Yksityistielaki muuttui 1.1.2019. Valtakunnallinen koulutuskiertue tiekunnan jäsenille lain muutoksista ja mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista käynnistyy maaliskuussa. Koulutuksen tavoitteena on tehdä lakimuutokset tutuksi, kertoa perusparannushankkeiden toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä kannustaa tiekuntia tienpidon suunnitelmalliseen kehittämiseen. Ilmaisia koulutuksia järjestetään kymmenellä eri paikkakunnalla eri puolella Suomea ja ne ovat tarkoitettu tiekuntien osakkaille – ja toimijoille sekä yksityistieasioista kiinnostuneille.

Tausta

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019 ja uudessa laissa on tukeuduttu paljolti olemassa oleviin, vanhassa laissa määriteltyihin toimintamalleihin, mutta se tuo mukanaan myös paljon uusia käytäntöjä, mahdollisuuksia ja vapauksia. Yksityistiet ovat nimensä mukaisesti yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityistiet ovat arviolta noin kahden miljoonan suomalaisen asia, joten uuden yksityistielain merkittävyyttä ja vaikuttavuutta ei voida väheksyä. Yksityisteitä arvioidaan olevan Suomessa noin 360 000 km, näiden lisäksi on myös kiinteistöjen omia teitä. Määrä on noin 70% Suomen tiestöstä.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa tiekuntien toimielimiä uuden yksityistielain muutoksista. Yksityisteiden periaatteet säilyvät tulevaisuudessakin ennallaan eli tiekunnan osakkuus perustuu maanomistukseen ja kustannukset jaetaan tiestä osakkaille saatavan hyödyn mukaisesti. Hyvin hoidettu tiekunta voikin jatkaa toimintaansa lähes entiseen tapaansa. Uuden yksityistielain tavoitteena on antaa edellytykset mm. yksityistieverkon kehittämiselle ja ylläpidolle nykyisissä olosuhteissa huomioiden muun muassa kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muutokset sekä toisaalta luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeet. Jotta uuden lain mahdollisuudet tehokkaampaan tiekunnan hallinnointiin ja yksityisteiden tienpitoon kyetään täysimääräisesti hyödyntämään, vaatii se tiekuntien edustajien kouluttamista.

Jotta uuden lain mahdollisuudet tehokkaampaan tiekunnan hallinnointiin ja yksityisteiden tienpitoon kyetään täysimääräisesti hyödyntämään, vaatii se tiekuntien edustajien kouluttamista. Hankkeessa lisätään yksityisteiden osakkaiden tietämystä tienpidosta koulutuksen keinoin, jonka seurauksena yksityisteiden hallinto selkiytyy, yksityisteiden tienpito paranee ja oikein kohdennettujen perusparannushankkeiden määrää lähtee kasvuun.

Toteutus

Koulutushanke toteutetaan ajalla 1.10.2018-31.5.2019. Hankkeen toimenpiteet:

 1. Koulutusaineistojen valmistelu, tiedottaminen, koulutusten järjestelyt, palautekyselyt ja aineistopankki Tapion ja Laatutien nettisivuille.
 2. Hankkeessa järjestetään 10 kpl tiekuntien toimielimille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia ympäri Suomea.

Koulutus toteutetaan seuraavilla paikkakunnilla:

 • Lapua 12.3.2019
 • Kangasala 13.3.2019
 • Kouvola 14.3.2019
 • Kuopio 19.3.2019
 • Kajaani 20.3.2019
 • Pudasjärvi 2.4.2019
 • Salla 3.4.2019
 • Kuusamo 4.4.2019
 • Kitee 5.4.2019
 • Varkaus 9.4.2019

Hallitusohjelman mukaisesti valtio kohdentaa vuosille 2017-19 yksityisteiden perusparantamiseen 30 miljoonaa euroa ns. korjausvelkarahaa, mikä mahdollistaa aikaisempiin vuosiin nähden huomattavasti laajemmat yksityisteiden perusparannustyöt. Määrärahaa käytetään tasa-arvoisen liikkumisen turvaamiseen sekä pysyvän asutuksen ja elinkeinoelämän, kuten biotalouden, tarvitsemien teiden avustamiseen. Hakkuumäärien kasvu luo painetta siirtyä entistä enemmän ympärivuotisiin hakkuisiin, mikä korostaa hyväkuntoisen alempiasteisen tieverkoston merkitystä. Hakkuu- ja ajokoneiden sekä korjuun tekninen kehitys mahdollistavat hakkuiden toteuttamisen suurimmalla osalla leimikoista ympäri vuoden. Ympärivuotisen korjuun toteuttamisessa nousee entistä useammin ongelmakohdaksi tiestön heikko kunto, joka ei mahdollista puun ajoa tehtaille sulan maan aikana. 99% puukuljetuksista tehdään autolla eli melkein jokainen pölli matkaa autokyydissä jossain vaiheessa puunkorjuuta.

Oman lisähaasteen tiestön kunnolle tuovat lainsäädäntömuutokset, jotka mahdollistavat puutavara-autojen kuormakoon kasvun. Suurin osa tiestöstä on rakennettu aikana, jolloin ajoneuvopainot olivat 50 tonnia. Nykyisin ovat ajoneuvojen painot nousseet jopa 76 tonniin. Yksityisteiden heikko kunto lisää myös painorajoituksia teillä.
Hanke toteuttaa osaltaan myös Suomen hallitusohjelmaa. Hanke mahdollistaa hallitusohjelman tavoitteen, Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä –osion tavoitteiden saavuttamista. Puun käyttöä monipuolistetaan ja lisätään 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa ja sen jalostusarvoa kasvatetaan.

Yhteistyökumppanit:

Laatutie Oy, kaupungit ja kunnat. Hanketta rahoittaa Liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisätietoja ja materiaaleja

Kati Kontinen, Tapio Oy. Puh. 050 5917456, kati.kontinen@tapio.fi
Olli Miettinen, Laatutie Oy. Puh.0400 898090, olli.miettinen@laatutie.fi

Metsätien kunnossapito – oppaat, urakoinnin lomakemallit ja tehtäväkortit

Esitysmateriaalit ja mallipohjat – koulutus tiekuntien tienpidon kehittämiseen

Tiekuntien yksityistiepäivä – uuden yksityistielain muutokset ja mahdollisuudet

 

Logo Tapio