Tarkemmalla metsien kasvu- ja kasvupaikkatiedolla parempaa päätöksentekoa

19.6.2024

Luotettava kasvupaikkatieto parantaa metsien käsittelyä niin taloudellisesta kuin hiilensidonnan näkökulmasta. Harvennukset ja uudistaminen voidaan ajoittaa niin, että metsiköiden puuntuotos- ja hiilensidontapotentiaali hyödynnetään täysimääräisesti. Metsien kasvuennusteet voivat kuitenkin vaihdella merkittävästi saman metsätyypin sisällä. Kaukokartoituksen yleistyminen on vähentänyt maastokäyntejä, mikä lisää epävarmuutta kasvupaikkatiedossa. Tapion toteuttamassa hankkeessa arvioidaan, miten toteutuneen kasvun arvioita voisi hyödyntää tarkempina kasvupaikkatietoina metsävaratiedon keruussa ja metsätietojärjestelmissä.

Kasvu- ja kasvupaikkatiedolla kohti parempaa päätöksentekoa -hankkeen tuloksia voidaan käyttää kehitettäessä aluetason kasvunlaskentaa ja metsävaratiedon kasvupaikkaluokitusta paremmin kuvion sisäistä vaihtelua huomioivaksi.

”Hankkeen ansiosta saadaan käsitys siitä, miten kaukokartoitukseen perustuvaa metsävaratietoa voidaan monipuolisemmin hyödyntää kahden eri ajankohtana kerätyn tiedon avulla. Tämä tieto on hyödyllistä erityisesti metsien kasvuennusteita työssään käyttäville metsäalan ammattilaisille ja tietoa hyödyntävissä digitaalisissa palveluissa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kalle Nisula Tapiosta.

Hankkeessa visualisoidaan toteutunutta puuston kasvua hilamuotoisella kartta-aineistolla, jolloin voidaan kuvata tarkemmin kuvionsisäistä vaihtelua. Haastattelujen avulla arvioidaan, miten näin kerättyä tietoa toteutuneesta kasvusta voidaan hyödyntää metsien käytön suunnittelussa ja metsänomistajien neuvonnassa.

Hankkeeseen kuuluu myös kirjallisuusselvitys, jossa perehdytään kasvupaikan kuvaamisen kehitystarpeisiin sekä selvitetään, miten kasvupaikkoja luokitellaan Ruotsissa, Latviassa ja Virossa. Hankkeen tuloksista kerrotaan syksyllä 2024 järjestettävässä hankkeen loppuwebinaarissa. Samalla tuloksista julkaistaan kaikille avoimesti saatavilla oleva loppuraportti Tapion verkkosivuilla.

Kestävämpää ja kannattavampaa metsätaloutta

Hanke edistää tarkempaa kasvun ja puuston elinvoimaisuuden huomioimista uudistamiskohteiden valinnassa. Toteutuneen kasvutiedon avulla metsänomistajat ja metsäalan toimijat voivat valita uudistettaviksi huonokasvuisimmat kohteet ja jättää paremmin kasvavat myöhemmäksi. Näin voidaan ylläpitää metsien kasvua ja hiilinielua sekä parantaa taloudellista kannattavuutta.

Metsien kasvun, hiilivarastojen kasvun sekä hiilensidonnan edistäminen ovat maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan kirjattuja toimia, jotka valtioneuvosto on hyväksynyt. Hankkeessa toteutettava tilakohtainen esimerkki havainnollistaa metsien kasvuun pohjautuvan päätöksenteon merkitystä suhteessa taloudelliseen kannattavuuteen.

Hankkeen toteuttaa Tapio ja sen on määrä valmistua syksyllä 2024. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen metsäkeskuksen kanssa, jossa pituusboniteetin laskentaa kehitetään MetsäKaksonen-hankkeessa.

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lue lisää toimenpidekokonaisuudesta.

Tutustu Kasvu- ja kasvupaikkatiedoilla kohti parempaa päätöksentekoa -hankkeeseen hankkeen verkkosivulla.

Lisätietoja

  • Kalle Nisula
  • Metsätietoasiantuntija
  • kalle.nisula(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6088