Uudistetut summa-arvotaulukot: metsän arvo ajantasaisilla tiedoilla

20.8.2020

Metsän arvonmääritykseen käytettävät Tapion summa-arvotaulukot uudistuivat. Parempi tausta-aineisto, tarkemmat arvot ja vuosittain päivitettävä tietosisältö auttavat tila-arvioiden laadinnassa, metsätilakaupoissa, sukupolvenvaihdostilanteissa ja puustoon kohdistuneiden vahinkojen arvottamisessa. Odotusarvokerroin voidaan jatkossa hakea myös puuston keskipituuden perusteella, ellei metsikön ikä ole luotettavasti tiedossa. 

Summa-arvomenetelmä on yleisin Suomessa käytettävä metsän arvonmäärityksen menetelmä. Menetelmän soveltamiseen tarvitaan etukäteen lasketut paljaan maan ja taimikoiden arvot, sekä kasvatusmetsien odotusarvokertoimet. Taulukkoarvot on nyt laskettu tuorein hintatiedoin uusimpia kasvumalleja käyttäen, ja jatkossa käyttäjät tulevat saamaan ajantasaisilla hintatiedoilla päivitetyt taulukkoarvot joka vuosi.

Taulukoiden laskentamenetelmiä on hiottu vuoden verran, ja taulukkoarvot tullaan jatkossa jakamaan käyttäjille selkeänä Excel-taulukkona, joka sisältää myös laskennan taustalla olevien metsiköiden kehityssarjojen keskeisimmät tunnukset. Tällä tavoin arvion laatijalla on mahdollisuus tarkastaa, miten hyvin arvioidut metsikkökuviot vastaavat puustoltaan taulukkoarvojen taustalla olevia metsiköiden kehityssarjoja. Uudistetuissa taulukoissa laskenta-alueita on yhteensä 13 kappaletta, ja ne noudattavat pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta maakuntarajoja. Kasvuolosuhteiltaan samankaltaiset maakunnat on yhdistetty samaan laskenta-alueeseen.

”Summa-arvomenetelmä on uraauurtava metsän arvonmäärityksen menetelmä, jonka aputaulukoita Tapio on laatinut 1960-luvulta lähtien, ja jota käytetään edelleen aktiivisesti. Suomessa on selkeä tarve luotettavalle, läpinäkyvälle ja helposti ymmärrettävälle menetelmälle metsän ja puuston arvottamiseksi, mihin olemme tässä uudistamistyössä pyrkineet vastaamaan”, sanoo toimitusjohtaja Anne Ilola Tapiosta.

”Summa-arvotaulukoiden päivitys on ollut mielenkiintoinen haaste, sillä metsän arvonmääritykseen liittyy monia ongelmia. Halusin tehdä menetelmästä aiempaa läpinäkyvämmän, ja tuoda aidosti esiin laskennan taustalla olevat kehityssarjat ja vaihtelevat korkokannat. Summa-arvomenetelmän soveltaminen on luotettavaa, mikäli arvioitava metsikkökuvio vastaa puustoltaan likimain tulosten taustalla olevien kehityssarjojen mallipuustoa”, kertoo laskentatyöstä vastannut metsätietoasiantuntija Mikko Niemi.

Luotettava ja läpinäkyvä menetelmä metsän ja puuston arvonmääritykseen

Taulukoiden tietosisältöä tullaan hyödyntämään muun muassa metsätilakauppoja, sukupolvenvaihdostilanteita ja perinnönjakoa varten laadittavissa tila-arvioissa, metsämaan lunastus- ja korvaustilanteissa sekä puustoon kohdistuneiden vahinkojen arvottamisessa. Taulukot tarjoavat riippumattoman menetelmän korvausperusteiden määrittämiseen esimerkiksi sähkölinjaa tai liikenneväylää varten lunastettavilla metsäalueilla. Muun muassa Metsä Group, Elenia sekä Maanmittauslaitos ovat ottamassa uudistetut summa-arvotaulukot käyttöönsä.

”Tapion summa-arvomenetelmän aputaulukoita käytetään Maanmittauslaitoksessa poikkeuksetta nauhamaisten kohteiden, kuten tie- ja johtoalueiden, lunastustilanteissa. Taulukot ovat julkisesti saatavilla ja dokumentoitu, mikä on lunastustoimitusten kannalta tärkeää”, sanoo johtava asiantuntija Esa Ärölä, Maanmittauslaitokselta.

Vuosilisenssi organisaatioiden käyttöön

Tiedon ajantasaisuuden varmistamiseksi Tapion summa-arvotaulukot myydään vuosilisenssillä, joka oikeuttaa soveltamaan taulukoiden tietosisältöä kaupallisessa käytössä sopimuksessa rajoitetun ajan. Lisenssin hankkineet organisaatiot saavat päivitetyt taulukot vuosittain käyttöönsä ja voivat olla varmoja, että taulukoiden laskenta perustuu aina puukauppojen ja metsänhoitotöiden senhetkiseen hintatasoon. Taulukkoarvojen laskennassa hyödynnetään aina uusimpia ja luotettavimpia olemassa olevia valtakunnallisia metsiköiden kasvumalleja.

Lisätietoa: