Kuntiin lisää monitavoitteista metsätaloutta – uusi opas julkaistu

4.4.2023

Kunnat talousmetsien omistajina päättävät metsätaloutensa tavoitteista. Kunnat ovat erilaisia, ja siksi metsäomaisuuden hallinnan tavoitteet vaihtelevat. Tapio on julkaissut uuden oppaan, joka edistää kuntametsien kokonaiskestävää hoitoa ja käyttöä.

Lähes jokainen kunta Suomessa omistaa metsää. Metsien hoidon ja käytön painotukset vaihtelevat kuntalaisten tarpeiden, metsien ominaisuuksien ja kunnan tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi vesiensuojelu, virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus, ilmastokestävyys ja taloudellinen tuotto.

Tapio on julkaissut oppaan, jonka tavoitteena on lisätä kokonaiskestävien metsänhoitosuunnitelmien hankintaa ja siihen liittyvää osaamista kunnissa. Opas on tarkoitettu kuntien luottamushenkilöjohdolle ja kunnan metsäomaisuudesta vastaaville toimihenkilöille. Oppaasta hyötyvät myös metsänhoitosuunnitelmia tarjoavat toimijat.

Oppaan tarkoituksena on tehdä näkyväksi kokonaiskestävän metsänhoidon periaatteita ja parantaa sidosryhmien välistä vuoropuhelua kunnissa. Pääpaino on metsätalouden vesistövaikutusten vähentämisessä, mutta lisäksi huomioidaan luonnon monimuotoisuus, virkistysarvot, ilmastotavoitteet ja talouspainotukset.

”Opas liittyy ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitettuun kehittämiseen. Tarkoitus on edistää vesien tilan paranemista vahvistamalla vesienhoidon asiantuntijaverkostojen toimintaa ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Oppaan alueelliset tiedot kuvaavat Lounais-Suomea, mutta opas on käyttökelpoinen myös muulla Suomessa”, kertoo ylitarkastaja Anni Karhunen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Tavoitteena kestävät ja monitavoitteiset kuntametsät

”Kokosimme kuntien avuksi tietoa siitä, miten metsäomaisuutta hallitaan, millainen on hyvä metsänhoitosuunnitelma ja miten se hankitaan. Opas keskittyy talousmetsiin, mutta kuntalaisten käyttöön toivomme varattavan riittävästi alueita ulkoilu- ja virkistyskäyttöön”, kertoo metsäasiantuntija Airi Matila Tapiosta.

”Talousmetsä tuottaa hyötyjä valittujen tavoitteiden ja toteutettujen toimenpiteiden mukaisesti. Metsässä ei voida esimerkiksi samaan aikaan maksimoida luonnon monimuotoisuutta ja puunmyyntituloja. Erilaisten näkökulmien ja painotusten pohdinta on tärkeää kustannusten ja tarvittavien investointien osalta”, muistuttaa Airi Matila.

Opas on Tapion asiantuntijoiden laatima. Sisältöjä on kehitetty yhdessä Lounais-Suomen kuntien asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tutustu oppaaseen

Lisätietoja

Airi Matila, Tapio, p. 040 7792258

Marja Kosme, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 050 3960182