkaita keinoja ja toimintatapoja puuntuotannon rinnalla sekä kerrotaan, miten metsänomistajan toiveet voidaan entistä paremmin ottaa huomioon monimuotoisuuden turvaamisessa ja vesiensuojelussa.
 • Tiedote 12.4.2018: Monimetsähankkeen koulutuskiertue käynnistyi. 
 • Tervetuloa Monimetsä-koulutukseen
 • Monimetsähankkeen ohjelma ja koulutusten ajankohdat löydät Metsäkeskuksen koulutukset ja tapahtumat sivulta.

Lisätietoa Monimetsä-hankkeen tapahtumista löytyy Suomen metsäkeskuksen hankesivulta.

Metsästrategian hankesalkkuun sisältyvässä talousmetsien luonnonhoidon strategisessa hankkeessa kehitetään talousmetsien luonnonhoitoa jokapäiväisessä toiminnassa ottamaan huomioon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut. Luonnonhoidon tavoitteista huolehtiminen on metsäalan toimijoille entistä tärkeämpää, kun metsien käyttö monipuolistuu ja puun käyttöä lisätään.

monimetsa_boxi2

Keskeisimmät tulokset

 •  Monimetsä –työpajat 3-5 kpl (kesäkuu-elokuu 2016)
 •  Monimetsä –raportti I: Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut (helmikuu 2017)
 •  Kehittämiskokeilut 3 kpl (vuosi 2017)
 •  Monimetsä-raportti II: Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut – käytännön sovelluksia (vuodenvaihde 2017-2018)
 •  Toimintamallien käyttöönottoon tarvittavat materiaalit (ohjeet, oppaat, videot, nettimateriaali)
 •  Tuloksia käytäntöön vievät koulutukset metsäalan toimijoille 10 kpl, materiaalit yms. (2018)

Monimetsä tuottaa laajan hyödyn

 •  monimuotoisuudelle tärkeiden elinympäristöjen tilan ja vesiensuojelutoimien tehokkuus paranee
 •  luonnonhoidon toteutukseen liittyvä yhteisymmärrys lisääntyy
 •  maanomistaja saa tavoitteidensa mukaista palvelua metsänkäsittelyssä
 •  monitavoitteisen metsänhoidon palvelujen tarjoaminen helpottuu

Hankkeen sisältö

Luonnonhoitoselvitys

Selvitys kokoaa vaihtoehdot luonnon- ja metsänhoidon keinoista, joilla voidaan täydentää arkista metsänkäsittelyä siten, että metsänkäytön kestävyyttä ja luonnonhoidon tasoa parannetaan. Työssä selvitetään käytäntöön heikosti juurtuneiden luonnonhoitokeinojen esteet ja toimintamallit esteiden madaltamiseksi. Selvityksen taustatietona hyödynnetään metsänhoidon suosituksissa kuvattuja menetelmiä ja muita eri organisaatioiden käytössä olevia tai hankkeissa kehitettyjä, mutta vielä vakiintumattomia menetelmiä. Selvitykseen kerätään kommentteja eri puolilla maata työskenteleviltä metsä- ja ympäristöalan ammattilaisilta. Palautteen saamiseksi ja Monimetsä-aihetta koskevan keskustelun herättämiseksi järjestetään työpajat metsäkeskuksen palvelualueilla.

Kehittämiskokeilut

Kehittämiskokeiluilla päästään todentamaan suunniteltujen toimintamallien merkitys käytäntöön heikosti juurtuneiden luonnonhoitokeinojen esteiden madaltamisessa. Kehittämiskokeilujen tehtävänä on varmistaa, että niihin valitut, selvitystyössä esille nousseet keinot ovat laajassa mittakaavassa käytäntöön vietävissä. Kokeilut demonstroivat käytäntöjä ja niistä saadaan esimerkkejä myöhempiä koulutuksia ja materiaaleja varten. Hankkeen ohjausryhmä valitsee selvitykseen perustuen kehittämiskokeilujen aiheet. Aiheiden valinnassa korostuu metsätalouden käytännön toimijoiden näkemys siitä, mitkä teemat ovat vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden ja laajamittaisen käytäntöön viemisen kannalta olennaisia. Hanke nojaa kehittämiskokeilujen toteutuksessa asiaan liittyvien paikallisten toimijoiden, esimerkiksi viranomaistahojen tai Metsäteollisuus ry:n ja MTK:n jäsenorganisaatioiden valmiuteen osallistua kehittämiseen ja järjestää sille tarvittavat puitteet. Kehittämiskokeilun tulokset kootaan raporttiin.

Toimintamallien käytäntöön vienti

Hanke toteuttaa valtakunnalliseen käytäntöön vientiin tarvittavat koulutus- ja neuvontamateriaalit, järjestelmämuutokset, paikkatiedon kehittäminen, koulutukset ja muun tiedonvälityksen. Hankkeen tuloksista viestitään ja niitä viedään käytäntöön koko hankkeen toteutuksen ajan. Suurin panostus käytäntöön viennin toimenpiteisiin ajoittuu kehittämiskokeilujen jälkeiseen aikaan hankkeen kolmantena toteutusvuonna 2018. Koska hankkeen tulosten on tarkoitus näkyä myös metsässä tapahtuvassa toiminnassa, kuuluvat maanomistajat ja heidän kanssaan tekemisessä olevat metsäammattilaiset tulosten käytäntöön viennin kohderyhmään. Tarkempi käsitys tarvittavista toimista kehittyy siinä vaiheessa, kun jalkautettavat tulokset ovat selvillä.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, MTK, Metsäteollisuus ry, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Suomen riistakeskus, SYKE, Luonnonvarakeskus ja WWF.

Lisätietoja

 • Katja Matveinen, MMM, p. 040 179 7909, etunimi.sukunimi@mmm.fi
 • Riitta Raatikainen, SMK, p. 050 314 0440, etunimi.sukunimi@metsakeskus.f
 • Timo Vesanto, SMK, p. 040 530 6726, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
 • Lauri Saaristo, Tapio, p. 040 573 9168, etunimi.sukunimi@tapio.fi