Vesienpalautus parantaa soiden luontoarvoja ja vesistöjen tilaa

13.4.2021

Tapio ja Suomen metsäkeskus kartoittavat veden palauttamiseen soveltuvia suojelusoita. Vuoden 2021 aikana 30 potentiaalista veden palauttamiseen soveltuvaa kohdetta käydään maastossa kartoittamassa. Veden palauttaminen parantaa suon luontaista vesitaloutta ja lisää suoluonnon monimuotoisuutta.

Monet soiden luontotyypeistä ovat uhanalaisia. Soiden uhanalaistumisen suurin syy on metsäojitus. Yli puolet Suomen soista on ojitettuja. Myös suojeltujen soiden kuivuminen jatkuu, sillä soiden ulkopuoliset ojitukset kuivattavat soita ja ohjaavat sinne luontaisesti valuvat vedet suon ohi. Vesiä voidaan kuitenkin palauttaa soille. Vesienpalautus parantaa suon luontoarvoja ja lisää suoluonnon monimuotoisuutta.

Tapio ja Metsäkeskus kartoittavat veden palauttamiseen sopivia suojelusoita paikkatietoanalyysin avulla. Potentiaalisia kohteita on löytynyt useita. Lisäksi sopivia kohteita tiedustellaan soiden parissa työskenteleviltä toimijoilta. Kohteiden toteutuksessa pilotoidaan kolmea erilaista toimintamallia: luonnonhoitohankkeen, ojien kunnostushankkeen ja ennallistamishankkeen yhteydessä toteutettavaa vedenpalautusta.

Vedenpalautukseen sopivilla kohteilla tehdään maastokartoitus, missä mitataan maanpinnan korkeussuhde metsämaalta suolle. Metsäpalstoilta suojelusuolle päin tulee saada riittävästi viettoa, jotta haluttu vedenpinnan taso toteutuu. Vedenpalautuksen suunnittelussa huomioidaan luontaiset veden virtausreitit ja tavoitellaan kyseiselle suolle ominaista vesimäärää. Paikkatiedot tallennetaan Suomen metsäkeskuksen Suometsänhoidon paikkatietoaineistot -karttapalveluun, jossa ne ovat avoimesti käytettävissä.

”Aloitimme vesien palauttamiseen liittyvän toiminnan suunnittelun vuonna 2018 Hydrologia-LIFE-hankkeessa. Voimme hyödyntää sieltä saamiamme oppeja, ja edelleen kehittää vesien palauttamisen toimintamallia. Tavoitteena on, että veden palauttaminen tulisi osaksi suunnittelijoiden jokapäiväistä työtä”, toteaa ympäristöasiantuntija Maija Kauppila Tapiosta.

Vesien palauttaminen parantaa vesistöjen tilaa suojelusuon pidättäessä ravinteita ja kiintoainesta. Mikäli metsänomistaja tekee ojien kunnostusta metsätalousmaalla suojelusuon vieressä, vesien palauttaminen voi vähentää ojitushankkeen kustannuksia, kun vältytään pitkien johdeojien kaivamiselta.

Veden palauttaminen suojelusoille -hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana. Hankkeen rahoittaa Helmi-elinympäristöohjelma, jonka tavoitteena on suojella 20 000 hehtaaria soita vuoden 2023 loppuun mennessä. Suojelu on vapaaehtoista, ja maanomistaja saa siitä korvauksen.

  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015