Suojelusoiden tilaa parannetaan palauttamalla vettä suojelusuon viereisiltä alueilta

13.8.2020

Suojelusoiden tilaa voidaan parantaa palauttamalla vettä suojelusuon viereisiltä alueilta. Hyvällä ojasuunnittelulla ja yhteistyöllä maanomistajien kanssa voidaan soiden elinympäristön tilaa kohentaa ja samalla pienentää ojien kunnostuksen kustannuksia. Hydrologia-LIFE hanke edistää soiden, purojen ja lintuvesien luonnontilan varmistamista Natura 2000 -suojelualueilla.

Suojelusoita ei ole yleensä ojitettu, mutta niiden ympäristö on monesti tehokkaasti kuivatettu. Suojelusoiden reunoja kehystää usein yksi tai useampi oja, jotka vaikuttavat suon vesitalouteen. Suojelusuota ympäröivän maaston valumavedet päätyvät suon sijasta ojiin. Suon kuivuminen muuttaa suoekosysteemiä merkittävästi.

Hyvällä ojasuunnittelun ja ennallistamisen yhteistyöllä veden ohivirtaus voidaan katkaista ja palauttaa vesi suojelusuon kuivuneille alueille. Tällä tavoin turvataan suojelusuon luonnontilaisuus ja suojelualue toimii luontaisena vesiensuojelumenetelmänä. Näin ollen pitkien laskuojien kunnostaminen suojelualueen ohitse ei ole tarpeen. Toimintatapa turvaa suojeluarvoja ja voi vähentää metsäojien kunnostuskustannuksia.

”Vesien palauttaminen on ratkaisu moneen asiaa. Tulevaisuudessa meillä on syytä miettiä vesien varastoimista moniin tarkoituksiin, kuten tulvasuojeluun, elinympäristön tilan parantamiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tarvitaan ajattelunmuutosta valuma-alueella tehtävään yhteistoimintaan ja kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Tässä maa- ja metsätalous voi toimia yhdessä soiden ennallistamistoimijoiden kanssa, yhteistyö tehostaa ennallistamisen toimenpiteitä ”, sanoo vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapiosta.

Videolla kevättulva Vahtisuolla toukokuussa 2020. Vesi on hyvin jakaantunut aapasuolle. Kevättulva on veden palauttamisen kannalta kaikkein tärkein ajankohta.

 

Miten ojien kunnostamisen ja ennallistamisen yhdistelmä käytännössä toteutetaan?

Kohdevalintaan ja suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota toteutuksen onnistumiseksi. Suomen metsäkeskuksen sivuilta löytyviä paikkatietoaineistoja ja -työkaluja kannattaa käyttää suunnittelussa hyödyksi. Ojasuunnittelija selvittää mahdollisuudet ohjata vesiä suojelualueelle ja luo sopiville kohteille kunnostussuunnitelman, jonka hän käy läpi Metsähallituksen ennallistamisasiantuntijan kanssa.

Suunnittelun jälkeen toteutetaan maastokäynti suunnitelman toimivuuden arvioimiseksi ja rakenteiden maastoon merkitsemiseksi. Lupa hankkeen toteuttamiseksi pyydetään Metsähallitukselta ja yksityisiltä maanomistajilta. Lopuksi pyydetään vielä ELY-keskukselta lausunto hankkeen vaikutuksista suojelualueeseen. Toteutuksen maastotyöt vaativat erityistä ammattitaitoa, sillä suojelualueelle tulee jättää mahdollisimman vähän jälkiä. Näin ollen talvikausi onkin paras ajankohta toteuttaa työt.

Yksityismaiden vettymisriskin mahdollisuus selvitetään aina kohdekohtaisesti. Jos riski on ilmeinen, tulee selvittää korvausmahdollisuudet ja viime kädessä luopua hankkeesta, jos vettymistä ei voida välttää tai korvata. Lisäksi maastokäynnin yhteydessä tulee arvioida vesien palauttamisen vaikutukset suojelualueelle, jotta suojeluarvot eivät vaarannu. Hankkeen toteutuksen jälkeen seuraavana vuonna hankkeen osapuolet käyvät maastossa varmistamassa, että suunnitelma ja toteutus ovat onnistuneet.

Hydrologia-LIFE hanke edistää soiden, purojen ja lintuvesien luonnontilaa

Metsähallituksen vetämässä Hydrologia-LIFE-hankkeessa keskitytään soiden, purojen ja lintuvesien luonnontilan varmistamiseen 103:lla Natura 2000 -suojelualueella. Osana hanketta etsitään ratkaisuja reunaojien kuivattamien Natura-soiden tilan parantamiseksi. Tapio yhdessä Suomen metsäkeskuksen kanssa opastavat toteuttamaan viisi vesiä suojelualueelle palauttavaa kunnostusojitushanketta. Lisäksi vesien palauttamisen menetelmistä ja tuloksista järjestetään koulutuksia.

Koulutuksia metsäojien kunnostukseen ja kuivuneiden suojelusoiden ennallistamisen yhteensovittamiseen

Syksyllä järjestettiin toimijoille ja maanomistajille koulutuksia, joissa perehdyttiin suon ennallistamisen ja ojien kunnostamisen yhteensovittamiseen. Koulutukset oli tarkoitettu ojien kunnostuksen suunnittelijoille, ennallistamisasiantuntijoille, viranomaisille, maanomistajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Lue lisää koulutuksista →

Lisätietoa

Hydrologia-LIFE Tapion sivulla 
Hydrologia-LIFE Metsähallituksen sivulla 
Metsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistot ja -työkalut sekä toimintamallin ohjeistus
Veden palauttaminen suojelusoille viereisen ojituksen yhteydessä -koulutukset syksyllä 2020

  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015
  • Maija Kauppila
  • Ympäristöasiantuntija
  • maija.kauppila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6024