Oppaat ja työvälineet

Tapio tuottaa metsän- ja luonnonhoidon oppaita, työvälineitä ja erilaisia laskureita metsänomistajille, metsäammattilaisille ja metsässä toimiville yrittäjille. Tavoitteena on auttaa päätöksenteossa ja käytännön töiden suunnittelussa ja tekemisessä. Maksuttomat aineistot ovat pääsääntöisesti maa- ja metsätalousministeriön tilaamien projektien tuloksia.

Metsän- ja luonnonhoito

Studiematerial – Naturvård i ekonomiskogar
Talousmetsien luonnonhoidon opiskeluaineisto — omatoimiseen opiskeluun tehtäviä ja työkirja
Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut -selvitys — millaiset uudet toimintamallit voisivat helpottaa luonnonhoidon keinojen käytön tehostamista?
Millä keinoilla metsänomistaja voi huolehtia luonnon monimuotoisuudesta ja vesiensuojelusta metsätilallaan? — Lauri Saariston esitys 30.10.2018
Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä -neuvontamateriaali liito-oravan huomioimisesta.
Metsätalous ja uhanalaiset lajit — miten metsätaloudessa tulisi huomioida uhanalaiset lajit.

Ajantasaiset metsänhoidon suositukset löytyvät täältä:

Metsänhoidon suositukset, pääteos
Työopas: Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon
Työopas: Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen
Työopas: Metsänhoidon suositukset puukauppakohteen laadintaan
Työopas: Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen
Työopas: Metsänhoidon suositukset suometsien hoitoon
Työopas: Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun
Työopas: Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon

Metsätalouden kannattavuus ja metsänomistus

Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen -opas kuolinpesän metsänomistusjärjestelyistä.
Metsälahjavähennyslaskuri -arvio metsälahjan veroseuraamuksista.
Työopas: Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen

Ekosysteemipalvelut, maisema ja kulttuuri

Tavallisissa metsissä on paljon mielenkiintoista maisemaa, luontoa ja historiaa sekä paikkoja elämyksille. Käytännöllisten oppaiden avulla aiemmin pimentoon jääneitä kohteita tunnistetaan ja otetaan ne osaksi metsätaloutta. Oppaat tarjoavat metsänomistajille, metsäalan toimijoille ja metsätaloudesta kiinnostuneille kansalaisille vinkkejä monipuoliseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Metso hyvinvointipolku
Ekosysteemipalvelujen tuotteistaminen
Metsien ekosysteemipalvelut – opas metsänomistajille ja yrityksille
Metsien ekosysteemipalvelut — opas kunnille
Miten sovin metsäympäristön hyödyntämisestä? – ideoita ekosysteemipalveluiden tekemiseen ja sopimiseen.
Kulttuuripolkuja Mäntsälän metsiin – opas kulttuuriseen kestävyyteen
Talousmetsät sulautuvat maisemaan — maisemanhoito ja biologinen monimuotoisuus.
Maisemasuunnittelu, esimerkkejä ja mallikohteita puuntuotantoalueille — vinkkejä vapaaehtoiseen maisemasuunnitteluun metsänomistajille, metsäalan toimijoille ja metsätaloudesta kiinnostuneille kansalaisille.
Metsäkulttuuria Päijät-Hämeessä — tämä opas innostaa metsänomistajia sekä kyläyhdistyksiä ja kotiseutuyhdistyksiä tutustumaan metsäkulttuuriin.

Kaavoitus

Kattava tietopaketti kaavavoitukseen liittyvistä asioista niin metsänomistajille kuin myös julkisen sektorin toimijoille.

Kuusi keinoa maisematyöluvan sujuvoittamiseksi – esite
Uudet tavat edistää metsien maisema-arvojen huomioimista -esite
Metsänomistajan kaavoitusapu -opas metsätalouden kannalta oleellisimmista kaavoitukseen liittyvistä asioista.
Kaavoituksen metsäapu — miten metsät on hyvä ottaa huomioon kuntien kaavoituksessa ja maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa.

Metsäteiden kunnossapito

Kattava tietopaketti metsäteiden kunnossapidosta. Täältä löydät erilaisia ohjeita, urakoinnin mallilomakkeita ja tehtäväkortteja:

Uusi yksityistielaki. Koulutus tiekuntien tienpidon kehittämiseen, esitysmateriaalit ja mallipohjat
Metsätien kunnossapidon työkalupakki
Oppaat ja ohjeet
Kunnossapitotöiden urakoinnin ohjeet ja vuosikustannusarvio
Yksittäisen kunnossapitotyön tilaamisen lomakemallit
Laajemman kunnossapitourakan kilpailuttamisen lomakemallit
Metsätien kunnossapidon tehtäväkortit

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi ihmisten elinympäristöihin ja elinkeinoihin. Ilmastokestävyys eli ilmastoresilienssi tarkoittaa ilmastonmuutokseen sopeutumista tietoisesti ja ennakoivasti. Aktiivisilla sopeutumistoimilla voidaan varautua ilmastonmuutokseen, ehkäistä ja lieventää sen haitallisia vaikutuksia sekä hyödyntää muutoksesta syntyviä mahdollisuuksia.

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu — Miten ilmastonmuutos vaikuttaa arkeemme? Miten ilmastonmuutokseen voi varautua ja sopeutua?
Tarkastele yritystoimintasi ilmastokestävyyttä — arvioi yrityksesi ilmastokestävyyttä ja kehitä sitä eteenpäin kysymyspaketin avulla
Ilmastokestävyyden tarkastelu – konsepti käytännön työvälineiksi — arvioi yrityksesi ilmastokestävyys kätevällä työvälineellä
Ilmastokestävyyden työvälineet yrityksille (Prezi) — tutki julkisen sektorin käyttöön olevia apuvälineitä
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattoreiden tietokortit — tietokortit esittelevät sopeutumista eri teemojen kautta:
Myrskyt tuovat haasteita — sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen
Tulvariskien hallinta on tärkeä osa sopeutumista — tulvariskit ja niiden hallinta
Siitepölykauden pidentyminen ja siitepölyallergia
Miten punkit eli puutiaiset liittyvät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen?

Muut oppaat

Tuhka osana kestävää liiketoimintaa – Opas tuhkan tuottajille ja käyttäjille
Metsäpaloriskin ennakointi metsätöissä – opas metsäammattilaisille
Metsäojien kunnostus kuivuneiden suojelusoiden läheisyydessä — opas maanomistajille
Metsätöitä turvallisesti – työturvallisuusopas omatoimisiin metsätöihin — työturvallisuus metsätöissä ja metsätöiden työolojen kehittäminen. Turvavarusteet ja niiden käyttö.
Sähkölinjojen vierimetsät, projektin oppaat ja raportit — neuvoja keskijännitteisten (20 kV) sähkölinjojen vierimetsien hoitoon.
Opas energiapuuterminaalien ympäristölupakäytännöistä — Tietoa ympäristölupien hakukäytännöistä biomassaterminaalia suunnitteleville.

Tapion laskurit

Hirvivahinkolaskuri hirvieläinten aiheuttamien metsävahinkojen arviointiin. Uuden laskurin avulla metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat arvioida vahingon suuruutta, ennen kuin tekevät vahinkoilmoituksen Suomen metsäkeskukselle.

Metsälahjavähennyslaskuri — arvio metsätilan lahjoittamisen veroseuraamuksista lahjansaajalle.

Maksulliset työvälineet

Etapio-palvelu metsänhoidon päätöksentekoon — Etapio-mobiilisovellus tukee monitavoitteista päätöksentekoa.

TAPIO Maastotaulukot mobiilisovellus  — metsänhoidon suositukset, ympäristöohjeet, harvennusmallit ja relaskooppitaulukot. Täydellinen tietopaketti maastotyöskentelyn tueksi.

TAPIO Metsänhoitokortisto — sähköinen tietopalvelu, josta saat aina ajan tasalla olevat tiedot ja neuvot hyvään metsänhoitoon.

Summa-arvo metsän arvonmäärityksessä —  Summa-arvomenetelmän taulukoista ajantasaiset tiedot metsän arvonmääritykseen, tila-arvioiden laadintaan ja vahingonkorvausten määrittämiseen.