Suometsien hoitoon kaivataan monipuolisempia suosituksia

21.2.2018

Tapio on selvittänyt toimijoiden näkemyksiä suometsien käsittelyn kehittämistarpeista. Ojitettujen suometsien hoitoon kaivataan monipuolisempia käsittelytapoja ja suosituksia. Esimerkiksi paksuturpeisten turvemaiden uudistamiseen toivotaan täsmällisempiä suosituksia ja vaihtoehtoja avohakkuulle ja metsänviljelylle. Lisää osaamista tarvitaan vesiensuojelumenetelmien soveltamiseen ja toteuttamiseen. Suometsien käsittelyn monipuolistamisen tarkoituksena on parantaa metsätalouden vesiensuojelua, huomioida turvemaiden osuus kasvihuonekaasujen päästölähteenä ja edistää monimuotoisuutta.

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -hankkeessa selvitettiin vuonna 2017 kasvatusvaihtoehtojen soveltamista ojitetuissa suometsissä, eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen hyötyjä ja suometsien hoitohankkeiden toteuttamista. Tavoitteena oli löytää oleellisimmat kehittämistarpeet toimenpidesuosituksille. Selvitystä varten haastateltiin noin 30 asiantuntijaa eri organisaatioista ja järjestettiin kaksi työpajaa metsäalan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Lisää tietoa tarvitaan puuston käsittelyyn suon ominaispiirteiden mukaan

Selvityksen perusteella ojitettujen suometsien hoitoon kaivataan monipuolisempia käsittelytapoja ja tarkempia suosituksia, jotta suometsien vaihtelevat ominaisuudet tulisivat paremmin huomioiduksi. Haasteellisia ovat erityisesti paksuturpeiset ojitetut turvemaat, joiden uudistamiseen ja metsänviljelyyn kaivataan täsmällisempiä suosituksia ja vaihtoehtoja. Metsän kasvatus jatkuvasti peitteisenä, eli nk. jatkuva kasvatus, nähdään varteenotettavana menetelmänä. Taustalla on puuntuotannon ohella metsätalouden vesiensuojelu, turvemaiden merkitys kasvihuonekaasujen päästölähteenä ja suometsien monimuotoisuuden edistäminen.

 

Kosteikoiden avulla voidaan tehokkaasti vähentää metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vesistöille.

Vesiensuojeluun kaivataan lisää osaamista

Metsätalouden vesiensuojelun menetelmiä ja niiden tehokkuutta ei selvityksen mukaan tunneta vielä riittävän hyvin ja niistä kaivataan lisää tiedottamista. Lisää osaamista toivotaan erityisesti vesiensuojeluun ojitusmätästyksissä ja kunnostusojituksissa.

Suosituksia suometsien hoitoon

Hankkeessa saatujen aineistojen ja johtopäätösten avulla voidaan kehittää Metsänhoidon suosituksia suometsien hoitoon sekä kohdentaa viestintää ja koulutusta. Havainnot tärkeiksi koetuista aiheista on koottu raporttiin.

Esimerkiksi suometsänhoidon suunnittelussa tulisi tarkastella metsikkökuvioiden lisäksi koko valuma-aluetta, jonka vaikutuspiirissä käsittelykohde on. Siten toimenpiteiden yhteisvaikutukset voidaan hallita paremmin, vesiensuojelun toimenpiteet voidaan mitoittaa oikein ja suojeltavien kohteiden luontoarvot voidaan säilyttää paremmin.

”Jos katsotaan vain yksittäistä kasvatushakkuukuviota, voi esimerkiksi näyttää siltä, että jäävän puusto määrä riittää vesitalouden hallintaan. Puuston haihdutus voi säilyttää pohjaveden tason puuston kasvulle suotuisana. Koko valuma-aluetta tarkastellessa voidaan kuitenkin huomata, että muut toimenpiteet vaikuttavat niin, että tarvetta onkin tehostaa vesiensuojelua tai tehdä kunnostusojitusta”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Ari Nieminen Tapiosta.

Suometsien sulan maan aikaisessa puunkorjuussa työkoneet varustetaan suoteloilla.

Suomen turvemailla on runsaasti puustoa, joka on saavuttanut korjuukelpoisen iän ja puun kysyntä on kasvussa. Puunkorjuu onkin lisääntymässä suometsien pehmeillä mailla myös kesäaikaan. Eri puolilla maata suometsien soveltuvuus kesäkorjuuseen vaihtelee soiden rakenteen ja suoalueiden yhtenäisyyden sekä kuivatustilanteen, eli ojien kunnon mukaan. Vesitalouden hyvä hoito vaikuttaa merkittävästi sulan maan aikaisen puunkorjuun onnistumiseen, kun töitä tehdään nykyisellä konekalustolla. Tarvetta on myös riittävän tiheälle metsäautotieverkostolle, joka on kuljetuskelpoinen ympärivuotisesti.

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -hankkeen raportissa on kerrottu laajemmin selvityksen havainnoista ja johtopäätöksistä. Raportti on luettavissa Tapion verkkosivuilla.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Ari Nieminen, Tapio Oy, puh. 040 718 2595, ari.nieminen(at)tapio.fi

Lue lisää aiheesta:

Tapion raportti nro 22, Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä 

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -hanke