Ei tuhkana tuuleen vaan hyötykäyttöön! Uusi toimintamalli tuo lisäarvoa tuhkan tuottajille ja hyödyntäjille

18.11.2021

Metsätaloudessa hyödynnettävää tuhkaa syntyy lämpö- ja voimalaitoksissa puun ja turpeen poltossa. Poltettavan raaka-aineen käyttö on murroksessa kivihiilen ja turpeen polton muuttuessa enenevissä määrin puuperäiseen raaka-aineeseen. Tämä lisää hyvälaatuisen tuhkan tuotantoa ja sen käyttömahdollisuuksia erityisesti metsänlannoituksessa. Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa on edistetty tuhkan hyötykäyttöä ja liiketoimintaa metsänlannoituksessa ja metsätienrakentamisessa.

Toimintamalli avaa virtoja tuhkan tuotannosta hyötykäyttöön

Tuhkan hyötykäytön edistämiseksi on Tapiossa laadittu toimintamalli, joka kuvaa tuhkan kulkua lämpö- ja voimalaitokselta hyötykäyttöön. Toimintamalli antaa kokonaiskuvan tuhkan hyödyntämisen eri vaiheista ja sen avulla toimijat voivat suunnitella omaan liiketoimintaansa sopivan vaihtoehdon. Toimintamallissa on mukana Materiaalitori-palvelu, jossa tuhkan tuottajat ja hyödyntäjät voivat kohdata.

Tuhka vahvana kiertotalouden materiaalina

Suomen metsäkeskus on ollut yhteydessä yli 30 tuhkaa tuottavaan ja hyödyntävään yritykseen. Yrityskäynneillä on kartoitettu tuhkalle sopivia käyttömahdollisuuksia ja yhteistyöverkostoja. Paikoin tuhkaa ei ole enää riittänyt metsänlannoitukseen maarakennuskäytön suuren kysynnän takia ja vain harva toimittaja ohjaa tuhkansa enää kaatopaikalle. Tuhka on käyttökelpoinen raaka-aine moneen eri tarkoitukseen.

Metsänlannoituksen ympäristövaikutukset vähäisiä

Tuhkan sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksille on määritelty raja-arvot, jotka määräävät tuhkan käytettävyyden lannoitus- ja maarakennuskäyttöön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toimesta seurattiin hankkeen aikana tuhkan ympäristövaikutuksia. Seurantakohteina oli kaksi tuhkatietä ja kaksi tuhkalannoitusalaa. Tuhkateiden ojavesinäytteissä havaittiin pitoisuuksien muutoksia, ja myös aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että pH-, sähkönjohtavuus- ja raskasmetallipitoisuudet nousevat hetkellisesti tuhkan käytön seurauksena, mutta tasoittuvat pian. Seuratuissa metsälannoituskohteissa ei havaittu tuhkalannoitteen selkeitä vaikutuksia.

Tietoa tarjolla

Hankkeessa keskeisenä osana on ollut tiedon jalkauttaminen tuhkan hyötykäytön mahdollisuuksista. Tuhka osana kestävää liiketoimintaa oppaaseen on koottu tietoa tuhkasta sekä liiketoiminnan edellytyksistä. Opas on juuri päivitetty ja uusin versio on nyt saatavilla. Hankkeessa tuotettiin myös esite ja koulutusmateriaalia sekä laskureita metsätienrakennuksen avuksi, kuten tuhka-murskelaskuri.
Hanke on Tapion, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke.

Lisätietoa hankkeesta ja tuloksista

Tommi Tenhola, Tapio, 0400 981 652, tommi.tenhola@tapio.fi
Marko Ämmälä, Suomen metsäkeskus, 050 314 0521, marko.ammala@metsakeskus.fi
Riina Tuominen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk, 040 637 1482, riina.tuominen@xamk.fi