Metsien valumavedet puhtaammaksi johtamalla niitä soille

18.10.2022

Metsätalousmaiden ojitukset kuormittavat vesistöjä ja kuivattavat myös viereisiä ojittamattomia suoalueita. Ojitusten haitallisia vaikutuksia vesistöille voidaan ehkäistä johtamalla ojitusalueen aapasoille, vähätuottoisille ojitetuille suoalueille sekä vesiensuojelukosteikoiksi soveltuville käytöstä poistuville turvetuotantoalueille.

Vesien ohjaaminen suoalueelle voidaan yhdistää ojien kunnostushankkeen yhteyteen tai toteuttaa erillisenä luonnonhoito- tai ennallistamishankkeena. Suoalue toimii luontaisena pintavalutuskenttänä, joka vähentää ravinteiden ja kiintoaineen kulkeutumista vesistöihin. Menetelmä on luonnonmukainen vesiensuojelukeino, joka samalla parantaa suoelinympäristöjen tilaa ja hillitsee turpeen hajoamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Ilmakuvaa suometsästä
Vettä voidaan johtaa esimerkiksi kuvan kaltaisille melko pienialaisillekin suoalueille.

Suojelusoilla menetelmää on jo käytetty ja toimivaksi todettu ennallistamistarkoituksessa useilla kohteilla suon vesitalouden kohentamiseksi. Ojasta allikkoon -hankkeessa menetelmää on kehitetty myös yksityismailla sovellettavaksi neljällä pilottikohteella Iijoen valuma-alueella. Hankkeessa luotiin lisäksi paikkatietoaineisto vesien johtamiseen mahdollisesti soveltuvista paikoista koko Suomessa. Aineisto julkaistaan Metsäkeskuksen kartta- ja aineistopalveluissa. Aineiston avulla suunnittelutyö ja maastokäynnit voidaan kohdentaa sujuvasti tärkeimpiin kohtiin. Lisäksi maanomistajat voivat etsiä ja ehdottaa omilta mailtaan sopivia kohteita suunnitteluun ja ennallistamiseen. Hankkeessa saadut opit pyritään viemään laajasti käyttöön koko Suomessa.

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Lisätietoja

  • Tiina Ronkainen
  • Johtava asiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035