Vastuullisella metsälannoituksella ilmastohyötyjä (VaMeLa) -hanke keskittyy lannoituskäytäntöjen kehittämiseen ja lannoitusten vaikutusten tarkasteluun erityisesti yksityismetsissä. Hanke tuottaa ja jakaa tietoa ilmastotoimien tueksi viestimällä tehokkaasti metsälannoituksen kannattavuudesta ja ilmastohyödyistä.

Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Hankkeesta vastaa VTT. Tapio koordinoi hankkeen ulkoista viestintää ja tulosten jalkauttamista. Luonnonvarakeskus vastaa metsälannoituksen vaikutusten tarkastelusta.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:

  • Selvittää käytännön esteet, jotka hidastavat lannoituksen käyttöä Suomen yksityismetsien nettokasvun ja hiilinielun lisäämisessä,
  • Selvittää lannoitustoiminnan elinkaarivaikutukset,
  • Etsiä kehityspolut, joilla metsälannoituksen (mineraalilannoitteet, tuhka- ja kierrätyslannoitteet) avulla saatavia kokonaishyötyjä voitaisiin mahdollisimman nopeasti kasvattaa.
  • Lisäksi tavoitteena on koulutuksen ja tiedottamisen avulla antaa sekä lannoituspäätöksiä että niitä käytännössä toteuttaville tekeville paremmat valmiudet löytää kuhunkin tilanteeseen sopivat ratkaisut.

Hankkeen vaikuttavuus

Hanke edistää hiilineutraalisuustavoitteen 2035 saavuttamista kartoittamalla keinovalikoimaa ja kehityspolkuja lannoituspinta-alojen kasvattamiseen. Hanke ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja tavoitteenaan lisätä metsälannoitusten avulla saatavaa kokonaishyötyä edistämällä metsälannoituspinta-alojen lisäämistä parhailla lannoituskohteilla kangas- ja turvemailla, selvittämällä mineraalilannoitteiden ja typpipitoisten kiertotalous- ja tuhkalannoitteiden käyttökelpoisuutta ja saatavuutta sekä edistämällä tähän liittyvää hiilinieluja tukevaa ilmastokestävää metsien hoitoa ja käyttöä. Hanke selvittää reittejä lannoitevalmistuksen pienempään hiilijalanjälkeen selvittämällä kiertotalouslannoitevaihtoehtoja ja keinoja niiden parempaan saatavuuteen.

Lannoitusten vaikutuksia arvioidaan metsänkasvatuksen kannattavuuden, hiilensidonnan kustannustehokkuuden ja toiminnan hyväksyttävyyden kautta sekä koko maan että yksityisen metsänomistajan näkökulmista. Hyväksyttävyyteen vaikuttavat sekä arvioidut ympäristövaikutukset että odotettavissa oleva lisähyöty joko lisääntyvien hakkuutulojen tai tehokkaamman hiilensidonnan myötä.

Hankkeessa tuotetaan lannoituksen ympäristövaikutuksista ja hyödyistä puuston kasvuun ja metsien hiilensidontaan metsänomistajille suunnattua viestintämateriaalia sekä koulutusaineistoja ja taustatietoa metsäammattilaisille tarkoitettuun verkkopalveluun. Tuloksia, lannoitusten toteutusten toimintamalleja ja vaikuttavuutta esitellään webinaareissa metsäammattilaisille ja metsänomistajille ja ne sisällytetään soveltuvin osin metsänhoidon suosituksiin.

Kohderyhmänä ovat metsänomistajat, lannoitushankkeita suunnittelevat ja toteuttavat metsäpalvelu- ja metsäkoneyrittäjät sekä metsäpalvelujen markkinoinnissa ja toteutuksessa työskentelevät ammattilaiset.

Tulokset

Hanke määrittää lannoitevalmistuksen ja levityksen sekä metsän hiilinielun kasvamisen ilmastovaikutukset. Tähän liittyvät myös turvemaiden vesitalous sekä tuhka ja muut metsätalouteen soveltuvat kierrätyslannoitteet.

  • Hanke selvittää metsänlannoituksen nykyiset toimintamallit, kustannukset, toimijat, sekä lannoitusta haittaavat tekijät ja ehdottaa parhaita toimintamalleja lannoitusliiketoiminnan kehittämiseksi
  • Hanke laatii sekä koko maata että yksityistä metsänomistajaa koskevia skenaarioita, miten lannoituksella voidaan lisätä puuston kasvua ja hiilen sidontaa.
  • Hanke laatii metsänomistajaa koskevia skenaarioita, miten lannoitustoiminnan hyväksyttävyyttä voitaisiin lisätä
  • Hanke laatii laskelmia, miten lannoitus vaikuttaa metsänkasvatuksen kannattavuuteen erilaisilla lannoitusintensiteeteillä ja jakaa päivitettyä tietoa metsälannoitusten talous- ja ilmastohyödyistä metsäomistajille
  • Hanke tekee toimintamalliehdotuksia metsälannoituksen lisäämiseksi
  • Hanke jalkauttaa hankkeen tulokset vahvistamalla metsänomistajien ja käytännön toimijoiden osaamista metsälannoituksen hyvistä käytännöistä, lisätä lannoituspalveluiden tarjontaa ja kysyntää sekä innostaa metsänomistajia vastuulliseen lannoitukseen soveltuvilla kohteilla ja tuhkan käyttöön erityisesti turvemailla.

Hankeorganisaatio

VTT vastaa kestävien metsälannoitteiden arvioinneista sekä lannoite- ja tuhkalogistiikan sekä lannoitelevityksen käytäntöjen ja kehitystarpeiden kartoituksesta. VTT koordinoi hanketta.

Luke vastaa metsälannoituksen vaikutusten tarkastelun skenaarioanalyyseistä, joiden tulokset kuvaavat lannoitusintensiteetin vaikutuksia metsien kasvuun, metsien hiilivarastojen kehitykseen, ravinnehuuhtoumiin ja turvemaiden kunnostusojitustarpeeseen. Tulosten avulla voidaan arvioida toimenpidevaihtoehtojen kustannustehokkuutta sekä hiilinielujen kasvattamisessa että puuntuotannon lisäämisessä.

Tapion rooli on hankeviestinnän ja tulosten jalkauttamisen koordinointi sekä viestintätoimenpiteiden toteutus yhdessä VTT:n ja Luken kanssa. Hanke toteutetaan vuosina 2021–2023.

Lisätietoa

Tommi Tenhola, ympäristötalouden asiantuntija, Tapio, tommi.tenhola@tapio.fi, p. 0400 981 652

Kirsi Korpijärvi, senior scientist, VTT, kirsi.korpijarvi@vtt.fi, p. 040 529 8464

Jari Hynynen, tutkimusprofessori, Luke, jari.hynynen@luke.fi, p. 029 5322 350

Hannu Salminen, erikoistutkija, Luke, hannu.salminen@luke.fi, p. 029 5325 330

 

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Turvemaametsän tuhkalannoitus

VaMeLa-hankkeessa tuotettu video, kuinka turvemaametsien tuhkalannoittamista tehdään ja millaisia hyötyjä siitä on metsänomistajalle ja ilmastolle?