Opetusmateriaali kokoaa perustiedot kallioelinympäristöjen tunnistamisesta ja huomioimisesta

23.1.2024

Tapio on koonnut opetusmateriaalin, joka auttaa tunnistamaan kallioelinympäristöjen monimuotoisuusarvot ja huomioimaan ne metsien käsittelyssä. Materiaali on tarkoitettu erityisesti ammattikorkeakoulujen käyttöön.

Uusi opetusmateriaali on jaettu kahteen osaan. Osa 1 käsittelee kallioelinympäristöjen merkitystä ja ominaispiirteitä. Sen tarkoituksena on johdatella opiskelijat kallioelinympäristöihin, niiden ominaisuuksiin ja siihen miksi ne ovat tärkeitä. Osa 2 jatkaa kallioelinympäristöjen tunnistamiseen ja siihen, miten ne tulisi huomioida metsänhoidossa.

Tutustu opetusmateriaaliin

Kalliopaljastumia on Suomessa pinta-alallisesti vähän, mutta niiden merkitys luonnon monimuotoisuuden kannalta on merkittävä. Kalliot tarjoavat elinympäristön monelle uhanalaiselle lajille. Ensisijaisesti kallioilla eläviä uhanalaisia lajeja on lähes 300 ja silmälläpidettäviä lajeja lähes 150. Kallioista erityisesti kalkki- ja serpentiinikalliot ovat uhanalaisia.

Säilyneet kalliot sijaitsevat yleisimmin metsätalouskäytössä olevilla alueilla. Metsätaloustoimet eivät vaikuta itse kallioperään, mutta hakkuut muuttavat kallioiden pienilmastoa. Oikeanlainen metsän käsittely on ratkaisevassa asemassa kallioiden luontotyyppien ja niiden lajiston turvaamisessa.

Luontotyyppeinä kallioelinympäristöt voivat olla vaikeasti tunnistettavia ja esiintyä metsissä pieninä laikkuina. Kallioelinympäristöjen luontoarvot tulee tunnistaa ja ymmärtää, jotta merkittävimmät niistä saadaan suojeltua tai otettua metsänkäsittelyssä huomioon.

Opetusmateriaalin on tuottanut HardRock – kallioelinympäristöjen monimuotoisuus -hanke. Hanke on toteutettu vuosina 2021–2023 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella, ja osana METSO-ohjelman toteutukseen kuuluvia valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita.

Lisätietoja

  • Sara Turunen
  • Kestävyysasiantuntija
  • sara.turunen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6090