Metsäpolitiikkafoorumi

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista teemoista ja laaditaan tiedosta synteesi sekä politiikkavaihtoehtoja, jotka tuodaan päätöksentekijöille keskusteltavaksi havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa.

Metsäpolitiikkafoorumin tausta ja konsepti

Tieteellisten tutkimustulosten hyödyntämisen tarve politiikkaohjauksen ja käytännön toiminnan tukena tunnistetaan laajalti. Metsäalalla tavoite tuoda politiikan, käytännön ja tieteen toimijoita lähemmäksi toisiaan on kirjattu tärkeimpiin kansallisiin ja kansainvälisiin julkilausumiin ja strategioihin, ml. Euroopan metsäministerikonferenssi (Forest Europe 2015),  EU:n metsästrategia (2014), Suomen metsästrategia (2015) ja Suomen biotalousstrategia (2014).

Tutkimuksen rahoittajat velvoittavat tutkijat kiinnittämään raportoinnissa entistä enemmän huomiota tulosten hyödyntämiseen käytännössä ja politiikassa. Monet tutkijat ovat ansiokkaasti ottaneet roolin viestinviejinä politiikkaan ja mediaan. Myös erilaisia foorumeita on jo käytössä tieteen, käytännön ja politiikan vuorovaikutukseen.

Metsäpolitiikkafoorumi on kevyt ja joustava tapa mobilisoida tutkijaresursseja ja asiantuntijoita ilman uusien pysyvien rakenteiden luomista. Foorumin keskeisiä elementtejä ovat tutkimustiedon synteesi sekä prosessin ajan kestävä eri osapuolten dialogi metsäpoliittisista linjauksista ja tutkimustarpeista.

Metsäpolitiikkafoorumin ohjausryhmä valitsee foorumin aiheet yhdessä sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa. Analyysiä varten kootaan kertaluonteiset tutkija- ja asiantuntijapaneelit, jotka käyvät keskustelua sihteeristön laatiman raporttiluonnoksen pohjalta. Foorumin tulokset tiivistetään muutamaan metsä- ja ympäristöpoliittiseen suositukseen sekä näitä tukeviin tutkimusaiheisiin.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmässä on edustettuna metsäpolitiikan, elinkeinojen ja tutkimuksen syvällinen tuntemus keskeisiltä hallinnonaloilta, metsän tuottajista, metsäteollisuudesta sekä metsän- ja metsäympäristön tutkimuksesta. Ohjausryhmään kuuluu yhteensä 10-12 pysyvää jäsentä. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa teemakohtaisia asiantuntijajäseniä.

Ohjausryhmän tehtävänä on tunnistaa aihealueet, joista tuotetaan tutkimustiedon analyysi ja synteesi kunkin ajankohdan tarpeiden mukaan.  Ryhmä myös hyväksyy foorumin lopulliset politiikka- ja tutkimussuositukset. Ryhmän jäsenet pyrkivät edistämään foorumin suosituksia metsäpolitiikan eri prosesseissa.

Paneelit

Paneelit ovat keskeinen osa foorumin toimintaa. Niissä laajennetaan dialogiin osallistuvaa asiantuntijoiden joukkoa. Tutkijapaneelissa arvioidaan sihteeristön ohjausryhmän linjausten mukaisesti kokoamaa tutkimuksen analyysiä, sen kattavuutta ja painotuksia sekä kehitetään sihteeristön alustavaa synteesiä. Sidosryhmäpaneelissa käytännön toimijat ja tutkijat työstävät yhdessä edelleen politiikkasuosituksia ja tutkimusaiheita sihteeristön luonnoksen perusteella. Paneeleiden osallistujamäärä on tyypillisesti 20-30 tutkijaa tai asiantuntijaa.

Sihteeristö

Foorumin sihteeristö toimii Tapio Oy:ssä. Sihteeristön tehtävänä on laatia prosessin kuluessa raporttiluonnoksia ja lopulta itse raportti ja mahdolliset tiivistelmät. Sihteeristö huolehtii foorumin prosessin aikataulutuksesta. Sihteeristö kerää myös luonnoksia tuleviksi teemoiksi ja pitää yllä foorumin sivustoa ja kokoaa sinne raportit ja paneeleiden esitykset yleisesti saataville.

Vaikuttaminen

Ohjausryhmä seuraa foorumin vaikuttavuutta säännöllisesti ja pyrkii edistämään suositusten toteutumista eri foorumeilla. Tällaisia foorumeita ovat mm.  Kansallisen metsästrategian, biotalousstrategian ja muiden relevanttien strategioiden päivitykset, metsäneuvosto, tutkimuksen rahoitusohjelmat jne. Foorumin suosituksia tuodaan esille loppuseminaarissa ja muissa tilaisuuksissa sekä painetussa ja sähköisessä mediassa.

Rahoitus

Metsäpolitiikkafoorumia rahoitti vuosina 2015-2017 Metsämiesten säätiö, ja vuodesta 2017 rahoituksesta on vastannut Maa- ja metsätalousministeriö. Sihteeristö ja ohjausryhmä tutkivat lisärahoitusmahdollisuuksia.

Metsäpolitiikkafoorumista lausuttua

Sixten Sunabacka, toimitusjohtaja, Tornator Oyj
”Metsäpolitiikkafoorumin prosessiin osallistuminen on monella tavoin palkitsevaa. Tutkimuskatsaukset ja osallistujien eri näkökulmat auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Teemoista yhteisesti muodostettu kokonaisnäkemys toimii vankkana perustana metsäpoliittisille linjauksille, eli foorumilla on myös vaikuttavuutta.”

Juha Niemelä, pääjohtaja, Metsähallitus
”Politiikan perustuminen parhaaseen tutkimustietoon on yleisesti hyväksytty tavoite. Metsäala on eturivissä kehittämässä sitä varten uutta instrumenttia, politiikkafoorumia. Foorumi on kustannustehokas työkalu metsä- ja ympäristöpolitiikan valmistelussa. Sen tuloksia on jo käytetty Kansallisen metsästrategian päivitystyössä.”

Harri Hänninen, tutkija, Luonnonvarakeskus
”Tutkijan kannalta foorumin työ auttaa tuomaan esille tutkimusteemoja, jotka ovat ratkaisevia metsäpoliittisten linjausten perusteeksi. Foorumin suosituksella käynnistää metsänomistajien profiileja ja käyttäytymistä selvittävä tutkimus, oli osuutensa siihen, että tutkimus on saanut rahoitusta Suomen Metsäsäätiöltä ja Metsämiesten Säätiöltä lähivuosiksi.”

Jukka-Pekka Jäppinen, kehittämispäällikkö, Suomen ympäristökeskus
”Metsäpolitiikkafoorumi jatkaa perinnettä, jossa eri tahojen välisen vuoropuhelun avulla pyritään kehittämään suomalaisen metsätalouden kestävyyttä. Foorumi on kartoittanut erityisesti uusimpia tutkimustuloksia ja pohtinut niiden soveltamista metsätalouteen. Esillä on ollut erityisesti metsätalouden ekologisen kestävyyden parantaminen, mikä voisi toteutuessaan lisätä suomalaisen metsäosaamisen kysyntää maailmalla.”

Foorumin teemat

Teeman valinnassa otetaan huomioon seuraavat näkökulmat:

 • Metsään liittyvän politiikan kannalta relevantti ja ajankohtainen aihe. Sellainen, joka on tulossa käsiteltäväksi joko kansallisella tai Euroopan tasolla niin, että foorumin tulokset saadaan mukaan keskusteluun. Aiheen liittyminen Kansalliseen metsästrategiaan tai muihin metsäsektorille relevantteihin strategioihin katsotaan eduksi.
 • Aiheesta on olemassa tutkimusta, josta synteesin muodostaminen tuo uutta kokonaisvaltaista näkökulmaa keskusteluun.
 • Aiheen koko sopii foorumin ajallisiin ja muihin resursseihin. Tarpeeksi iso ollakseen relevantti, tarpeeksi pieni ollakseen tehtävissä.
 • Aiheeseen on erilaisia näkökantoja, jolloin tutkimussynteesi ja foorumin dialogiprosessi auttavat yhteisen näkemyksen löytämisessä sekä erilaisten näkökulmien ymmärtämisessä

Vuoden 2020 teema on Ilmastoviisas metsätalous ja metsien terveys

Metsäpolitiikkafoorumissa keskitytään vuonna 2020 metsän terveyskysymyksiin, teemana on Ilmastoviisas metsätalous ja metsien terveys. Metsäpolitiikkafoorumissa kootaan olemassa olevaa tietoa ilmastonmuutoksen ja muiden tekijöiden vaikutuksesta metsätuhojen ennusteisiin Suomessa ja laaditaan alustavia politiikka- ja tutkimussuosituksia, jotka liittyvät metsätuhojen seurantaan ja ennusteisiin sekä metsätuhojen torjuntaan ja metsänhoidon sopeuttamiseen ilmastonmuutoksen ja muiden tekijöiden aiheuttamaan ennakoituun muutokseen metsien terveysriskien kannalta. Hankkeen tulokset hyödyttävät niin metsäalan päättäjiä kuin käytännön toimijoita. Metsäpolitiikkafoorumi tukee myös osaltaan Suomen aloitteesta järjestettävän Kansainvälisen kasvinterveysvuoden toimeenpanoa.

Lue lisää:  Metsäpolitiikkafoorumi keskittyy tänä vuonna metsän terveyteen

 

Metsäpolitiikkafoorumin paneelit ja seminaarit

Vuonna 2020

Suometsien kokonaisanalyysin loppuseminaari 11.2.2020

Vuonna 2019

Metsäpolitiikkafoorumin sidosryhmäpaneeli 19.11.2019:  Suometsien kokonaisanalyysi →

Metsäpolitiikkafoorumin tutkijapaneeli 17.4.2019: Soiden merkitys puuntuotannossa→

Metsäpolitiikkafoorumin loppuseminaari 19.3.2019: Monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen

Metsäpolitiikkafoorumin tutkijapaneelit

Metsäpolitiikkafoorumin johto

Ohjausryhmä 29.10.2019

 • metsäjohtaja Juha Hakkarainen (MTK)
 • kehittämispäällikkö Jukka-Pekka Jäppinen (SYKE)
 • liiketoimintajohtaja Olli Äijälä (Tapio Oy)
 • professori Pasi Puttonen (Helsingin yliopisto)
 • erityisasiantuntija Katja Matveinen (MMM, ohjausryhmän puheenjohtaja)
 • metsäjohtaja Karoliina Niemi (Metsäteollisuus ry)
 • senior adviser Sixten Sunabacka (Tornator Oy)
 • metsäneuvos Ilpo Tikkanen
 • elinkeinojohtaja Anssi Niskanen (Suomen Metsäkeskus)
 • johtaja Taneli Kolström (Luonnonvarakeskus)
 • neuvotteleva virkamies Reima Sutinen (TEM)
 • johtava asiantuntija Anna Kauppi (Suomen Metsäyhdistys)
 • metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen (MMM )

Sihteeristö

 • projektipäällikkö Henry Schneider (Tapio Oy) 2018-
 • professori Risto Päivinen (Tapio Oy) 2015-