energiapuuterminaalit

Opasta energiapuuterminaalien ympäristölupakäytännöistä voidaan soveltaa myös muihin käyttötarkoituksiin menevien metsäbiomassojen terminaaleihin. Oppaan tavoitteena on sujuvoittaa ja yhdenmukaistaa ympäristölupien hakukäytäntöjä. Opas on tarkoitettu biomassaterminaalia suunnitteleville yrityksille sekä alan viranomaisille. Opasta varten on selvitetty toimijoiden sekä lupaviranomaisten käytännön kokemuksia ja näkemyksiä lupaprosesseista.

Oppaan julkaiseminen on jatkoa vuonna 2015 käynnistyneelle MMM:n ja TEM:n rahoittamalle Biomassaterminaalit –esiselvityshankkeelle, jossa kartoitettiin Suomessa toimivat suurimmat energiapuuterminaalit. Tämän jälkeen selvitettiin niiden kokemuksia lupamenettelyistä sekä mahdollisista ongelmakohdista lupamenettelyjen osalta. Tuon esiselvityksen tavoitteena oli mm. arvioida biomassaterminaalien suunnittelu- ja lupaprosessin sujuvuutta sekä pyrkiä tunnistamaan mahdollisia pullonkauloja ja esteitä prosessien jouhevalle etenemiselle. Raportissa käytiin läpi maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain ja muiden lakien asettamat vaatimukset terminaalien perustamiselle ja lupamenettelyille.

Oppaan sisällys

 • Yleistä
 • Toiminta-alueen sijainti
 • Yhteydenpito lupaviranomaiseen
 • Lupahakemuksen sisältö
 • Lupahakemuksen liitedokumentteja
 • Toiminnan kuvaus
 • Melu
 • Pöly
 • Paloturvallisuus
 • Hulevedet
 • Jätteet
 • Metsätuhot
 • Ympäristölupien yleinen sisältö
 • Hakemuksen muoto

Nyt julkaistun tiiviin ympäristölupaoppaan laadinnassa on hyödynnetty esiselvityshankkeessa saatuja tietoja. Opas on vapaasti käytettävissä.

Lataa pdf:  Opas energiapuuterminaalien ympäristölupakäytännöistä (PDF)

Juntunen, R. & Kotiharju, A. 2016.
Opas energiapuuterminaalien ympäristölupakäytännöistä
© Tapio Oy

Lisätietoa

Metsätietoasiantuntija, Ari Kotiharju, ari.kotiharju(at)tapio.fi, puh. 040 741 5238