Flera mål för kommunernas skogsbruk – ny guide publicerad

10.6.2024

I egenskap av ägare av ekonomiskogar beslutar kommunerna om målen för sitt skogsbruk. Kommuner är olika, och därför varierar också målen med skogsinnehavet. Tapio har gett ut en ny guide som vill främja en mångsidig och hållbar skogsvård i kommunägda skogar.

Nästan alla kommuner i Finland äger skog. Prioriteringarna inom skogsvården varierar utgående från kommuninvånarnas behov, skogarnas egenskaper och kommunens målsättningar. Till målen kan till exempel höra vattenvård, rekreationsbruk, biologisk mångfald, klimatrelaterade mål och ekonomisk avkastning.

Tapio har gett ut en guide vars syfte är att underlätta kommunernas upphandling av och kunskap om skogsbruksplaner, där alla hållbarhetsaspekter ingår. Guiden är i första hand avsedd för förtroendevalda och de tjänstemän som ansvarar för kommunens skogsinnehav, men också de aktörer som erbjuder skogsbruksplaneringstjänster kan dra nytta av den.

Avsikten med guiden är att klargöra principerna för ett hållbart skogsbruk och att förbättra dialogen mellan olika intressentgrupper i kommunen. Tyngdpunkten ligger på en minskning av skogsbrukets effekter på vattendragen, men därutöver behandlas också frågor som berör biologisk mångfald, rekreationsvärden, klimatmål och ekonomiska aspekter.

”Guiden har tagits fram inom ramen för utvecklingsprogrammet för effektivering av vattenvården, som finansieras av miljöministeriet. Målet är att förbättra tillståndet i våra vatten genom att stärka nätverken av sakkunniga och samarbetet mellan dem och olika intressentgrupper. Guiden fokuserar geografiskt på sydvästra Finland, men kan mycket väl användas också i andra delar av landet”, berättar överinspektör Anni Karhunen vid Egentliga Finlands närings-, trafik och miljöcentral.

Hållbara kommunskogar med flera olika mål

”Vi har sammanställt information för kommunerna om hur skogsinnehavet kan förvaltas, vad en bra skogsbruksplan innehåller och hur en sådan kan upphandlas. Guiden fokuserar på ekonomiskogarna, men vi hoppas att kommunerna också reserverar tillräckligt stora områden för friluftsliv och rekreation” säger skogsexpert Airi Matila vid Tapio.

”De mål som uppställs för skogsbruket avgör vilka nyttigheter skogen producerar. Det går till exempel inte att samtidigt maximera både den biologiska mångfalden och intäkterna från virkesförsäljning. Det är viktigt att beakta olika synpunkter och göra avvägningar då det gäller kostnader och investeringar” betonar Airi Matila.

Guiden har utarbetats av Tapios experter. Innehållet har sammanställts i samarbete med experter i kommunerna i sydvästra Finland och andra intressentgrupper.

Bekanta dej med guiden

Tilläggsinformation

Expert på skogsdata Henry Schneider, Tapio, t. +358 29 432 6004