Biotalous ja erityisesti metsäbiotalous ovat Suomen kannalta keskeisiä toimialoja. Metsäbiotalouden elinkeinot linkittyvät toisiinsa muodostaen kokonaisuutena vahvan arvoverkon. Metsäbiotalouden arvoketjujen merkitys Suomelle ja maakunnille selvitetään tilastoihin perustuvalla analyysillä. Viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2021. Uudet tiedot julkaistaan alkuvuodesta 2024. Hankkeen rahoittaa Suomen Metsäsäätiö.

Tausta ja tarve

Metsäbiotalous osana biotaloutta ja kiertotaloutta on keskeinen toimiala Suomen kansantaloudelle. Biotalouden vienti on kolmannes koko Suomen viennistä, ja biotalouden sisällä metsätuotteet vastaavat yli 70 prosentista biotalousviennin arvosta.

Hallitusohjelmassa Suomen metsät ja niiden kestävä käyttö sekä metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen nähdään tärkeänä osana ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Biotalousstrategiassa ja kansallisessa metsästrategiassa (KMS2035) korostuvat biotalouden arvonlisän nostaminen ja kilpailukykyisen toimintaympäristön varmistaminen uudistuvalle ja vastuulliselle metsäalalle Suomessa.

Metsiin ja puuhun perustuva metsäbiotalous kattaa useita erilaisia teollisuuden ja tuotannon aloja ja toimintoja, jotka pohjautuvat puuhun tai metsiin. Metsäbiotalouteen kuuluu esimerkiksi metsäbiomassan jalostaminen metsä-, energia-, kemian- tai elintarviketeollisuudessa. Monien puuraaka-aineeseen pohjautuvien tuotantoprosessien lisäksi metsäbiotalouteen kuuluvat metsien muut tuotteet (marjat, sienet, riista) sekä luontomatkailu ja metsien virkistys- ja terveyskäyttö.

Metsäbiotalouden elinkeinot linkittyvät toisiinsa muodostaen kokonaisuutena vahvan arvoverkon, jonka merkitys on suuri koko Suomelle.

Tavoitteet ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on luoda tilastoaineistoon perustuen tuore kuva metsäbiotalouden elinkeinojen taloudellisesta ja työllistävästä merkityksestä kokonaisuutena Suomessa sekä maakunnittain.  Hankkeessa tuotetut aineistot ja analyysit tukevat metsäbiotalouden viestintää erityisesti maakunnissa. Tieto lisää ymmärrystä metsäbiotalouden merkityksestä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Hankkeen tulokset

Uudet tulokset julkaistaan vuonna 2024 Metsäbiotalouden arvoketjut verkkosivuilla ja materiaali kootaan Metsäbiotalous maakunnissa – raportit ja esitykset -verkkosivulle.

Viimeisin päivitys on tehty vuonna 2021. Vuoden 2021 tulokset ovat käytettävissä seuraavaan päivitykseen saakka.

Biotalouden ja metsäbiotalouden määritelmä

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Metsäbiotalouden lisäksi biotalouteen kuuluvat maatalous, elintarviketeollisuus, tekstiilit ja vaatteet, luontomatkailu, metsästys, kalastus sekä osa rakentamisesta, lääketeollisuudesta ja uusiutuvan energian tuotannosta.

Metsäbiotaloudella tarkoitetaan sitä osaa biotaloudesta, joka käyttää metsäbiomassaa ja siihen perustuvia teollisia sivuvirtoja. Metsäbiomassaan luetaan kuuluviksi runkopuu, kannot, hakkuutähteet, puun kuori sekä marjat, kävyt ja metsäkasvit.

 

Suomen Metsäsäätiö

Metsäbiotalouden arvoketjut verkkosivut

Metsäbiotalous maakunnissa – raportit ja esitykset verkkosivut

 

 

Logo Suomen metsäsäätiö

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134