Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut, Monimetsä-hankkeen selvitys

Selvitys perustuu Monimetsä-hankkeessa vuonna 2016 kerättyyn aineistoon. Aineiston tuottamiseen on osallistunut noin 100 metsäammattilaista, jotka työskentelevät eri puolilla Suomea erilaisissa metsätalouden tehtävissä ja organisaatioissa. Monimetsä-selvitys on esittelee ainutlaatuiseen aineistoon perustuvan synteesin luonnonhoidon tasoa ja metsänkäytön kestävyyttä parantavista ratkaisuista. Selvitys vastaa kysymyksiin, millaiset asiat ovat pullonkauloina luonnonhoidon keinojen käytölle, ja millaiset uudet toimintamallit voisivat helpottaa luonnonhoidon keinojen käytön tehostamista?

Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut -raportti:

Monimuotoisuuden turvaaminen ja vesiensuojelu osana metsänkäsittelyä.
Tuloksia, jotka on kerätty kysymällä käytännön työtä tekeviltä metsäammattilaisilta haastatteluilla, nettikyselyillä ja työpajoissa.
Tilannekatsauksen talousmetisen luonnonhoidon edistymisestä.
Esimerkkejä metsänhoidon suosituksissa kuvatuista metsän ja luonnonhoidon keinoista ja niiden toteutustavoista.
Asiantuntijanäkemyksiä käytäntöön heikosti juurtuneista luonnonhoitokeinoista ja niihin liittyvistä pullonkauloista
Yhteenveto tunnistettujen ratkaisujen tarpeesta
Ehdotuksia Monimetsä-hankeen kokeiluiksi
Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia metsänomistajille ja metsätyötä tekeville monimuotoisuuden ja vesiensuojelun turvaamiseksi
Lataa Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut (PDF)

Lataa Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut  (PDF)

 

Lisätietoa selvityksestä:

Projektipäällikkö, Lauri Saaristo, puh. 040 573 9168

Lisätietoa Monimetsä-hankkeesta:

Projektipäällikkö, Timo Vesanto, puh. 040 530 6726
www.metsakeskus.fi/monimetsä-hanke

Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut, Monimetsä-hankkeen selvitys

Saaristo, L., Seppälä, M., Vesanto, T. & Ruutiainen, J. 2017.
Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut. Tapion julkaisuja. 44 s.
ISBN 978-952-5632-47-7

© Tapio Oy