Biotalous ja erityisesti metsäbiotalous ovat Suomen kannalta keskeisiä toimialoja. Biotalouden kasvuvauhti on ollut nopeampi kuin talouden keskimäärin ja alalla on toteutettu isoja investointeja. Metsäbiotalouden elinkeinot linkittyvät toisiinsa muodostaen kokonaisuutena vahvan arvoverkon. Metsäbiotalouden arvoketjujen merkitys Suomelle ja maakunnille selvitetään tilastoihin perustuvalla analyysillä.  Hankkeen tavoitteena oli lisätä arvoketjujen kokonaisuuden tuntemusta. Viestinnällä halutaan lisätä laaja-alaista ymmärrystä arvoketjuista sekä metsäbiotalouden taloudellisesta ja työllistävä merkityksestä. Hankkeen rahoitti Suomen Metsäsäätiö.

Tausta ja tarve

Biotalous ja erityisesti metsäbiotalous ovat Suomen kannalta edelleen keskeisiä toimialoja. Suomen biotalousstrategiassa metsiin perustuvien elinkeinojen – eli metsäbiotalouden arvoketjujen – kasvu ja kokonaisvaltainen myönteinen kehitys on erityisen vahvalla sijalla.

Metsäbiotalouden arvoketjut analyysi toteutettiin ensimmäisen kerran 2015-2016, jolloin käytössä olivat Tilastokeskuksen luvut vuoteen 2013 saakka. Tämän jälkeen biotalouteen panostaminen on jatkunut voimakkaasti maakunnissa. Metsäbiotalouden rakenteet ja volyymit ovat muuttuneet ja tuoreen ja ajantasaisen kuvan saamiseksi analyysi päivitettiin 2018 tiedoilla.

Metsiin ja puuhun perustuva metsäbiotalous kattaa useita erilaisia teollisuuden ja tuotannon aloja ja toimintoja, jotka pohjautuvat puuhun tai metsiin. Metsäbiotalouteen kuuluu esimerkiksi metsäbiomassan jalostaminen metsä-, energia-, kemian- tai elintarviketeollisuudessa. Monien puuraaka-aineeseen pohjautuvien tuotantoprosessien lisäksi metsäbiotalouteen kuuluvat metsien muut tuotteet (marjat, sienet, riista) sekä luontomatkailu ja metsien virkistys- ja terveyskäyttö.

Metsäbiotalouden elinkeinot linkittyvät toisiinsa muodostaen kokonaisuutena vahvan arvoverkon, jonka merkitys on suuri koko Suomelle.

Tavoitteet ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena oli luoda tilastoaineistoon perustuen tuore kuva metsäbiotalouden elinkeinojen taloudellisesta ja työllistävästä merkityksestä kokonaisuutena Suomessa sekä maakunnittain.  Hankkeessa tuotetut aineistot ja analyysit tukevat metsäbiotalouden viestintää erityisesti maakiunnissa. Tieto lisää ymmärrystä metsäbiotalouden merkityksestä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Hankkeen tulokset

Tulokset esitellään Metsäbiotalouden arvoketjut verkkosivuilla ja materiaali on koottu Metsäbiotalous maakunnissa – raportit ja esitykset verkkosivulle.

 

Biotalouden ja metsäbiotalouden määritelmä

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Metsäbiotalouden lisäksi biotalouteen kuuluvat maatalous, elintarviketeollisuus, tekstiilit ja vaatteet, luontomatkailu, metsästys, kalastus sekä osa rakentamisesta, lääketeollisuudesta ja uusiutuvan energian tuotannosta.

Metsäbiotaloudella tarkoitetaan sitä osaa biotaloudesta, joka käyttää metsäbiomassaa ja siihen perustuvia teollisia sivuvirtoja. Metsäbiomassaan luetaan kuuluviksi runkopuu, kannot, hakkuutähteet, puun kuori sekä marjat, kävyt ja metsäkasvit.

 

Suomen Metsäsäätiö

Metsäbiotalouden arvoketjut verkkosivut

Metsäbiotalous maakunnissa – raportit ja esitykset verkkosivut

 

 

Logo Suomen metsäsäätiö

  • Tommi Tenhola
  • Ympäristötalouden asiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134