Kunnostetaanko vai ei? Uudessa hankkeessa selvitetään metsäojien kunnostustarvetta

12.9.2023

Tapio on käynnistänyt hankkeen, jossa mallinnetaan metsien ojitusalueiden kunnostustarvetta. Tavoitteena on välttää tarpeettomia kunnostusojituksia ja kohdentaa toimenpiteet niihin metsäojiin, jotka ovat eniten kunnostuksen tarpeessa. Ojien kunnostuksen oikealla kohdentamisella voidaan vähentää vesistö- ja ilmastohaittoja puuston kasvusta tinkimättä.

Ojan kunnon inventointia. Kuva: Matias Virta

Toukokuussa 2023 käynnistyneessä Metsäojien madaltumiskehityksen mallintaminen (MEMMA) -hankkeessa seurataan 90-luvun alussa kunnostettujen metsäojien kunnon kehitystä. Pitkäaikaisen maastoinventointeihin perustuvan seurantasarjan ja erinäisten paikkatietoaineistojen pohjalta kehitetään ennustemalli, jolla mallinnetaan ojien kunnon kehittymistä ajan myötä sekä kehitykseen vaikuttavia taustatekijöitä.

Kehitettävän mallin tavoitteena on auttaa kunnostusojitusten suunnittelijaa kohdistamaan toimenpiteet niihin ojiin, jotka ovat todennäköisimmin menettämässä kuivatustehoaan lähivuosien aikana, ja toisaalta välttämään tarpeettomia ojien perkauksia. Hankkeessa on mukana 40 seurantakohdetta eri puolilta Suomea. Vuoden 2023 aikana kohteiden ojat inventoidaan neljännen kerran, 30 vuotta kunnostusten jälkeen.

Kunnostusojitukset ovat vaikutuksiltaan yksi vesistöille haitallisimmista metsätalouden toimenpiteistä. Ojien perkauksen seurauksena kunnostetun alueen alapuolisiin vesistöihin päätyy kiintoainesta, veteen liuennutta orgaanista ainetta ja ravinteita, aiheuttaen muun muassa vesistöjen tummumista ja rehevöitymistä. Kuitenkin puuston kasvun turvaamisen kannalta kunnostusojitukset voivat olla hyvinkin tarpeellisia veden vaivaamilla turvemailla. Kohdistamalla kunnostusojitukset vain alueille, joilla ne todella ovat tarpeen tai yksittäisiin ojiin, voidaan vähentää suometsätalouden negatiivisia vaikutuksia.

MEMMA-hanke toteutetaan vuosina 2023–2024, ja se on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpidekokonaisuudella pyritään vähentämään maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja.

  • Tiina Ronkainen
  • Johtava asiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035
  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015