Kallioelinympäristöt ansaitsevat enemmän huomiota herkän lajiston ja omaleimaisen luontonsa vuoksi. Metsätalouskäytännöt ovat ratkaisevassa asemassa kallioiden luontotyyppien ja lajiston turvaamisessa. 

Kallioita on pinta-alallisesti vähän, mutta niiden lajistollinen merkitys on huomattava. Lajien uhanalaisuustarkastelussa arvioitiin lähes 1 900 kallioilla ja kivikoissa elävää lajia, mikä on 8,3 % arvioidusta kokonaislajimäärästä. Kalliot sijaitsevat yleisimmin tavanomaisessa metsätalouskäytössä olevilla alueilla. Siksi metsätalouskäytännöt ovat ratkaisevassa asemassa kallioiden luontotyyppien ja niiden lajiston turvaamisessa. Kallioelinympäristöt ovat toisinaan vaikeasti tunnistettavia luontotyyppejä ja esiintyvät pienialaisina laikkuina. Haasteita lisää tiedonpuute, jolloin niiden luontoarvoja ei ymmärretä eivätkä merkittävimmät kallioelinympäristöt eivät päädy suojeltaviin alueisiin.

Tietoa – toimintatapoja – tietoisuutta

HardRockin päätavoitteena on tuottaa tietoa, tietoisuutta ja toimintatapoja kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen. Samalla parannetaan kallioelinympäristöjä koskevan paikkatiedon kattavuutta ja laatua hyödyntäen erilaisia paikkatietoaineistoja ja niiden pohjalta tehtävää analyysiä. Kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden tilannetta parannetaan kehittämällä hoito-ohjeistusta ja tuomalla ohjeita osaksi metsänhoidon suositusten sisältöä. Toimenpidesuositukset ovat hyödyksi esimerkiksi niissä kallioelinympäristöissä, joissa on pienialaisesti lakikohteita tai uhanalaisten lajien esiintymiä, mutta valtaosa alueesta ei täytä metsälakikohteiden vaatimuksia. Lisäksi hankkeessa lisätään metsätalouden toimijoiden ja metsänomistajien tietoisuutta kallioelinympäristöjen luontoarvoista ja luonnonhoidon keinoista koulutuksen ja viestinnän avulla.

Ydinviestejä ovat:

 • Kallioelinympäristöt ovat arvokkaita luontokohteita ja niistä tarvitaan lisää tietoa.
 • Kallioelinympäristöjen lajisto on herkkä muutoksille. Tiedä mitä teet.
 • Kallioelinympäristöt ansaitsevat tulla nykyistä tunnetummaksi, hienojen maisemien ja geologian lisäksi myös herkän ja omaleimaisen luontonsa vuoksi.

Kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä -raportti

Kalliojyrkänteet ja niiden alusmetsät talousmetsissä -opinnäytetyö (Laukkanen, 2022)

Metsänhoidon suositukset – Kallioelinympäristöt

Toteuttajat ja yhteystiedot

HardRock toteutetaan vuosina 2021-2023 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella ja osana METSO-ohjelman toteutukseen kuuluvia valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita. HardRock-hankkeen toteuttajia ovat Tapio, Suomen metsäkeskus ja Suomen ympäristökeskus.

Tapio vastaa koordinaatiosta ja viestinnästä. Tapion asiantuntijat osallistuvat hankkeen kaikkien työpakettien tekemiseen. Yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta.

Suomen metsäkeskuksen asiantuntijoilla on vastuita erityisesti paikkatietoanalyysien ja viestinnän toteutuksessa.

 • Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi, puh. +358 50 314 0440
 • Miia Saarimaa, miia.saarimaa(at)metsakeskus.fi, puh. +358 50 410 8559
 • Mikko Kesälä, mikko.kesala(at)metsakeskus.fi, puh. +358 50 342 6457

Suomen ympäristökeskus Syke osallistuu tasaisesti kaikkien työpakettien toteutukseen. Sykellä on vastuu erityisesti olemassa olevan tiedon kokoamisessa arvokkaista kallioelinympäristöistä. Syken asiantuntemusta hyödynnetään tunnistus- ja käsittelyohjeiden tuottamisessa ja koulutuksissa.

 • Tytti Kontula, tytti.kontula(at)syke.fi, puh. +358 295 251 294

                    

 • Lauri Saaristo
 • Johtava asiantuntija
 • lauri.saaristo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6055
 • Sara Turunen
 • Kestävyysasiantuntija
 • sara.turunen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6090