Komppasuon turvetuotantoalueelle rakennetaan kosteikkoja, palautetaan suokasvillisuutta ja metsitetään

2.2.2023

Komppasuon entisellä turvetuotantoalueella Pohjois-Pohjanmaalla aloitetaan kevään 2023 aikana ennallistamiseen ja jatkokäyttöön tähtäävät työt. Toimilla pyritään palauttamaan alueelle kasvillisuus ja eläinlajistoa sekä pienentämään vesistövaikutuksia ja ilmastopäästöjä. Työt ovat osa MERLIN-hanketta, jossa kehitetään ja testataan erilaisia makean veden ympäristöjen luonnonmukaisia ennallistamisratkaisuja ympäri Eurooppaa.

Vuonna 2021 käynnistyneen kansainvälisen MERLIN-hankkeen yhdeksi pilottikohteeksi valikoitui Oijärvellä sijaitseva tuotannosta poistunut Komppasuon turvetuotantoalue. Vuoden 2022 aikana Komppasuolle laadittiin jatkokäyttö- ja ennallistamissuunnitelma. Suunnitelman mukaisesti alueelle toteutetaan vuoden 2023 aikana kolme kosteikkoaluetta, palautetaan suokasvillisuutta ja kuiviksi jäävät alueet pääosin metsitetään.

Yleiskuvaa Komppasuon tuotannosta poistuneelta turvetuotantoalueelta. Kuva: Jani Antila

Kosteikot, soistaminen sekä metsittäminen luovat metsästykselle ja poronhoidolle aiempaa paremmat edellytykset. Toimet vastaavat toiveisiin, joita nousi esiin Komppasuon lähialueen asukkaille, yhdistyksille ja muille sidosryhmille järjestetyssä tilaisuudessa.

”Laadittu suunnitelma kuvaa hyvin sitä, miten monipuolisesti eri jatkokäyttövaihtoehtoja turvetuotantoalueella voidaan lähteä toteuttamaan. Pääasia on antaa luontaisesti vettä keräävien kohtien vettyä esimerkiksi kosteikoiksi tai aktiivisesti palauttaa niihin suokasvillisuutta. Kuivaksi jäävät alueet voidaan puolestaan metsittää tai hyödyntää esimerkiksi riistalaitumina”, kertoo Isra Alatalo Tapiosta.

Metsitettävät alueet tuhkalannoitetaan kevättalven aikana, ja niille kylvetään mäntyä kesällä. Kosteikoille ja ennallistettavalle alueelle rakennetaan vettä pidättävät padot, muokataan suonpohjaa sekä tukitaan osa ojista. Tuleville kosteikoille kylvetään kasviseos sitomaan turvepintaa ennen veden nostamista. Ennallistettavalle alueelle levitetään lähialueelta nostettua suokasvillisuutta.

”Kyseessä on ensimmäinen laajassa mittakaavassa toteutettava suokasvillisuuden palautus Suomessa. Seuraamme kasvillisuuden sopeutumista ja kasvua mielenkiinnolla”, kertoo Isra Alatalo.

Kevään 2023 aikana Komppasuolla järjestetään sidosryhmätilaisuus, jossa esitellään alueelle toteutettavia ennallistamiseen ja jatkokäyttöön valmistavia töitä sekä keskustellaan muun muassa alueen mahdollisuuksista lähialueen asukkaiden virkistyskäyttökohteena.

Komppasuon ympäristövaikutuksia seurataan

Komppasuolla toteutettavien toimien kautta pyritään aikaansaamaan positiivisia muutoksia vesistö- ja ilmastovaikutuksiin sekä monimuotoisuuteen. Ympäristöseurantaa tehtiin ennen jatkokäyttöön ja ennallistamiseen tähtäävien toimenpiteiden aloitusta, ja sitä jatketaan vuosien 2023–2025 aikana, jotta saadaan tietoa siitä, millaisia vaikutuksia toteutettavilla jatkokäyttömuodoilla on.

”Komppasuolla seurataan muun muassa pohjaveden pintaa, vedenlaatua ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä toteutetaan lintulaskentaa ja kasvillisuuden seurantaa. Viime vuonna alueella tavattiin arvokkaista lintulajeista kaksi metsähanhipariskuntaa sekä pesivä jänkäkurppa”, kertoo Anna-Kaisa Ronkanen Suomen ympäristökeskuksesta.

Vuonna 2022 tehdyn seurannan tulosten perusteella kasvipeitteetön turvetuotantoalue oli odotetusti kasvihuonekaasujen lähde ja erityisesti hiilidioksidia vapautui alueelta. Komppasuon kuivatusojat ja vesiensuojelurakenteet olivat edelleen toiminnassa, joten alue pysyi pääosin kuivana ja alueelta poistuvan vedenlaatu oli hyvä.

Komppasuon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Tapio, ja ympäristöseurannasta Suomen ympäristökeskus. Alueen ennallistamis- ja jatkokäyttösuunnitelma laadittiin yhteistyössä alueen omistajan Neovan kanssa. MERLIN-hankekokonaisuus on EU:n Horisontti 2020 Green Deal -ohjelmasta rahoitettu kansainvälisenä yhteistyönä toteutettava tutkimus- ja innovointihanke. Hanketta rahoittaa lisäksi maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuus.

Lisätietoja

Tiina Ronkainen, vesiasiantuntija, Tapio, tiina.ronkainen@tapio.fi
Anna-Kaisa Ronkanen, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus, anna-kaisa.ronkanen@syke.fi

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Merlin-hankkeen englanninkielinen esittelyvideo