Luontokato ja ympäristömme tila ovat Euroopan tasolla hälytystilassa, johon ilmastonmuutos ja yhteiskunnallinen vihreä siirtymä tuovat lisähaasteita. Suomessa tilannetta kuvaa turvetuotannon nopea alasajo, minkä seurauksena tarvitaan pikaisia ratkaisuja tuotannosta poistuvien alueiden jatkokäyttöön siirtymiseen, unohtamatta alalta poistuvien yritysten ja työtekijöiden ahdinkoa. Alueiden jatkokäyttöä suunniteltaessa on tärkeää huomioida luonnon monimuotoisuuden, vesistöjen ja ilmaston kannalta parhaat maanomistajaa ja yhteiskuntaa palvelevat ratkaisut.

MERLIN-hankkeessa kehitetään ja demonstroidaan erilaisia makean veden ympäristöjen luonnonmukaisia ennallistamisratkaisuja. Tavoitteena on luoda ennallistamismalleja, joita voidaan skaalata paikalliselta tasolta EU-tasolle asti. Hankkeen aikana toteutetaan Euroopan laajuisesti 17 ennallistuskohdetta. Yksi kohteista on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Komppasuon turvetuotantoalue ja sen jatkokäytön suunnittelu ja toteutus. Hankkeessa luodaan myös toimintamalli turvetuotannosta vapautuvan alueen jatkokäytön suunnitteluun.

Tausta ja tavoitteet

Tapio ja Suomen ympäristökeskus ovat mukana toteuttamassa laajaa eurooppalaista EU Horizon 2020 Green deal hanketta. MERLIN-hankekokonaisuuden (Mainstreaming Ecological Restoration of freshwater-related ecosystems in a Landscape context: INnovation, upscaling and transformation) tavoitteena on demonstroida ja edistää luonnon monimuotoisuutta, erilaisia palveluita ja sosioekonomisia etuja edistäviä ennallistamisratkaisuja EU:n Green Deal:n mukaisesti. Hankkeen aikana toteutetaan 17 ennallistuskohdetta ympäri Eurooppaa hyödyntäen uudenlaisia luonnonmukaisia kunnostusratkaisuja. Tavoitteena on, että ratkaisut ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa aina paikalliselta tasolta Euroopan laajuiselle tasolle.

Hankkeella on myös vahva kansallinen tarve. EU:n päästökaupasta, kansallisen ilmastopolitiikan ja verotuksen linjauksista sekä toimijoiden ennakoimisesta turvealalla tapahtuviin muutoksiin turvetuotannosta vapautuvan pinta-alan ennakoidaan kasvavan lähivuosina ennen näkemättömällä tahdilla. Turvetuotantopinta-alaa on tällä hetkellä yhteensä noin 60 000 hehtaaria. Hyvä valmistautuminen tulevaan edellyttää hyviä toimintamalleja, millä hallitaan yhä laajeneva turvetuotannosta pois siirtyvien alueiden järkevä ja ilmastokestävä jatkokäyttö. Samalla on turvattava turvetuotannosta työttömiksi jäävien yrittäjien ja työntekijöiden taloudellisesti oikeudenmukainen kohtelu ja osaamisen ohjaaminen uuteen kannattavaan tekemiseen. Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni rahoituksella toteutetaan kansallinen osahanke, missä tuotetaan toimintamalli turvetuotannosta vapautuvan alueen jatkokäytön suunnitteluun.

MERLIN toteutetaan usean EU-maan kattavana poikkitieteellisenä yhteistyönä. Hankkeessa keskitytään erilaisten makean veden ekosysteemien (kosteikot, suot, tulva-alueet, joet ja järvet) ennallistamisen kehittämiseen ja ennallistamistoimenpiteiden ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutusten ja vesistöhyötyjen tarkkailuun. Suomessa tarkastellaan turvetuotannosta poistuvan alueen erilaisia jatkokäyttömuotoja, niiden toteuttamista ja toimenpiteiden vaikutuksia. Tapio suunnittelee ja toteuttaa tuotannosta poistuneen turvetuotantoalueen jatkokäytön ja rakentaa tutkimusinfrastruktuurin kohteelle. Toteutettava kohde on Neova Oy:n hallinnoima Komppasuo (120 ha), joka sijaitsee Oijärvellä Iin kunnassa. Suomen ympäristökeskus vastaa kohteen mittauksista, ympäristövaikutusten arvioinnista, skaalautuvuuden tarkastelusta sekä taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten tarkastelusta.

Tapion tavoitteena on Komppasuon jatkokäytön suunnittelun ja toteuttamisen ohella laatia toimijoita varten askelmerkit, kuinka jatkokäytön suunnittelun eri vaiheissa edetään, mitä seikkoja pitää ottaa huomioon ja mihin tahoihin kussakin vaiheessa ollaan yhteydessä. Lopputuloksena syntyy toimintamalli, jota voidaan soveltaen ja vallitsevat olosuhteet huomioiden hyödyntää yleisesti jatkokäytön suunnittelussa. Toimintamallin lähtökohtana on pyrkiä myös miettimään ja etsimään korvaavaa toimintaa niille yrittäjille, joita turpeenkorjuun lopettaminen alueella koskee. Lisäksi toimintamallissa huomioidaan maanomistus, maanomistajan tavoitteet ja mahdolliset velvoitteet jatkokäytöstä, vesilain mukaiset lupaehdot ja luvitustarpeet.

Toiminta Komppasuon turvetuotantoalueella

© Maanmittauslaitos

Tapio suunnittelee ja toteuttaa tuotannosta poistuneen Komppasuon turvetuotantoalueen jatkokäytön, sekä rakentaa tutkimusinfrastruktuurin kohteelle. Jatkokäytön suunnitteluun osallistetaan mahdollisimman laajasti alueen eri sidosryhmiä. Suomen ympäristökeskus vastaa kohteella tehtävistä mittauksista.

Tapion toteuttaa osahankkeen alla esiteltyjen työpakettien kautta.

Työpaketti 1: Esiselvitys turvetuotantopinta-aloista
Kootaan tietoa, kuinka paljon valtakunnan eri alueilla on tällä hetkellä turvetuotannossa olevaa pinta-alaa ja kuinka paljon tuotannosta vapautunutta pinta-alaa. Lisäksi tarkastellaan parhaita turvemaiden ennallistamiskäytäntöjä.

Työpaketti 2: Jatkokäytön suunnittelu ja kohteen toteutus
Kuvataan ja testataan käytännön toimintamallia turvetuotannosta vapautuvan alueen jatkokäyttöön. Tavoitteena on käsitellä laajasti erilaisia jatkokäytön vaihtoehtoehtoja: metsittämisestä vettämiseen ja kosteikkoihin sekä tuhkalannoituksista rahkasammalen tai muiden suohyötykasvien kasvattamiseen. Suunnitellaan ja toteutetaan Komppasuon kohde.

Työpaketti 3: Turveyrittäjien ja työntekijöiden tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet
Tehdään yhteistyötä alueen turveyrittäjien ja maanomistajien kanssa. Kootaan keinovalikoima turveyrittäjien ja heidän työntekijöidensä työllistymismahdollisuuksista paikkakunnalla sen jälkeen, kun turvetuotanto on loppunut. Työpaketissa tarkastellaan muun muassa, onko mahdollista työllistää turvetuottajia toimintamallin mukaisiin töihin turvetuotantoalueen jatkokäytön yhteydessä ja kuinka pitkäaikaisia edellä mainitut työllistämiskeinot ovat.

Työpaketti 4: Toimintamallin laadinta
Synteesinä laaditaan toimintamallin turvetuotannosta poistuvien alueiden jatkokäytön suunnitteluun. Toimintamallin laadinnassa tehdään yhteistyötä muiden käynnissä olevien Hiilestä Kiinni hankkeiden kanssa.

Yhteistyökumppanit

Tapio toteuttaa hankkeen kansallisella tasolla yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.
MERLIN-hankekokonaisuuteen osallistuu yhteensä yli 40 eurooppalaista yritystä, yliopistoa, kuntaa, luonnonsuojelujärjestöä ja muuta organisaatiota.

Lista yhteistyökumppaneista MERLIN-hankekokonaisuuden verkkosivuilla

Hankkeen kesto

Hanke alkoi lokakuussa 2021 ja päättyy vuonna 2025.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö maankäyttösektorin Hiilestä kiinni –ilmastotoimenpidekokonaisuus. MERLIN-hankekokonaisuus on EU:n Horisontti 2020 Green Deal-ohjelmasta rahoitettu kansainvälisenä yhteistyönä toteutettava tutkimus- ja innovointihanke.

Lisätietoja

Hankkeen projektipäällikkö, vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio, samuli.joensuu(at)tapio.fi, puh. +358 29 432 6015

Tiina Ronkainen, vesiasiantuntija, Tapio, tiina.ronkainen(at)tapio.fi, puh +358 29 432 6035

Anna-Kaisa Ronkanen, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus. anna-kaisa.ronkanen(at)syke.fi, puh +358 295 251 216

  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015
  • Tiina Ronkainen
  • Johtava asiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035