Auditointipalvelut

Tarjoamme auditointipalveluita metsäalan yritysten laadun todentamiseen. Saat meiltä luotettavan ja riippumattoman arvioinnin omasta tai aliurakoitsijoiden toiminnasta.

Auditoimme metsäalan yritysten ja aliurakoitsijoiden johtamisjärjestelmiä, toimintatapoja sekä tuotettujen palvelujen edellyttämien vastuiden toteutumista.

Palvelumme soveltuu erinomaisesti kone- ja metsäpalveluyrityksille, puunhankintayrityksille, metsänhoitoyhdistyksille ja julkisyhteisöille. Palvelu on oiva ratkaisu myös tilaajayritysten alihankintakumppanien arviointiin.

Auditointipalvelu yrityksen johtamisjärjestelmän arviointiin

Yrityksen toiminnan ja johtamisjärjestelmän auditointi on määrämuotoinen ja objektiivinen arviointi yrityksen johtamisesta ja menettelytavoista.

Auditointi todentaa, täyttääkö yritys asetetut vaatimukset, jotka voivat perustua esimerkiksi:

 • toimialalla yleisesti hyväksyttyihin auditointikriteereihin
 • yrityksen omaan toiminta- tai johtamisjärjestelmään
 • asiakkaiden edellyttämiin laatukriteereihin, ohjeisiin ja alihankintapalvelujen sopimusehtoihin.

Tarjoamamme auditointipalvelu perustuu ensisijaisesti metsäurakoinnin yhtenäisiin auditointikriteereihin. Auditointi koostuu auditoijan yrityskäynnistä ja haastatteluista, tutustumisesta yrityksen toimintakäsikirjaan, työohjeisiin ja sopimuskäytäntöihin sekä lakisääteisten velvoitteiden dokumentteihin.

Yritys saa auditoinnista raportin, jolla se voi todentaa auditointivaatimusten toteutumisen. Auditointiraportti sisältää myös koosteen mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja auditoijan havainnot keskeisistä vahvuuksista ja kehittämistarpeista.

Auditointipalvelu alihankkijoiden toiminnan laadun todentamiseen

Palvelullamme voit varmistaa, että alihankintakumppanit menettelevät säädösten ja alan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Säännöllisellä auditoinnilla varmistat, että alihankintakumppanit toimivat tilaajan edellyttämien toimintatapojen mukaisesti. Palvelu myös tukee alihankintayritysten tavoitteellisesta kehittämisestä.

Auditointipalvelumme on metsäkone-, puutavaran kaukokuljetus- ja metsäpalveluyritysten erikoispiirteet huomioiva. Auditoinnit voidaan tehdä metsäalan yhtenäisillä auditointikriteereillä tai laatia auditointipalvelun tilaajalle yrityskohtaiset auditointikriteerit, joissa huomioidaan esimerkiksi urakointisopimuksen ja tilaajan työlajiohjeiden vaatimukset.

Auditointipalvelu ulkomaisen työvoiman käytön vastuullisuudesta

Auditointipalvelullamme voit todentaa ulkomaalaisen työvoiman käytön vastuullisuuden toteutumisen metsätöissä.

Käytettäessä ulkomaalaista työvoimaa on huolehdittava työnantajaa ja työn tilaajaa koskevien velvoitteiden toteutumisesta. Työnantajan ja työn tilaajan on esimerkiksi varmistettava ulkomaisen työvoiman työnteko-oikeus Suomessa, tarjottava työntekijöille asianmukaiset työ- ja asumisolosuhteet sekä annettava riittävä työturvallisuusperehdytys ja työtehtävien mukainen työnopastus.

Auditoinnissa todentaminen perustuu yrityksen dokumentoimaan aineistoon, annettuihin ohjeisiin sekä yritysten edustajien haastatteluihin. Havaintoja voidaan täydentää työmaakäynnillä ja työntekijöiden haastatteluilla.

Auditointikriteereissä voidaan huomioida yleisten ulkomaista työvoimaa koskevien kriteerien lisäksi yrityskohtaisia tarpeita, kuten työohjeet ja urakointisopimusehdot sekä mm. metsäsertifioinnin vaatimukset.

Auditointipalvelu metsänhoidon laadun arviointiin

Meiltä saat riippumatonta arviointia myös metsien käyttöön liittyen. Teemme laadunseurantaa metsänhoidon ja puunkorjuun työmaille. Autamme myös varmistamaan metsäsuunnittelun ja metsänarvolaskelmien laatua.

Lisätietoa

Tutustu töihimme

Tapiolla on monipuolinen kokemus metsäalan yritysten toiminnan auditoinneista ja yritysten laatutyön kehittämistä. Tutustu, kuinka auditointi todentaa yrityksen toiminnan laatua.

 • Olemme tehneet metsäkoneyritysten, puutavaran kaukokuljetusyritysten ja metsäpalveluyritysten toimittaja-auditointeja Stora Enso Metsälle noin kymmenen vuoden ajan.
 • Olemme olleet kehittämässä metsäalan pk-yritysten auditointiprosessia ja -kriteerejä Metsätehon koordinoimassa projektissa.
 • Toteutimme vuonna 2021 auditoinnin ulkomaisen työvoiman käytön velvoitteiden toteutumisesta Tornatorin sopimusyrityksissä.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067
 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047