Luonnonhoidon laadun seurantaa kehitetään vastaamaan nykypäivän tarpeita

30.4.2020

Luonnonhoidon laatua on arvioitu Suomen talousmetsissä jo yli 20 vuoden ajan. Arvioinnin tärkeimpänä tehtävänä on ollut tuottaa yhtenäistä tietoa siitä, kuinka hyvin talousmetsien luonnonhoidolle asetetut tavoitteet toteutuvat käytännön toiminnassa. Tiedon tarpeen ja keruumenetelmien monipuolistuessa on tärkeää arvioida luonnonhoidon laadun seurannan tietotarpeita. Luonnonhoidon laadunseurannasta on julkaistu selvitys.  

Luonnonhoidon laadun seurannan tietotarpeet -raportissa selvitetään metsä- ja ympäristöalan toimijoilta nykyisin käytössä olevan talousmetsien luonnonhoidon laadun seurannan toteutusta, mahdollisia puutteita sekä tarpeita nykykäytäntöjen parantamiseksi. Raporttia varten toteutettiin haastattelu- ja kyselytutkimuksia laajalle joukolle keskeisiä metsä- ja ympäristöalan toimijoilta.

”Tekemämme selvityksen mukaan luonnonhoidon laadun seurantaa pidetään tärkeänä puolueettoman tiedon tuottajana. Kehitystarpeena tunnistettiin esimerkiksi tulosten luotettavuuden parantaminen otoskokoa kasvattamalla”, sanoo luonnonhoidon asiantuntija Hannes Pasanen, Tapiosta.

”Paikkatieto ja uuden teknologian hyödyntäminen tulevat olemaan keskeisessä roolissa laadukkaan ja samalla kustannustehokkaan seurantatiedon tuottamisessa”, Pasanen lisää.

Raportti on tuotettu osana vuosina 2018–2020 toteutettavaa Luontolaatu-hanketta, jonka rahoittajana toimii maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuoden 2020 loppupuolella. Loppuraportti on samalla ehdotus luonnonhoidon laadunseurannan järjestämiseksi 2020-luvulla ja siitä eteenpäin. Lisäksi hanke järjestää seminaarin, jossa esitellään hankkeen tulokset sekä muita luontolaadun seurantaan liittyviä aiheita.

Lisää aiheesta

Luonnonhoidon laadun seurannan tietotarpeet -raportti
Luontolaatu-hanke
Luonnonhoidon laadun seurannan vuosittaiset raportit (Suomen metsäkeskus)

Kuvassa: Luonnonhoidon laadun arvioinnissa arvioidaan muun muassa luontokohteiden huomioon ottamista hakkuissa. Kuvaaja: Lauri Saaristo

  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055