Yksityisteiden merkitys kasvaa metsien käytön lisääntyessä – uusi yksityistielaki lisää tiekuntien osaamistarvetta

15.4.2019

Yksityisteiden oikeanlaiseen kunnossapitoon ja parantamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Riittävän kattava ja hyväkuntoinen tiestö on elintärkeä maaseudun asutukselle ja elinkeinoille sekä metsäteollisuuden puuhuollolle. Yksityisteitä tarvitaan myös erilaisissa pelastustehtävissä. Uusi yksityistielaki lisää tiekuntien osaamistarvetta, koulutusta  tarjotaan yksityisteiden hallinnosta ja kunnossapidosta  vastaaville henkilöille. 

Riittävän kattava ja hyväkuntoinen tiestö on elintärkeä

Haja-asutusalueen asukkaiden liikkumisen, maa- ja metsätalouden sekä muun elinkeinotoiminnan kuljetusten kannalta rakenteellisesti hyväkuntoinen yksityistieverkosto on välttämätön. Riittävän kattava ja hyväkuntoinen tiestö on elintärkeä maaseudun asutukselle ja elinkeinoille sekä metsäteollisuuden puuhuollolle, koska tehtaiden puuhuolto on suurimmilta osin suoraan metsistä autokuljetuksina tulevien puutoimitusten varassa.

Yksityisteiden rooli erilaisissa pelastustehtävissä on usein hyvin ratkaisevaa. Tällaisia pelastustehtäviä ovat esimerkiksi metsäpalojen sammutus, myrskytuhojen aiheuttamien vaaratilanteiden hoito sekä metsässä liikkuvien henkilöiden pelastaminen sairauskohtauksen sattuessa sekä erilaiset etsinnät.

Tieverkoston ylläpito on elinehto puukuljetuksille

Yksityisteiden osuus koko tieverkostosta on suuri, noin 360 000 km. Maanteitä on noin 78 000 km. Kuormituksen kasvu ja lisääntyneet kelirikot edellyttävät yksityisteiltä yhä parempaa rakenteellista kuntoa ja kantavuutta. Yksityistiestön kunto on valitettavasti heikentynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Syitä voi olla useita, mutta yksi suurimmista voi olla se, että valtion tuki kunnossapitoon poistui ja muuttui perusparannustueksi 90-luvulla. Ely-keskusten valtionavustukset vuonna (2019) ovat 17 milj. €, lisäksi Kemera-tukea on jaossa noin 8 milj. €, josta vuotuisesta avustusten kokonaissummassa 90 % menee perusparantamiseen.

 ”Määrärahoista päätetään vuosittain valtion talousarviossa. Vuodelle 2019 on jaettu ns. korjausvelkarahaa ELY-keskuksille”,  kommentoi Anna-Liisa Niskala Ely-keskuksesta.

Rekkojen muuttuneet mitoitukset lisäävät painetta tiestön ja erityisesti siltojen kunnostukseen. Autojen kokonaispainot ovat suurentuneet asteittain. Vuonna 1961 sallittu paino oli 30 tonnia, vuonna 1982 se oli 48 tonnia ja vuonna 1993 jo 60 tonnia ja tällä hetkellä puutavara-autojen kokonaispaino yhdeksän akselisilla voi olla 76 tonnia.

Tiekuntien osaamista on kehitettävä

Hakkuumäärien lisääntyessä sekä ajoneuvomassojen kasvaessa yksityisteiden oikeanlaiseen kunnossapitoon ja parantamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Maaseudun väestön ikääntyminen ja haja-asutusalueiden väestön vähenemisen seurauksena yksityisteiden hallinnosta ja kunnossapidosta kiinnostuneita asuu maaseudulla yhä vähemmän, useilla tiekunnilla on vaikeuksia löytää toimijat toimielimiin sekä teiden hoitoon.

”On erittäin tärkeää välittää tiekunnille asiantuntevaa opastusta tiekuntien hallinnosta, tien hoidosta ja perusparantamisesta”, toteaa Olli Miettinen Laatutie Oy:stä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on rahoittanut yksityisteiden koulutuskiertuetta, jonka toteuttajina ovat olleet Tapio Oy ja Laatutie Oy. Koulutustapahtumia on järjestetty 10 kpl ympäri Suomea ja tilaisuuksiin on osallistunut yli 700 tiekuntien toimielimissä olevaa henkilöä. Palaute tilaisuuksista on ollut erinomaista. Koulutustilaisuudet ovat vetäneet salit täyteen ja keskustelu on ollut vilkasta.

“Yksityisteiden hallinnon osaaminen vaatii päivittämistä niin asiaosaamisen kuin myös toimintatapojenkin suhteen”, toteaa Antti Härkönen Mhy Koillismaalta.

“Tien perusparannuksen tai uuden tien tekemisen jälkeen pitää olla valmiina selvä vuosittainen tienhoitosuunnitelma, kunnon tasovaatimus sekä suunnitelma miten se rahoitetaan. Tienhoitoon käytetty raha vähentää perusparannustarvetta sekä laajentaa käyttöaikaa”,  jatkaa Antti Härkönen.

Lisätietoa

Koulutus tiekuntien tienpidon kehittämiseen – uuden yksityistielain muutokset ja mahdollisuudet

Esitysmateriaalit ja mallipohjat – koulutus tiekuntien tienpidon kehittämiseen

Metsätien kunnossapito – oppaat, urakoinnin lomakemallit ja tehtäväkortit