Biotalous ja erityisesti metsäbiotalous ovat Suomen kannalta keskeisiä toimialoja. Metsäbiotalouden elinkeinot linkittyvät toisiinsa muodostaen kokonaisuutena vahvan arvoverkon. Metsäbiotalouden arvoketjujen merkitys Suomelle ja maakunnille selvitetään aluetilinpidon tilastoihin perustuvalla analyysillä. Tapio on toteuttanut vastaavan selvityksen aiemmin vuosina 2016 ja 2021. Uusimman selvityksen tiedot ja niihin pohjautuvat viestintäaineistot julkaistiin maaliskuussa 2024. Hankkeen rahoittaa Suomen metsäsäätiö.

Tausta ja tarve

Metsäbiotalous osana biotaloutta ja kiertotaloutta on keskeinen toimiala Suomen kansantaloudelle. Biotalouden vienti on kolmannes koko Suomen viennistä, ja biotalouden sisällä metsätuotteet vastaavat yli 70 prosentista biotalousviennin arvosta.

Hallitusohjelmassa Suomen metsät ja niiden kestävä käyttö sekä metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen nähdään tärkeänä osana ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Biotalousstrategiassa ja kansallisessa metsästrategiassa (KMS2035) korostuvat biotalouden arvonlisän nostaminen ja kilpailukykyisen toimintaympäristön varmistaminen uudistuvalle ja vastuulliselle metsäalalle Suomessa.

Metsiin ja puuhun perustuva metsäbiotalous kattaa useita erilaisia teollisuuden ja tuotannon aloja ja toimintoja, jotka pohjautuvat puuhun tai metsiin. Metsäbiotalouteen kuuluu esimerkiksi metsäbiomassan jalostaminen metsä-, energia-, kemian- tai elintarviketeollisuudessa. Monien puuraaka-aineeseen pohjautuvien tuotantoprosessien lisäksi metsäbiotalouteen kuuluvat metsien muut tuotteet (marjat, sienet, riista) sekä luontomatkailu ja metsien virkistys- ja terveyskäyttö.

Metsäbiotalouden elinkeinot linkittyvät toisiinsa muodostaen kokonaisuutena vahvan arvoverkon, jonka merkitys on suuri koko Suomelle.

Tavoitteet ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on luoda tilastoaineistoon perustuen tuore kuva metsäbiotalouden elinkeinojen taloudellisesta ja työllistävästä merkityksestä kokonaisuutena Suomessa sekä maakunnittain.  Hankkeessa tuotetut aineistot ja analyysit tukevat metsäbiotalouden viestintää erityisesti maakunnissa. Tieto lisää ymmärrystä metsäbiotalouden merkityksestä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Hankkeen tulokset

Tuoreet tulokset julkaistiin vuonna 2024 Metsäbiotalouden arvoketjut verkkosivuilla, ja maakuntakohtaiset materiaalipaketit on koottu Metsäbiotalous maakunnissa – raportit ja esitykset -verkkosivulle.

Biotalouden ja metsäbiotalouden määritelmä

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Metsäbiotalouden lisäksi biotalouteen kuuluvat maatalous, elintarviketeollisuus, tekstiilit ja vaatteet, luontomatkailu, metsästys, kalastus sekä osa rakentamisesta, lääketeollisuudesta ja uusiutuvan energian tuotannosta.

Metsäbiotaloudella tarkoitetaan sitä osaa biotaloudesta, joka käyttää metsäbiomassaa ja siihen perustuvia teollisia sivuvirtoja. Metsäbiomassaan luetaan kuuluviksi runkopuu, kannot, hakkuutähteet, puun kuori sekä marjat, kävyt ja metsäkasvit.

 

Suomen Metsäsäätiö

Metsäbiotalouden arvoketjut verkkosivut

Metsäbiotalous maakunnissa – raportit ja esitykset verkkosivut

 

 

Logo Suomen metsäsäätiö

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134