Suometsien hoidon kilpailevat tavoitteet sovitettava yhteen | Metsäpolitiikka­foorumi

28.11.2019

Suometsien merkitystä puuntuotannossa, vesiensuojelussa, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa sekä luonnonsuojelussa pohdittiin Metsäpolitiikkafoorumin sidosryhmäpaneelissa 40 tutkijan, politiikantekijän ja käytännön asiantuntijan voimin. Tavoitteena oli luoda kokonaisnäkemys suometsien käytöstä ja sovittaa yhteen keskenään ristiriitaisia tavoitteita. 

Turvemaiden metsät ovat monessa suhteessa kangasmetsiä monimutkaisempia. Kasviyhdyskuntien kirjo on laaja ja maaperän ominaisuuksia säädellään ojituksella, joka vaikuttaa vesistöihin kaukana alajuoksulla. Maaperän kantavuus rajoittaa korjuuta osan aikaa vuodesta ja puutavaran ominaisuudet vaihtelevat kangasmailta korjattua puuta enemmän.

Kolmen aikaisemman tutkijapaneelin tuloksista vedettiin yhteen niitä turvemaiden metsänhoidon ja suojelun toimenpiteitä, jotka vaikuttavat paitsi metsän kasvuun ja taloustulokseen myös kasvihuonekaasupäästöihin, valumaveden määrään ja laatuun sekä suometsien monimuotoisuuteen.

Suometsissä on otettava huomioon eri toimenpiteiden yhteis- ja ristikkäisvaikutukset. Esimerkiksi ojien kunnostus lisää puuston kasvua ja hiilivarastoa, mutta aiheuttaa maaperän hiilipäästöjä sekä vaikuttaa alapuolisten vesien laatuun. Ennallistaminen vähentää turpeen hiilipäästöjä, mutta lisää metaanin vapautumista.

Sidosryhmäpaneelissa priorisoitiin turvemaiden metsiin liittyviä metsäpoliittisia suosituksia ja tutkimustarpeita.

Keskusteluissa korostuivat suometsäosaamisen vahvistamiseen, monimuotoisuuden ja vesien suojeluun sekä hallinto- ja tukipolitiikan selkeyttämiseen ja monipuolistamiseen liittyvät metsäpoliittiset suositukset. Tutkimustarpeita nähtiin erityisesti metsänhoitomenetelmien kannattavuuteen, kasvihuonekaasuihin ja vesistöjen ravinnepäästöihin liittyen.

Sekä tutkimustarpeiden että metsäpoliittisten suositusten osalta osallistujat korostivat eri tavoitteiden yhteensovittamista ja kokonaisnäkemystä. Aalto-yliopiston professori Erkki Ormala suositteli mallia, jossa kokonaisuus otetaan haltuun prosessilla, jossa vision ja tiekartan laatimisen jälkeen kootaan toimijat yhteisen koordinaation alle.

Foorumin lopulliset politiikka- ja tutkimussuositukset julkaistaan loppuseminaarissa 14.1.2020.

Metsäpolitiikkafoorumi sidosryhmäpaneelin esitykset 19.11.2019

Henry Schneider ja Risto Päivinen, Tapio: Suometsien kokonaisanalyysin tähänastiset päätulokset
Yrjö Ylkänen, Suomen metsäkeskus: Alueelliset metsäohjelmat ja suometsien hoito
Samuli Joensuu, Tapio: Paikkatiedon hyödyntäminen suometsien kokonaisvaltaisessa suunnittelussa
Erkki Ormala, Aalto-yliopisto: Kehittämisohjelmanäkökulma suometsien kokonaisuuden hallintaan

Lisätietoja:

Risto Päivinen, Senior Advisor, Tapio, +358 5005 77308, risto.paivinen@tapio.fi
Henry Schneider, metsätietoasiantuntija, Tapio, + 358 40 160 8564, henry.schneider@tapio.fi

Metsäpolitiikkafoorumi →

 

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308
  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004