Pohjanmaalla toivotaan uusia metsänhoidon suosituksia helpottamaan sopeutumista ilmastonmuutokseen  

6.5.2020

Kansallisia metsänhoidon suosituksia ollaan uudistamassa metsä- ja ympäristöalan yhteistyönä. Pohjanmaan alueen metsänomistajat ja alan ammattilaiset kokoontuivat kertomaan suositusten laatijoille näkemyksensä uudistamisen tarpeista erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja hillinnän näkökulmasta. 

Metsänhoidon suositukset kokoaa metsänhoidon parhaita käytäntöjä metsänomistajien ja alan ammattilaisten käyttöön. Tavoitteena on edistää metsien kokonaiskestävää käyttöä.
Tänä keväänä Metsänhoidon suositusten pyöreä pöytä -tapaamisissa kootaan tietoa maakuntien erityistarpeista, joihin suositusten toivotaan tuovan lisävalaistusta. Erityisteemana on ilmastonmuutos. Pohjanmaan alueen 11 metsänomistaa ja alan ammattilaista kokoontui Tapion johdolla virtuaalisen pyöreän pöydän äärelle vapun alla 28.4..

Pohjanmaalla suometsät, tulvat ja roudan puute erityisinä metsänhoidon haasteina

Metsänhoidon suositusten pyöreässä pöydässä arvioitiin, että sääolosuhteiden muuttuminen tuo merkittäviä ongelmia metsätalouteen myös Pohjanmaalla. Kuivina kesinä metsiä uhkaavat tulipalot, jotka ovat kytiessään erityisen vaarallisia turvemailla. Talvikaudella roudan puute maastossa ja metsäteillä vaikeuttaa puunkorjuuta. Hoitamattomia metsiä uhkaavat lisääntyvät tykkylumituhot. Tasainen maasto ja eri vuodenaikoina esiintyvät tulvat ovat haaste vesiensuojelun toimenpiteiden suunnittelijoille. Kuten eteläisemmässäkin Suomessa, juurikääpä-, hyönteis- ja myrskytuhot nähdään merkittävästi lisääntyvänä ongelmana.

Uutta tutkimustietoa ja suosituksia odotetaan erityisesti suometsien käsittelyyn: millä ehdoilla hakkuussa jätettävä, vettä haihduttava puusto tarjoaa taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja vesitalouden hoitoon? Miten esimerkiksi tuhkalannoitus muuttaa tilannetta? Maaperän hiilestä kaivataan paljon lisää tietoa, jotta esimerkiksi maanmuokkauksen merkitys hiilipäästöjen lähteenä ja toisaalta puuston kasvun vauhdittajana konkretisoituu.

Ilmastonmuutoksessa positiivista on, että Pohjanmaalla puuston kokonaiskasvun ennustetaan paranevan. Kun Etelä- ja Keski-Euroopassa laadukkaan havupuun kasvattaminen vaikeutuu, suomalainen sahatavara on entistä kysytympää. Osallistujia pohditutti myös metsälajien muutos: tuleeko uusia lajeja enemmän kuin vanhoja väistyy?

Pohjanmaalla positiivisena nähtiin myös se, että metsänhoitotöihin löytyy hyvin tekijöitä – niin omatoimisia metsänomistajia kuin palveluntarjoajiakin.

Metsänhoidon suositusten toivotaan olevan neutraalin keskustelun mahdollistaja

Metsänhoidon suositusten kehittäminen laajassa yhteistyössä nähtiin mahdollisuutena parantaa vallitsevaa metsäkeskustelua neutraalimpaan suuntaan. Työssä korostuu tutkitun tiedon koostaminen ja niistä tehtävät johtopäätökset, jolloin mielipiteiden merkitys on vähäisempi.

Pyöreän pöydän tilaisuuden vetänyt metsänhoitaja Kalle Vanhatalo Tapiosta on tyytyväinen tapahtuman antiin: “Pohjanmaan toimijoilta saadut näkemykset ja tarpeiden kuvaukset auttavat laatimaan suosituksia, joiden avulla alueen metsänhoitoa voidaan kehittää käytännössä”.

“Saimme myös hyviä vinkkejä, kuten idean metsänomistajien huoneentauluista, joita voisi koostaa omistajan tavoitteiden mukaisina. Tämä on jatkossa helpommin toteutettavissa, kun loppuvuonna suositustieto on digitaalisessa muodossa saatavilla verkkopalvelusta”, Vanhatalo jatkaa.

Pyöreän pöydän anti menee laajan yhteistyöryhmän käsittelyyn

Kansalliset metsänhoidon suositukset perustuvat parhaaseen tutkimustietoon sekä metsä- ja ympäristöalan käytännön kokemuksiin. Tavoitteena on kokonaiskestävä metsätalous. Metsänhoidon suositusten pyöreässä pöydässä kootaan suositusten käyttäjien näkemyksiä metsänhoidon käytäntöjen kehittämistarpeesta omalla alueella sekä uusia ideoita, joilla suositukset saataisiin parhaiten osaksi päivittäistä päätöksentekoa.

Pyöreän pöydän osallistujat edustavat monipuolisesti metsänhoidon suositusten hyödyntäjiä:

 • metsäpalveluyrittäjä
 • metsäkoneyrittäjä
 • metsänomistaja
 • metsäkeskuksen asiakasneuvoja
 • metsänhoitoyhdistyksen metsäsuunnittelija tai asiakasneuvoja
 • kunnan metsäasioista vastaava
 • MTK:n edustaja
 • luonnonsuojelupiirin edustaja
 • sahan edustaja
 • metsäteollisuuden edustaja
 • metsäalan opettaja.

Alueelliset tilaisuudet, joita on kevään aikana yhteensä 5, täydentävät valtakunnallisen Metsänhoidon suositukset -verkoston työtä, jossa 28 metsä- ja ympäristöalan organisaatiota valmistelevat suosituksia yhteistyössä. Pyöreän pöydän viestit käsitellään ohjausryhmässä kesäkuussa. Työn tilaaja on maa- ja metsätalousministeriö ja sitä koordinoi Tapio Oy. Metsänhoidon suositukset on osa kansallisen metsästrategian toteutusta.

Lisätiedot ja haastattelut

Lisätietoja antaa metsänhoidon suositusten uudistamista koordinoiva metsänhoitaja Kalle Vanhatalo, Tapio Oy. Haastattelusta voi sopia sähköpostitse kalle.vanhatalo@tapio.fi tai puhelimitse 040 192 1874.

www.tapio.fi/metsanhoidon-suositukset

Twitter: #metsänhoidonsuositukset

Kuva: Merkittävä määrä Pohjanmaan metsistä on turvemailla. Suometsien hoidon päätöksenteossa korostuu entisestään vesiensuojelu ja ilmastokestävyys. Kuvaaja: Kalle Vanhatalo

 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067