Tapios rapport nr 71

Beaktande av övergripande hållbarhet och vattenvård i kommunens skogsbruksplan

Kommunerna har i egenskap av skogsägare möjligheter att inverka på skogsbrukets miljöeffekter inom ramen för sitt skogsinnehav. Skogsbruksplanen har en central roll vid all ansvarsfull ekonomiskogsvård, och det är därför viktigt att kommunerna utvecklar sin beredskap att upphandla skogsbruksplaner.

Den här guiden utgör en av produkterna av det utvecklingsprogram för effektivering av vattenvården som finansieras av miljöministeriet. Målet är att förbättra tillståndet i våra vatten genom att stärka nätverken av sakkunniga och samarbetet mellan dem och olika intressentgrupper. Guiden fokuserar geografiskt på sydvästra Finland, men kan mycket väl användas också i andra delar av landet.

Målet med guiden är att öka anskaffandet av skogsbruksplaner med fokus på alla hållbarhetsaspekter och kunskapen om hur man upphandlar dessa planer i kommunerna. Avsikten är också att stärka ett mångsidigt, hållbart skogsbruk i kommunerna och att förbättra dialogen mellan olika intressegrupper. Tyngdpunkten i den här guiden ligger på en minskning av skogsbrukets effekter på vattendragen, men därutöver behandlas också frågor som berör biologisk mångfald, rekreationsvärden, klimatmål och ekonomiska aspekter.

Ladda ned guiden och tillhörande presentationer

Presentationsmallen kan antingen användas som sådan eller redigeras och kompletteras med kommunens egna data och bildmaterial.

Beaktande av övergripande hållbarhet och vattenvård i kommunens skogsbruksplan

Beaktande av övergripande hållbarhet och vattenvård i kommunens skogsbruksplan

Matila, A., Miettinen, S., Latva-Käyrä, P., Maajärvi, M. & Ronkainen, T. 2024. Beaktande av övergripande hållbarhet och vattenvård i kommunens skogsbruksplan.

Tapios rapporter 71.

© Tapio Palvelut Ab

ISBN 978-952-7435-34-2
ISSN 2342-804X (pdf)