Hanke selvittää metsänhoidon neuvonta- ja viestintäosaamisen kehittämistarpeita moniarvoisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa kehitettävät osaamisalueet ja tukea ammattilaisten metsäneuvonnan ja -viestinnän valmiuksia.

Moniarvoinen metsäammattilaisuus – viestintä ja neuvonta osana monipuolista metsien käyttöä -hankkeessa tehdään taustaselvitys ja haastatellaan metsänomistajien parissa työskenteleviä metsäammattilaisia heidän neuvonta- ja viestintätaidoistaan ja -käytänteistään. Lisäksi hankkeessa kehitetään työkaluja, joiden avulla metsäammattilaiset voivat kattavammin sisällyttää metsien käytön monitavoitteisuuden osaksi työtään.

Moniarvoinen neuvonta- ja viestintäosaaminen on keskeistä kestävän metsänhoidon edistämisessä. Tässä hankkeessa moniarvoisuudella tarkoitetaan sekä erilaisten tavoitteiden näkökulmasta monipuolista metsien käyttöä että ammattilaisten, asiakkaiden ja osaamisen monimuotoisuuden huomioimista.  Hankkeen tavoitteena on rakentaa pohjaa toimintakulttuurille, jossa moniarvoisuus tunnistetaan osana metsäammattilaisen työn arkea. Moniarvoisuuden esille tuominen lisää myös metsäalan toimijoiden kestävyystyön läpinäkyvyyttä.

Hankkeessa tuotettavilla toimenpidesuosituksilla edistetään kestävää metsien käyttöä sekä siitä viestimistä metsänomistajien muuttuviin ja monipuolisiin tavoitteisiin vastaamiseksi.

Hankkeella on yhteys Tapion aikaisempiin metsäviestinnän, luontopalveluiden sekä metsäsuunnittelun ja -neuvonnan hankkeisiin (esimerkiksi Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen sekä Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -hankkeet).

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa: www.mmsaatio.fi.

  • Reetta Pilhjerta
  • Metsänhoidon asiantuntija
  • reetta.pilhjerta(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6085