Huomio kohdistui metsämaahan kansainvälisenä maaperäpäivänä

7.12.2020

Metsämaa on nousemassa ansaitusti yhdeksi keskeiseksi aiheeksi metsäalan ilmastonmuutoskeskustelussa. Tarjolla on entistä enemmän tietoa, miten hyvin hoidettu metsämaa tukee puuston vahvaa kasvua.

Tapion hankkeissa metsämaa ja tähän liittyvä uusin tieteellinen tieto ja käytännön kokemukset huomioidaan vahvasti. Hankkeemme myös tuottavat metsämaiden käytöstä uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää käytännön metsänhoidossa.

Metsänhoidon suositusten päivitysprosessin tulokset tulevat auttamaan metsänomistajaa yhä paremmin huomioimaan metsämaan ominaisuudet metsänhoidon valintoja tehtäessä. Uudet suositukset auttavat ilmastonmuutokseen sopeutumisen lisäksi myös ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteiden toteuttamisessa. Uutena näkökulmana suositustyössä tullaankin kiinnittämään huomiota maaperän hiilinielun ja -varaston muutoksiin metsänhoidon valintojen seurauksena.

Metsämaa toimii elinympäristönä monipuoliselle eliöstölle. Se on osallisena metsän tarjoamien ekosysteemipalveluiden toiminnoissa, toimii merkittävänä hiilen varastona, sekä veden, maa-aineksen, ravinteiden ja haitta-aineiden pidättäjänä.

Mikrobiprosessien kautta metsämaalla on myös merkittävä rooli kasvihuonekaasujen muodostuksessa. Tästä esimerkkinä ovat suometsät, joiden osalta saadaan jatkuvasti lisää tutkimustietoa, kuten suon vesitalouden säätelyn merkityksestä kasvihuonekaasujen tuottoon, ja esimerkiksi tuhkan käytön potentiaalista pienentää tuottoa.

“Kasvullinen maa on tärkein luonnonvaramme. Siksi metsämaan ominaisuuksiin ja prosesseihin tulee kiinnittää yhä enemmän huomioita myös metsänhoidon valinnoissa”, sanoo asiantuntija Tiina Törmänen, Tapiosta.

Työkaluja ja menetelmiä Tapiosta

Turvemaiden TurVi-hankkeessa kehitetään työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan. Hankkeessa sovitetaan kestävällä tavalla yhteen turvemaiden metsien puuntuotannon turvaaminen, vesiensuojelu, sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen.

HaSuMetsä-hankkeessa edistetään happamien sulfaattimaiden metsätalouden vesiensuojelua ja kasvukuntoa. Käytettävässä menetelmässä hyödynnetään tuhkan neutralointikykyä happamuuden hallinnassa edistäen samalla kiertotalouden tavoitteita.

Summa-arvotaulukot auttavat metsänomistajaa metsämaan lunastusarvon määrittämisessä

Lisätietoa

Metsänhoidon suositukset
TurVI – Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan
Luonnonmukainen valuma- ja maavesien käsittelymenetelmä happamien sulfaattimaiden metsänuudistamisaloilla – HaSuMetsä
Summa-arvo metsän arvon määrityksessä

 • Tiina Törmänen
 • Metsänhoidon ilmastoasiantuntija
 • tiina.tormanen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6510
 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067
 • Samuli Joensuu
 • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
 • samuli.joensuu(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6015