Nykyiset metsätietojärjestelmät eivät vastaa metsänomistajien monitavoitteiseen päätöksentukitarpeeseen riittävällä tasolla. Tapion koordinoimassa TAHTO-hankkeessa on luotu ekologiselle, sosiaaliselle, kulttuuriselle ja ilmastolliselle kestävyydelle yhteismitalliset mittarit, joilla metsänomistaja pystyy vertailemaan eri päätösten vaikutusta metsätalouden kokonaiskestävyyteen. 

Hanke on päättynyt. Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Tausta

Metsänomistaja tekee päätöksiä metsäomaisuudestaan omien tavoitteidensa mukaan. Yhä useampi metsänomistaja painottaa taloudellisen kestävyyden lisäksi myös muita kokonaiskestävyyden osa-alueita, kuten ekologista ja sosiaalista kestävyyttä, metsien hoitoa ja käyttöä koskevassa päätöksenteossa. Nykyisellään metsätietojärjestelmät eivät vastaa metsäomistajien monitavoitteeseen päätöstukitarpeeseen riittävällä tasolla.

Kansallisessa metsästrategiassa painotetaan metsien käytön kokonaiskestävyyttä. TAHTO-hankkeessa luotavilla mittareilla pystytään huomioimaan metsien hoidon ja käytön vaikutuksia kokonaiskestävyyden eri osa-alueisiin. Hankkeen tulokset ja materiaalit ovat metsäalan eri sidosryhmien vapaassa käytössä tulosten valmistuttua.

Tavoitteet

TAHTO-hankkeen tavoitteena on tehdä ehdotus siitä, miten ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja ilmastollinen kestävyys kuvataan taloudellisen kestävyyden mittareiden kanssa yhteismitallisina niin, että metsänomistaja pystyy vertailemaan edellä mainittuja tekijöitä, kun hän tekee päätöksiä päätöstukijärjestelmän avustamana.

  • Luodaan nykyisellä metsätietorakenteella ja paikkatietoaineistoilla kokonaiskestävyyttä kuvaavia mittareita
  • Autetaan metsänomistajaa vertailemaan tavoitteita ja metsäsuunnitelmavaihtoehtoja
  • Vahvistetaan kokonaiskestävyyden toteutumista metsiä ja metsien käyttöä koskevassa päätöksenteossa

Toiminta

Hanke kytkeytyy Kansallisen metsästrategian päivittämiseen ja se toteutetaan seuraavasti vuosien 2021–2023 aikana:

  • Selvitetään metsänomistajan päätöstukitarvetta kyselyn avulla ja kootaan tuorein tutkimustieto aiheesta. Tällä tavoin luodaan viitekehys määritettäville kokonaiskestävyyden eri mittareille.
  • Määritellään viitekehyksen pohjalta kokonaiskestävyyttä kuvaavia mittareita nykyisellä metsätietorakenteella ja paikkatietoaineistoilla.
  • Testataan määriteltyjä mittareita metsätila- ja aluetasolla ja tarkennetaan niiden tietosisältöä.
  • Luodaan selkeät materiaalit ja menetelmäkuvaukset määritellyistä mittareista ja niiden hyödyntämisestä eri sidosryhmiä varten.

Yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Tapio. Tapion lisäksi toteutuksesta vastaavat Simosol Oy, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hanke on osa Kansallisen metsästrategian päivittämistä.

Hankkeen kesto

Hanke toteutettiin vuosien 2021–2023 aikana.