Tiedot talousmetsien luonnonhoidon toteutuksesta halutaan koota yhteiseen palvelualustaan

17.11.2022

Luontolaatu 2030 -hankkeessa suunnitellaan nykyajan tarpeisiin vastaava luonnonhoidon laadun seurantajärjestelmä, joka tulisi tarjoamaan suomalaisten talousmetsien luonnonhoidon laatutasosta nykyistä kattavampaa ja luotettavampaa sekä vertailukelpoista tietoa metsäalan toimijoille. Luonnonhoidon laatumittareita tarvitaan, jotta metsäsektori pystyy vastaamaan entistä paremmin luontokadon pysäyttämisen haasteisiin. Yhtenäisellä seurantajärjestelmällä pystytään ylläpitämään tilannekuvaa talousmetsien luonnonhoidosta myös valtakunnallisesti.

Metsäalan toimijoilla on tarve osoittaa toimintansa kestävyys luotettavaan dataan perustuen. Talousmetsien luonnonhoidon tasosta ei kuitenkaan ole saatavilla kokonaiskuvaa. Tapion toteuttamassa hankkeessa kokonaiskuva pyritään tuottamaan kokoamalla eri toimijoiden keräämää tietoa ensimmäistä kertaa yhteen. Hanke käynnistyy toteutettavuusselvityksellä, jossa selvitetään järjestelmän kehittämisen tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset. Mikäli järjestelmä päädytään rakentamaan, se mahdollistaa keskeisille talousmetsien luonnonhoidon tunnuksille pitkän tähtäimen tavoitteiden asettamisen ja säännöllisen seurannan, jonka pohjalta toimintaa voidaan tarvittaessa korjata.

– Tutkimustiedon pohjalta tiedämme, että talousmetsien luonnonhoidon tason ylläpitäminen ja nostaminen on keskeinen keino toteuttaa niin kansallisia kuin toimijakohtaisia monimuotoisuustavoitteita metsien kestävässä käytössä. Luontolaatu 2030 -hankkeessa vastaamme metsäalan organisaatioiden toiveisiin korjaamalla nykyisiä ongelmakohtia ja tuottamalla entistä paremmin toimijoiden tavoitteita palvelevaa luontolaatutietoa, Tapion johtava asiantuntija Lauri Saaristo taustoittaa hanketta.

Syksyllä 2022 käynnistyneen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan luonnonhoidon laadunseurannan tunnukset ja käsitemalli, sekä luontolaadun tietojärjestelmän ja palvelualustan toteutettavuusselvitys.

Toteutettavuusselvityksen tuottamiseen osallistetaan laajasti metsäsektorin keskeisiä toimijoita ja sidosryhmiä. Tällä varmistetaan, että hankkeen myöhemmässä vaiheessa tuotettavat ratkaisut vastaavat toimijoiden tarpeisiin, ovat käytäntöön soveltuvia ja hyväksyttäviä sekä tuottavat halutut hyötynäkökulmat hyväksyttävällä resurssien käytön tasolla.

Hankkeen ensimmäistä vaihetta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Luontolaatu 2030 -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta täällä.

Lisätietoa

  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055
  • Hanna-Leena Tevä
  • Kehitysjohtaja
  • hanna-leena.teva(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6020