Mitkä ovat kaavoituksen perusperiaatteet? Miten voi vaikuttaa kaavoitukseen? Milloin tarvitaan maisematyölupaa?  Miten maisema-arvojen huomioimista voi edistää? Metsät ja kaavoitus -sivustolle on koottu viimeisin tieto metsiin liittyvistä kaavoitusasioista sekä linkit oppaisiin, esityksiin ja koulutuksiin.

Metsälakia ja maankäyttö- ja rakennuslakia sovelletaan päällekkäin kaavojen metsätalousvaltaisilla alueilla. Käytännön toiminnassa tämä näkyy muun muassa maisematyöluvan vaatimuksena puiden kaatamiseen. Maisematyölupamenettelyä kevennettiin maankäyttö- ja rakennuslaissa keväällä 2017. Sen jälkeen hyväksytyissä yleiskaavoissa maisematyölupaa ei tarvita puun kaatoon maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla.

Vanhoissa yleiskaavoissa maisematyölupa voi olla tarpeen, jos kunta on niin määrännyt. Monet kunnat, metsänomistajat ja metsätalouden toimijat ovat nähneet, että maisematyölupamenettelyä on tarpeen kehittää. Sujuvoittamisen tarpeet voivat vaihdella kunnittain. Sujuvoittamista varten on koottu keinoja, joita kunnat ja metsäalan toimijat voivat soveltaa yhteistyössä.

Varhainen osallistuminen, vuorovaikutus ja yhteistyö kaavoituksen osapuolten kesken ovat keskeisiä periaatteita onnistuneelle kaavoitukselle. Metsänomistajia kannustetaan osallistumaan ja vaikuttamaan yleiskaavoitukseen. Kuntien maankäytöstä ja kaavoituksesta vastaaville virkamiehille, luottamushenkilöille sekä kaavoituskonsulteille on myös koottu tietoa metsien huomioon ottamiseen.

Maiseman huomioon ottaminen on oleellinen osa kestävää metsätaloutta ja ihmiset arvostavat hyvin hoidettuja metsiä. Maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista voidaan edistää eri tavoilla. Keskeistä on miettiä sopivia tapoja yhteistyössä eri osapuolten kesken.

Maisematyölupamenettelyn sujuvoittaminen

Maisematyölupamenettelyn selkeyttämisen tarve metsätalouden toimenpiteille on noussut esille useissa selvityksissä.

Maisematyölupamenettelyä muutettiin maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen yhteydessä 1.5.2017. Muutos ei kuitenkaan koskenut tätä ennen hyväksyttyjä yleiskaavoja, joita on noin 2 000. Niissä kunta on voinut määrätä, että puunkaatoon tarvitaan maisematyölupa. Metsänomistajat ja metsätalouden toimijat ovat kokeneet maisematyöluvan hakemisen hankalaksi ja kalliiksi.  Myös kunnille maisematyöluvasta aiheutuu työtä.

Maisematyölupamenettelyn helpottamiseksi on kehitetty keinoja, joita kunnat voivat soveltaa omien tarpeidensa mukaisesti yhteistyössä metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien kesken. Kunnat  ja metsäalan toimijat ovat olleet vahvasti mukana keinojen kehittämisessä ja niiden pilotoinnissa.

Keinot maisematyöluvan sujuvoittamiseksi:
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen
 • Arviointikriteerien laadinta kunnan sisäisenä ohjeena vaikutuksiltaan vähäisille metsätalouden toimenpiteille M-alkuisilla alueilla, joilla on voimassa puiden kaatamista koskeva toimenpiderajoitus
 • Maisematyöluvan hakumenettelyn selkeyttäminen
 • Maisematyöluvan hakeminen enintään 10 vuodeksi
 • Maisematyöluvan käsittelijöiden koulutus ja metsätalouden asiantuntemus
 • Maisematyöluvan tarpeen arviointi kaavamuutoksen yhteydessä

Maisema-arvojen huomioimisen edistäminen

Maisema-arvojen huomioimisessa kunnan, metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien on tärkeää tehdä yhteistyötä. Alueidenkäytön tavoitteita voidaan yhteensovittaa, myös maiseman osalta.

Kohdekohtaisesti voidaan pohtia esimerkiksi, riittävätkö metsänhoidon suositusten mukaiset metsätaloustoimenpiteet maa- ja metsätalousvaltaisella alueella huomioimaan maisema-arvot vai vaatiiko maiseman huomioiminen lisäksi erityisiä toimenpiteitä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö on keskeinen edellytys hyvien ratkaisujen löytämiseen. Talousmetsien maisema-arvojen turvaamiseksi on kehitetty erilaisia sopimusmalleja. Sopimukset perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Kuntapäättäjille ja kaavoittajille tietoa metsistä

Metsät vaikuttavat monin tavoin kunnan elinvoimaan. Metsätalouden kestävä toimintaympäristö luo kuntaan työpaikkoja ja tuo verotuloja. Metsien ja metsäelinkeinojen huomioon ottaminen on tärkeää kuntien maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa. Erityisesti yleiskaavoituksella voi olla metsien hoitoon ja käyttöön merkittäviä vaikutuksia.

Metsien kaavoituksessa on hyvä muistaa erityisesti nämä:
 • Selvitä, mitkä ovat metsien käytön tavoitteet ja hyödyt kunnalle.
 • Selvitä ja perustele, missä määrin yleiskaavaa on tarpeen ulottaa metsätalousalueelle.
 • Anna metsätalouteen kaavamääräyksiä harkiten.
 • Tee yhteistyötä maanomistajien, metsänomistajien järjestöjen ja Suomen metsäkeskuksen kanssa.
 • Arvioi yleiskaavan välittömät ja välilliset vaikutukset metsien hoitoon ja käyttöön sekä kunnan että maanomistajan kannalta.

Metsänomistajille tietoa kaavoituksesta

Metsänomistajia kannustetaan osallistumaan kaavoitukseen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Metsänomistajan on tärkeää tietää miten voi vaikuttaa kaavoitukseen ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota metsätalouden näkökulmasta.

Metsänomistaja, muista nämä metsäalueiden kaavoituksessa:
 • Mieti omat tavoitteesi kaavoitettavan alueen osalta.
 • Tutustu kaavoituksen aineistoihin.
 • Osallistu yleisötilaisuuksiin.
 • Esitä mielipiteesi kaavan laadinnan eri vaiheissa.
 • Selvitä kaavamerkintöjen ja -määräysten sisältö ja vaikutukset metsien käyttöön.
 • Tee muistutus kaavaehdotuksesta, mikäli metsiesi osalta on epäselvyyttä.
 • Tee yhteistyötä muiden metsänomistajien kanssa.
 • Pyydä apua metsäalan organisaatioilta ja kunnasta.
 • Hae hyväksymispäätökseen tarvittaessa muutosta.

Metsät ja kaavoitus -koulutukset 2020

Kuinka sujuvoittaa maisematyölupamenettelyä? Mitä uusia tapoja on edistää maisema-arvojen huomioimista? Metsät ja kaavoitus -hanke on koonnut parhaat käytännöt ja keinot maisematyölupamenettelyyn ja maisema-arvojen edistämiseen. Koulutuskiertue käynnistyy maakunnittain maankäytön suunnittelijoille, maisematyöluvan käsittelijöille, kuntapäättäjäille ja metsäalan toimijoille. Huhtikuussa alkaa webinaarisarja, lue lisää Metsät ja kaavoitus -koulutukset  →

 • Tommi Tenhola
 • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
 • tommi.tenhola(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6061
 • Airi Matila
 • Metsäasiantuntija
 • airi.matila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6041