Uudet metsänhoidon suositukset auttavat metsänomistajia tekemään ilmastokestävämpiä ratkaisuja

16.12.2022

Ilmastokestävä metsänhoito on sekä ilmastonmuutoksen hillintää metsien avulla että sopeutumista muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. Tuoreet metsänhoidon suositukset auttavat metsänomistajia ja heitä palvelevia metsäammattilaisia tekemään päätöksiä uusimpaan tietoon pohjautuen. Suositukset esiteltiin 13.12. Tapion järjestämässä webinaarissa Ratkaisuja ilmastokestävään metsänhoitoon, jossa oli kuulolla yli 200 aiheesta kiinnostunutta.

Ilmastoasiat näkyvät yhä vahvemmin suomalaisessa metsänhoidon arkipäivässä. Uutta on varsinkin hiilenkierron huomiointi: kuinka metsät sitovat, vapauttavat ja varastoivat hiiltä.

– Vastaava suuri muutos oli luonnonhoidon keinojen laajamittainen käyttöönotto noin 30 vuotta sitten. Luonnon monimuotoisuus on myös ilmastokestävyyden ytimessä. Elinvoimaiset ja terveet metsät pärjäävät parhaiten muuttuvassa ilmastossa, kertoo toimitusjohtaja Anne Ilola Tapiosta.

Metsänhoidon suosituksiin on nyt koottu uusinta tutkittua tietoa ilmastonmuutoksesta metsien näkökulmasta: kuinka se vaikuttaa olosuhteisiin, kasvuun ja riskeihin. Käytännönläheiset neuvot auttavat tekemään metsänkasvatuksessa pitkän tähtäimen ratkaisuja.

Ilmastonmuutoksen hillintään voi valita oman päälinjan

Metsänomistajia kannustetaan valitsemaan omiin arvoihin ja metsiin sopivat painotukset ilmastonmuutoksen hillintään. Vaihtoehtoina esitellään hiilen kerryttäminen tuotteisiin tai metsään sekä tasapainomalli, jossa otetaan vahvemmin huomioon myös muita tavoitteita, kuten talous, luonto ja metsien virkistyskäyttö. Painotukset voivat vaihdella eri metsätiloilla tai metsiköissä. Riskin hajauttaminen kannattaa.

Suometsien hoidossa ilmastokestävyys on erityisen tärkeää. Suometsissä hiilivarasto on valtaosin maaperässä ja ilmasto- ja vesistöpäästöjen hallinta korostuu. Sopivilla kohteilla jatkuva kasvatus tarjoaa hyötyjä niin ilmastolle kuin vesiensuojeluun. Toimenpidesuosituksia on uudistettu sekä jaksolliseen että jatkuvaan kasvatukseen. Myös soiden ennallistaminen on kuvattu entistä kattavammin.

Tarjolla keinoja metsien hiilinielujen ja hiilivaraston kasvattamiseen

Metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamiseen on tarjolla tuttuja keinoja uudella tiedolla päivitettynä. Nopea ja laadukas metsänuudistaminen, metsänjalostuksen hyödyntäminen, sekametsien tavoittelu, harvennuksista huolehtiminen ja lannoitusten käyttö ovat puuraaka-aineen tuottamista tukevia metsänhoidon ratkaisuja.

Vaihtoehtona metsien hiilensidonnan ja hiilivaraston nopeaan kasvattamiseen esitetään myös hakkuumääristä tinkiminen. Menettelyn paras hyöty saadaan kohteista, jotka ovat puuntuotannon kannalta haastavia.

Kiertoajan pidentäminen sopivalla kohteella hakkuita siirtämällä tarjoaa uuden keinon lisätä metsän hiilivarastoa. Joutoalueita metsittämällä voidaan lisätä niiden hiilensidontaa. Metsityksen parhaat käytännöt ja toimenpideketjut on kuvattu suosituksissa. Myös metsien suojelusta on uusi artikkeli.

– Metsänhoidon suositukset esittelevät keinoja, joilla metsänomistaja voi vahvistaa puuston hiilinielua ja kasvattaa metsän hiilivarastoa niin, että hän saa puistaan myös hakkuutuloja. Tavoitteet täytyy yhteensovittaa metsätilan tasolla, sillä kaikkea ei voi saada kerralla, toteaa metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo Tapiosta.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on välttämätöntä

Luontaiset häiriöt ovat osa metsän normaalia elämää. Ilmastonmuutos tuo kuitenkin mukanaan kasvavan metsätuhoriskin. Puustotuhojen torjuntaan ja niistä toipumiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

– Metsien terveydestä ja elinvoimaisuudesta huolehtimisen tulisi olla jokaisen metsänomistajan ensisijainen metsänhoidollinen tavoite, sanoo metsänhoidon ilmastoasiantuntija Tiina Törmänen Tapiosta.

Metsän puulajiston monipuolistaminen on tärkeä keino ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Etenkin kuivumaan altis kuusi hyötyy rauduskoivuista ja männyistä sekapuina. Nykyiset taimet ovat 2070-luvun metsä. Metsänomistajan on syytä varautua jo tämän päivän toimilla muuttuvaan ilmastoon.

Neljä tekoa metsäsi hyvinvointiin muuttuvassa ilmastossa

1. Ennakoi, seuraa ja varaudu. Tutustu metsävaratiedon avulla metsäsi kasvupaikkoihin ja arvioi, kuinka ne muuttuvat 50 vuoden aikana. Valitse kasvatettavat puulajit sen mukaan. Tiedosta tuhonaiheuttajat, joille metsä altistuu. Seuraa puuston terveyttä. Varaudu tuhoihin etukäteen.

2. Suosi sekapuustoisuutta. Kasvata kuusia yhdessä koivun tai männyn kanssa. Tarkista istutustiheys ja hyödynnä luontainen taimiaines tavoitetiheyden saavuttamiseksi. Vältä istuttamasta kuusikoita kuivumiselle alttiille paikoille. Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen vahvistaa metsän elinvoimaisuutta ja on hyväksi kaikille metsän käyttötavoille.

3. Varmista taimien hyvä kasvu. Toteuta uudistusalan maanmuokkaus viivyttelemättä. Käytä metsänviljelyssä jalostettuja siemeniä tai niistä kasvatettuja taimia. Huolehdi taimikon varhaishoidosta suositusten mukaisesti.

4. Hajauta riskiä. Hallitse metsäomaisuuttasi kokonaisuutena. Suosi monipuolisuutta niin kasvatustavoissa, metsän rakenteessa kuin puulajeissa.

Lisätietoja

Tapiossa lisätietoja antaa metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo, kalle.vanhatalo@tapio.fi, 029 432 6067.

Koostesivu uusista metsänhoidon suosituksista: Metsanhoidonsuositukset.fi, Ilmastokestävä metsänhoito

Infolehtiseen on tiivistetty, mitä ilmastokestävyys tarkoittaa metsänomistajan näkökulmasta: Ilmastokestävä metsänhoito (pdf)

Tallenne ja esitysaineistot: Ratkaisuja ilmastokestävään metsänhoitoon, metsänhoidon suositusten tuloswebinaari 13.12.2022

Metsänhoidon suositukset tiivistävät tutkitun tiedon ja käytännön kokemukset vaihtoehdoiksi metsien kestävään hoitoon ja käyttöön. Ne valmistellaan laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa. Työtä koordinoi Tapio ja sen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Ilmastokestävän metsänhoidon suositusten uudistaminen 2020–22 oli osa kansallisen metsästrategian toteutusta ja maankäyttösektorin ilmastoratkaisuja.

#MetsänhoidonSuositukset #HiilestäKiinni

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067