Vesien palauttaminen suojelusoille -hankkeessa kartoitetaan vuonna 2024 noin 45 vesien palauttamiseen soveltuvaa suojelusuota. Kartoituskohteilla arvioidaan veden palauttamisen toteuttamisen vaihtoehtoja. Hankkeella tavoitellaan soidensuojelualueiden vesitalouden palauttamista luonnontilan suuntaan, jolloin soiden luontoarvot paranevat. Vesienpalautus parantaa myös vesistöjen tilaa ja se voi vähentää metsänomistajan kustannuksia, mikäli vesienpalautus tehdään osana ojienkunnostushanketta. Hanke on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa 2021–2030, jonka tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita.

Tausta

Suomen soista yli puolet on ojitettu. Vaikka uudisojitus on kokonaan loppunut, suoelinympäristö heikentyy edelleen erityisesti suota ympäröivän ojituksen seurauksena. Soidensuojelun täydennystyöryhmässä (2012–2015) ja ELITE-työryhmässä (2014–2015) todettiin, että soidensuojelualueilla olisi mahdollista parantaa suoelinympäristöjen tilaa palauttamalla vesien virtausreittejä lähemmäs luontaista tilannetta suojelualueiden ympäristössä esimerkiksi johtamalla ojitusalueilta vesiä suojelualueille. Vuonna 2016 SuoOHKE- ja Hallittu vesien viivyttäminen -hankkeilla luotiin toimintamalli vesien palauttamisen suunnitteluun. Hydrologia-LIFE-hankkeessa (2017–2023) Tapio ja Metsäkeskus pilotoivat viidellä kuivuneella suojelusuolla SuoOHKEn mukaista toimintamallia veden palauttamiseen.

Vuonna 2020 käynnistyi Vesien palauttaminen suojelusoille -hanke, jossa edelleen kehitettiin veden palauttamisen toimintamallia. Hankkeessa kartoitettiin vesien palauttamiseen soveltuvia alueita ja vietiin niitä koskeva paikkatietoaineisto Suomen metsäkeskuksen karttapalveluun Veden palauttamisen suunnittelu. Vuosina 2020-2023 Tapio on kartoittanut yhteensä 156 potentiaalista vesienpalautuskohdetta.

Vesien palauttaminen suojelukohteille on luontevaa toteuttaa, kun suojelualueiden läheisyydessä olevissa talousmetsissä tehdään ojaston kunnostamista. Toisena vaihtoehtona on tehdä vesien palautus Suomen metsäkeskuksen valmisteleman luonnonhoitohankkeen yhteydessä. Kolmas vaihtoehto vesien palauttamiseen on toteuttaa se suojelualueen ennallistamishankkeen yhteydessä Metsähallituksen luontopalveluiden toimesta. Vesien palauttamista tehdään pääasiassa aapasuovyöhykkeen soilla, joissa suon keskikohta on sen reunoja alempana. Suunnittelua ja toteutusta helpottaa, kun vesien palauttamiseen tarvittavien johdeojien paikat ovat toimijoilla jo etukäteen tiedossa.

Tavoitteet

Helmi-elinympäristöohjelman 2021–2030 tavoitteena on toteuttaa vesienpalautus 400 kuivahtaneella kohteella. Tapion hankkeen tavoitteena vuonna 2024 on kartoittaa 45 vesien palauttamiseen soveltuvaa kohdetta. Kartoituksella tarkennetaan kohteiden vedenpalautusmahdollisuuksia sekä autetaan toimijoita veden palauttamisen suunnittelussa. Maastossa toteutettavin mittauksin voidaan minimoida talousmetsien vettymisriskit. Hankkeessa pyritään myös hälventämään maanomistajien ennakkoluuloja vesien palauttamisesta.

Toiminta

 1. Valitaan kartoitettavat alueet yhteistyössä VESPA-koordinaatioryhmän sekä Metsähallituksen asiantuntijoiden kanssa.
 2. Tehdään paikkatietoaineiston avulla arvio vedenpalauttamiseen sopivista maaston kohdista.
 3. Sovitaan maastokäynnit maanomistajien ja Metsähallituksen luontopalveluiden asiantuntijoiden kanssa.
 4. Toteutetaan maastokartoitukset; valokuvataan, dokumentoidaan ja tarkistetaan veden kulku maanpinnan korkeuksia mittaamalla satelliittipaikannuksella tai tasolaserilla.
 5. Dokumentoidaan ja raportoidaan kohteet ja niiden soveltuvuus vesienpalauttamiseen. Luodaan paikkatietoaineisto osoittamaan vedenpalautuksen mahdollisuutta.
 6. Viedään alueita koskeva paikkatietoaineisto kaikille avoimeen Suomen metsäkeskuksen karttapalveluun Suometsänhoidon paikkatietoaineistot.

  Hyödynsaajat

  Hankkeessa tuotettavat vesienpalauttamisen aineistot tulevat hyödynnettäväksi toimijoiden käyttöön.

  Hankkeen kesto

  Hanke on alkanut 2020 ja jatkunut sen jälkeen vuosi kerrallaan.

  Rahoittaja

  Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö Helmi-elinympäristöohjelmasta.

  Yhteistyökumppanit

  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus koordinoi Helmi-ohjelmaan liittyvää vesien palautusta. EPO ELY-keskuksen tukena on koordinaatioryhmä, johon kuuluu ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus Luontopalvelut ja Metsähallitus Metsätalous Oy. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä koordinaatioryhmän kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen vastaavan hankkeen kanssa.

  Aineistot

  Veden palauttaminen suojelusoille – toimintamalli -koulutus 23.11.2021

  Vesien palauttaminen suojelusoille infotilaisuus 2.12.2020

  Lisätietoja

  Hankkeen projektipäällikkö, Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio, samuli.joensuu(at)tapio.fi, puh. +358 40 534 1043

  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015
  • Maija Kauppila
  • Ympäristöasiantuntija
  • maija.kauppila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6024
  • Asmo Hyvärinen
  • Asiantuntija
  • asmo.hyvarinen(at)tapio.fi
  • +35840 825 0102
  • Tarja Anttila
  • Suometsien asiantuntija
  • tarja.anttila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6014
  • Matias Virta
  • Ennallistamis­asiantuntija
  • matias.virta(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6045