Vesien palauttaminen suojelusoille -hankkeessa kartoitetaan vuonna 2021 30 vesien palauttamiseen soveltuvaa suojelusuota. Hankkeessa pilotoidaan kolmea erilaista vesien palauttamisen suunnittelun toimintamallia. Hankkeella tavoitellaan soidensuojelualueiden vesitalouden palauttamista luonnontilan suuntaan, jolloin soiden luontoarvot paranevat. Vesienpalautus parantaa myös vesistöjen tilaa ja se voi vähentää metsänomistajan kustannuksia, mikäli vesienpalautus tehdään osana ojienkunnostushanketta. Hanke on osa Helmi-ohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita.

Tausta

Suomen soista yli puolet on ojitettu. Vaikka uudisojitus on kokonaan loppunut, suoelinympäristö heikentyy edelleen erityisesti suota ympäröivän ojituksen seurauksena. Soidensuojelun täydennystyöryhmässä (2012 – 2015) ja ELITE-työryhmässä (2014 – 2015) todettiin, että soidensuojelualueilla olisi mahdollista parantaa suoelinympäristöjen tilaa palauttamalla vesien virtausreittejä lähemmäs luontaista tilannetta suojelualueiden ympäristössä esimerkiksi johtamalla ojitusalueilta vesiä suojelualueille. Vuonna 2016 SuoOHKE- ja Hallittu vesien viivyttäminen -hankkeilla luotiin toimintamalli vesien palauttamisen suunnitteluun. Tällöin lisättiin myös Suomen metsäkeskuksen karttapalveluun aineisto, joka sisältää noin sadan ojitusten seurauksena reunoiltaan kuivahtaneen suojelusuon paikkatiedot. Hydrologia-LIFE-hankkeessa (2017-2023), jossa toteutetaan mm. soiden ennallistamista, Tapio ja Metsäkeskus pilotoivat viidellä kuivuneella suojelusuolla SuoOHKEn mukaista toimintamallia veden palauttamiseen.

Vuonna 2020 käynnistyi Vesien palauttaminen suojelusoille -hanke, jossa edelleen kehitettiin veden palauttamisen toimintamallia. Hankkeessa kartoitettiin vesien palauttamiseen  soveltuvia alueita ja vietiin niitä koskeva kartta-aineisto Suomen metsäkeskuksen karttapalveluun Veden palauttamisen suunnittelu. Vuonna 2021 jatketaan kohteiden kartoittamista ja toimintamallin kehittämistä.

Vesien palauttaminen suojelukohteille on luontevaa toteuttaa, kun suojelualueiden läheisyydessä olevissa talousmetsissä tehdään ojaston kunnostamista. Toisena vaihtoehtona on tehdä vesien palautus luonnonhoitohankkeen yhteydessä. Kolmas vaihtoehto vesien palauttamiseen on toteuttaa se ennallistamisen yhteydessä, mikäli kohde sijaitsee metsähallituksen mailla. Parhaiten vesien palauttaminen onnistuu aapasuovyöhykkeellä, jossa suon keskikohta on sen reunoja alempana. Suunnittelua ja toteutusta helpottaa, kun vesien palauttamiseen tarvittavien johdeojien paikat olisivat toimijoilla jo etukäteen tiedossa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena vuonna 2021 on kartoittaa 30 kohdetta ja viedä kohteita koskevat tiedot Metsäkeskuksen kaikille avoimeen Suometsänhoidon paikkatietoaineistot -karttapalveluun. Hankkeessa pilotoidaan vesien palauttamisen suunnittelua kolmella erilaisella toimintamallilla: luonnonhoitohankkeen yhteydessä toteutettavana, ojien kunnostushankkeen yhteydessä ja ennallistamishankkeen yhteydessä toteutettavana Metsähallituksen mailla.

Toiminta

 1. Valitaan kartoitettavat alueet yhteistyössä VESPA-koordinaatioryhmän sekä muiden suoasiantuntijoiden kanssa.
 2. Tehdään paikkatietoaineiston avulla arvio vedenpalauttamiseen sopivista maastokohdista.
 3. Selvitetään kohteiden maanomistajatiedot.
 4. Sovitaan maastokäynnit maanomistajien ja metsähallituksen luontopalveluiden asiantuntijoiden kanssa.
 5. Toteutetaan maastokartoitukset; valokuvataan, dokumentoidaan ja merkitään vedenpalauttamisuomat maastoon ja tarkistetaan veden kulku vaaitsemalla GNSS-vastaanottimella tai tasolaserilla.
 6. Dokumentoidaan kohteet ja niiden soveltuvuus vesienpalauttamiseen.
 7. Viedään alueita koskeva kartta-aineisto kaikille avoimeen Metsäkeskuksen karttapalveluun Suometsänhoidon paikkatietoaineistot.

  Hyödynsaajat

  Hankkeen avulla vähennetään suoluonnon elinympäristön köyhtymistä. Hankkeessa tuotettavat vesienpalauttamisen aineistot tulevat hyödynnettäväksi kaikkien toimijoiden käyttöön.

  Hankkeen kesto

  Hanke on alkanut 1.3.2021 ja se päättyy 31.12.2021.

  Rahoittaja

  Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö Helmi-elinympäristöohjelmasta.

  Yhteistyökumppanit

  Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä VESPA-koordinaatioryhmän kanssa.

  Aineistot

  Veden palauttaminen suojelusoille – toimintamalli -koulutus 23.11.2021

  Vesien palauttaminen suojelusoille infotilaisuus 2.12.2020

  Lisätietoja

  Hankkeen projektipäällikkö, Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio, samuli.joensuu(at)tapio.fi, puh. +358 40 534 1043

  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015
  • Maija Kauppila
  • Ympäristöasiantuntija
  • maija.kauppila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6024
  • Jani Antila
  • Asiantuntija
  • jani.antila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6006
  • Tiina Ronkainen
  • Vesiasiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035