Nykyiset metsätietojärjestelmät eivät vastaa metsänomistajien monitavoitteiseen päätöksentukitarpeeseen riittävällä tasolla. Tapion koordinoimassa TAHTO-hankkeessa on luotu ekologiselle, sosiaaliselle, kulttuuriselle ja ilmastolliselle kestävyydelle yhteismitalliset mittarit, joilla metsänomistaja pystyy vertailemaan eri päätösten vaikutusta metsätalouden kokonaiskestävyyteen. Metsänomistajan päätöstukitarvetta selvitettiin kyselyn avulla. Hankkeen tulokset on koottu loppuraporttiin.

Raportti sisältää TAHTO-hankkeen tuloksena syntyneiden ekologista, sosiaalista, ilmastollista ja taloudellista kestävyyttä kuvaavien indeksien määrittelyn sekä indeksien testauksen yhteydessä tehdyt havainnot. Lisäksi raporttiin on koottu tietoa ja tuloksia indeksien hyödyntämisestä metsäsuunnittelulaskennoissa.

Hankkeen tuloksena syntyneet indeksit ovat hyödynnettävissä eri toimijoiden metsäsuunnittelujärjestelmissä ja metsänomistajapalveluissa. Indeksien käyttöönoton myötä ne ovat metsänomistajien tukena metsien hoitoon ja käyttöön liittyvässä päätöksenteossa.


Tutustu hankkeen loppuraporttiin

Tutustu metsänomistajakyselyn tuloksiin (liite 1)


TAHTO-hanke kytkeytyy Kansallisen metsästrategian päivittämiseen, ja se toteutettiin vuosien 2021-2023 aikana. Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Hanke toteutettiin Tapion, AFRYn, Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.