Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan -loppuseminaari

26.9.2023

TurVI-hankkeessa on sovitettu kestävällä tavalla yhteen turvemaiden metsien puuntuotannon turvaaminen, vesiensuojelu sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Viimeisen kolmen vuoden aikana on seurattu eri syvyyteen kunnostettujen metsäojien vaikutuksia suometsän kasvihuonekaasupäästöihin ja vesistökuormitukseen.

Hankkeessa kunnostettiin ojia 90 cm ja 60 senttimetrin syvyyteen. Matalampien ojien alueella kuormitus ja päästöt jäivät vähäisemmiksi. Samanaikaisesti pohjaveden pinta pysyi puuston kasvun kannalta suotuisana. Lisäksi hankkeessa seurattiin erilaisten vesiensuojelurakenteiden vaikutusta vedenlaatuun. Virtalansuon kunnostushankkeen yhteydessä ojitusalueelle rakennettiin virtaamansäätöpato laskeutusaltaan yhteyteen sekä johdettiin vettä kahdelle erilaiselle pintavalutuskentälle. Molemmat kentät ovat pidättäneet hyvin kiintoainesta ja ravinteita.

TurVIn loppuseminaari pidettiin 25.10.2023.

Seminaarin esitykset:

Lisätietoja:

Samuli Joensuu, p. +358 29 432 6015, samuli.joensuu(at)tapio.fi