Kallioelinympäristöt ansaitsevat enemmän huomiota herkän lajiston ja omaleimaisen luontonsa vuoksi. Metsätalouskäytännöt ovat ratkaisevassa asemassa kallioiden luontotyyppien ja lajiston turvaamisessa. HardRock-hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, tietoisuutta ja toimintatapoja kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen. Hankkeen toimijoita ovat Tapio, Suomen metsäkeskus ja Suomen ympäristökeskus. Hanke toteutetaan vuosina 2021-2023 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella ja osana  METSO-ohjelman toteutukseen kuuluvia valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita.

Kallioita on pinta-alallisesti vähän, mutta niiden lajistollinen merkitys on huomattava. Lajien uhanalaisuustarkastelussa arvioitiin lähes 1 900 kallioilla ja kivikoissa elävää lajia, mikä on 8,3 % arvioidusta kokonaislajimäärästä. Kalliot sijaitsevat yleisimmin tavanomaisessa metsätalouskäytössä olevilla alueilla. Siksi metsätalouskäytännöt ovat ratkaisevassa asemassa kallioiden luontotyyppien ja niiden lajiston turvaamisessa. Kallioelinympäristöt ovat toisinaan vaikeasti tunnistettavia luontotyyppejä ja esiintyvät pienialaisina laikkuina. Haasteita lisää tiedonpuute, jolloin niiden luontoarvoja ei ymmärretä eivätkä merkittävimmät kallioelinympäristöt eivät päädy suojeltaviin alueisiin.

Tietoa – toimintatapoja – tietoisuutta

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa, tietoisuutta ja toimintatapoja kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen. Hankkeessa parannetaan kallioelinympäristöjä koskevan paikkatiedon kattavuutta ja laatua hyödyntäen erilaisia paikkatietoaineistoja ja niiden pohjalta tehtävää analyysiä. Kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden tilannetta parannetaan kehittämällä hoito-ohjeistusta ja tuomalla ohjeita osaksi metsänhoidon suositusten sisältöä. Toimenpidesuositukset ovat hyödyksi esimerkiksi niissä kallioelinympäristöissä, joissa on pienialaisesti lakikohteita tai uhanalaisten lajien esiintymiä, mutta valtaosa alueesta ei täytä metsälakikohteiden vaatimuksia. Lisäksi hankkeessa lisätään metsätalouden toimijoiden ja metsänomistajien tietoisuutta kallioelinympäristöjen luontoarvoista ja luonnonhoidon keinoista koulutuksen ja viestinnän avulla.

Hankkeen aikataulu ja ydinviestit

Hanke on aloitettu tammikuussa 2021 ja se päättyy vuoden 2023 lopussa.
Hankkeen ydinviestejä ovat:

 • Kallioelinympäristöt ovat arvokkaita luontokohteita ja niistä tarvitaan lisää tietoa.
 • Kallioelinympäristöjen lajisto on herkkä muutoksille. Tiedä mitä teet.
 • Kallioelinympäristöt ansaitsevat tulla nykyistä tunnetummaksi, hienojen maisemien ja geologian lisäksi myös herkän ja omaleimaisen luontonsa vuoksi.

Hankkeen julkaisut

 • Kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä -raportti
  • Raportti kokoaa olemassa olevan tiedon kallioelinympäristöjen tilasta, tunnistamisesta ja käsittelystä. Raportti auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä sekä metsäluonnon monimuotoisuuden että metsänomistajan talouden kannalta
  • Lataa Kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä -raportti – julkaistu 31.8.2022
 • Kalliojyrkänteet ja niiden alusmetsät talousmetsissä -opinnäytetyö.
  • Opinnäytetyössä selvitettiin, onko kohdealueen jyrkänteiden ja niiden alusmetsien luontotiedossa virheitä, puutteita tai päivitystarpeita. Lisäksi työssä paikannettiin tutkimusalueen peruskartalta puuttuvaa tai siihen virheellisesti merkittyä jyrkännetietoa.
  • Lataa Kalliojyrkänteet ja niiden alusmetsät talousmetsissä -opinnäytetyö (Laukkanen, Salla (2022)).

Tapahtumat

 • Hankkeen koulutukset metsäalan toimijoille:
 • Hankkeen koulutukset Suomen metsäkeskuksen toimijoille:
  • Maastokoulutus Vimpelissä 14.9.2022
  • Maastokoulutus Puolangalla 7.6.2022
  • Maastokoulutus Urjalassa 8.9.2021
  • Maastokoulutus Rautalammilla 1.9.2021
  • Webinaarikoulutus 25.8.2021
 • 9.11.2021 METSO-toteuttajien neuvottelupäivä
  • Uudet luonnonhoidon kehittämishankkeet esittäytyvät

Hankeviestintä

Hankkeen viestintää somessa voi seurata tunnisteella #METSOHardRock.

 

METSO-ohjelma toteuttaa kansallisen metsästrategian tavoitteita.

 

Hankkeen toteuttajat ja yhteystiedot

Tapio Oy
Tiina Törmänen, hankkeen projektipäällikkö, tiina.tormanen(at)tapio.fi, puh. +358 50 466 4510
Lauri Saaristo, lauri.saaristo(at)tapio.fi, puh. +358 40 573 9168
Tapio vastaa hankkeen koordinaatiosta sekä viestinnästä. Tapion asiantuntijat osallistuvat hankkeen kaikkien työpakettien tekemiseen.

Suomen metsäkeskus
Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi, puh. +358 50 314 0440
Miia Saarimaa, miia.saarimaa(at)metsakeskus.fi, puh. +358 50 410 8559
Mikko Kesälä, mikko.kesala(at)metsakeskus.fi, puh. +358 50 342 6457
Suomen metsäkeskuksen asiantuntijoilla on vastuita erityisesti paikkatietoanalyysien ja viestinnän toteutuksessa.

Suomen ympäristökeskus
Tytti Kontula, tytti.kontula(at)syke.fi, puh. +358 295 251 294
SYKE osallistuu tasaisesti kaikkien työpakettien toteutukseen. SYKEllä on vastuu erityisesti olemassa olevan tiedon kokoamisessa arvokkaista kallioelinympäristöistä. SYKEn asiantuntemusta hyödynnetään tunnistus- ja käsittelyohjeiden tuottamisessa ja koulutuksissa.

 

                           

 • Tiina Törmänen
 • Metsänhoidon ilmastoasiantuntija
 • tiina.tormanen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6510
 • Lauri Saaristo
 • Johtava asiantuntija
 • Vuorotteluvapaalla