Pölyttäjien määrän romahtaminen on viime vuosina huolestuttanut ympäri maailmaa. Suomessa pölyttäjiä on tutkittu kohtalaisen paljon maatalouteen ja viljelyyn liittyen, mutta metsissä elävät pölyttäjät ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena eli Pölymetsä -hankkeessa nostetaan metsäpölyttäjien huomioiminen osaksi talousmetsien luonnonhoitoa. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa METSO -ohjelmaa, jonka tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.

Hankkeen tavoitteet

Pölymetsä -hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2021-2022. Hankkeen päätavoitteena on liittää metsäpölyttäjiä koskeva tieto osaksi metsien monimuotoisuuden edistämistä ja talousmetsien luonnonhoidon toteutusta koskevaa päätöksentekoa. Lisäksi tavoitteena on metsäpölyttäjiin liittyvän tietopohjan parantaminen sekä tietoa käytäntöön vievien ohje- ja neuvontamateriaalien tuottaminen. Koulutuksen ja viestinnän avulla lisätään metsätalouden toimijoiden ja metsänomistajien tietoisuutta metsäpölyttäjien elinvoimaisuutta lisäävistä luonnonhoidon keinoista.

Ampiainen pajun kukassa.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutus muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka ovat tietopohjan rakentaminen, materiaalipaketin laatiminen ja viestintäkampanja.

Tietopohja

Ensimmäisenä vaiheena tehdään kirjallisuuskatsaus aihepiiriä koskeviin koti- ja ulkomaisiin tieteellisiin julkaisuihin sekä tutkimusraportteihin. Kirjallisuuskatsauksen havaintoja täydennetään asiantuntijoilta saaduilla näkemyksillä. Lisäksi tehdään pienimuotoinen metsäpölyttäjiin liittyvä lajistoselvitys, joka toteutetaan maastokaudella 2021.

Tietopohjasta vastaa tutkija Janne Heliölä, Suomen ympäristökeskus SYKE, 0295 251 164, janne.heliola(at)syke.fi.

Tietopohjan tulosraportti (pdf)

Materiaalipaketti

Materiaalipakettia varten laaditaan opas pölyttäjien huomioimiseen talousmetsän käsittelyssä sekä tiivistelmä hyvistä käytännöistä. Hanke tuottaa metsäpölyttäjistä muutamia lajiesimerkkejä, joiden kautta avataan lajien elinympäristövaatimuksia ja lajeja hyödyttäviä metsän- ja luonnonhoidon ratkaisuja.

Pölyttäjien huomioiminen talousmetsien käsittelyssä -opas (pdf)

Hyvät käytännöt pölyttäjien tukemiseen -muistilista (pdf)

Viestintäkampanja

Pääasiallisena viestintäkanavana toimii sosiaalinen media, jonka kautta seuraajille jaetaan esimerkiksi tietoiskuja metsänhoidollisiin toimenpiteisiin ja metsäpölyttäjälajeihin liittyen. Lisäksi verkkosivulle tuotetaan blogikirjoituksia aiheesta tukemaan tiedon levittämistä.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Tapio Oy. Lisäksi yhteistyötä tehdään TEKOPÖLY -hankkeen työryhmän kanssa.

Hankkeen kesto ja rahoitus

Hanke alkoi tammikuussa vuonna 2021 ja päättyy joulukuussa vuonna 2022. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. METSO-ohjelma toteuttaa kansallisen metsästrategian tavoitteita.

Ajankohtaista

Hankkeen viestintää somessa voi seurata tunnisteella #Pölymetsä.

Hankkeen uutiset ja tapahtumat löydät kootusti tältä sivulta.

Hankkeen pääasiallisena sivuna toimii Pölymetsä – luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena – Tapio. Materiaaleja ja tuloksia päivitetään myös Suomen ympäristökeskus SYKEn Pölymetsä-hankesivulle.

Logo Tapio     

  • Sara Turunen
  • Asiantuntija
  • sara.turunen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6090
  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055