Sprucerisk-hankkeessa on kehitetty menetelmiä ja käytäntöjä, joilla parannetaan kuusimetsien kestävyyttä erilaisia tuhonaiheuttajia vastaan muuttuvassa ilmastossa. Hanke toteutettiin vuosina 2021-2023.

Tausta

Ilmastonmuutos edistää metsätuhojen levinneisyyttä ja joukkoesiintymien yleistymistä. Puita tappavat kaarnakuoriaiset ja sienitaudit voivat vaikuttaa metsien hiilitaseeseen, ja pienentää metsien hiilinielua merkittävästi. Keski-Euroopassa ja Ruotsissa kaarnakuoriaistuhot ovat jo vakavat. Laajoihin metsätuhoihin tulee varautua myös Suomessa. Kaukokartoitus ja riskimallien laadinta ovat kustannustehokkaita menetelmiä varautuessa metsätuhoihin.

Kirjanpainajan syömäkuvioita tuulenkaadolla. Kuva: Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa

Tavoitteet ja toteuttaminen

Sprucerisk-hankkeen päätavoitteena oli kehittää Suomen oloihin soveltuva kirjanpainajan ja juurikääpäsienen esiintymiseen, metsikkö- ja ympäristötekijöiden riskiluokitukseen ja kaukokartoitusaineistojen tulkintaan perustuva kuusikoiden tuhoriskien ennakointijärjestelmä, jonka avulla metsätalouden harjoittaminen voidaan sopeuttaa muuttuviin olosuhteisiin.

Hanketyö toteutettiin viiden työpaketin kautta, joilla on yhteinen tietokanta kaukokartoitus-, ympäristö- ja ilmasto- sekä metsikkö- ja lajikohtaiseen tietoon. Tuloksia käytetään kustannustehokkaasti käytännön metsätalouden sopeuttamisessa muuttuviin olosuhteisiin sekä metsänomistajien ja sidosryhmien koulutuksessa.

Työpaketeissa:

  • Kehitettiin tehokkaita kaukokartoitusmenetelmiä (dronet, ESAn Sentinel-2 satelliittikuva-aineistot, maastolaserkeilaus) yksittäisten puiden ja metsän terveyden mittaamiseksi ja seuraamiseksi.
  • Kehitettiin populaatiotason muutoksiin, puusto- ja ympäristötietoihin perustuva riskinmallinnusmenetelmä, jolla ennakoidaan kohdealueen metsänterveyden tilannetta. Kirjanpainajan ja juurikäävän leviämisen riskejä mallinnetaan eri mittakaavatasoilla.
  • Muodostettiin puuston kasvua, hiilen sidontaa ja taloudellisen arvon muutosta kuvaavat ennustemallit eri metsänhoidollisissa vaihtoehdoissa tuhoalueilla. Tulokset tarjoavat työkaluja hiilinielun lisäämiseen ja ilmastokestävään metsätalouteen.
  • Tuotiin kehitettävät riski- ja ennustemallit ym. menetelmät käytännön tason tietotuotteiksi ja palveluiksi. Edistettiin hankkeen tulosten käyttöönottoa käytännön metsätaloudessa.
  • Tuotettiin metsätiedon käyttäjille ajankohtaisia ja kattavia viestintä- ja koulutusmateriaaleja tuhoriskien arviointiin ja hallintaan. Huomioitiin metsätuhoihin ja ilmastokestävään metsänhoitoon liittyvät tiedon puutteet ja koulutustarpeet.
Tyvilahoa kuusen kannossa. Kuva: Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa

Tulokset

Hankkeessa luotiin menetelmiä ja käytäntöjä, joilla parannetaan metsiemme ilmastokestävyyttä metsien terveyden näkökulmasta. Tulokset edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista luomalla menetelmiä, joilla voidaan nopeasti reagoida kuusikoiden tuhoriskien muutoksiin. Tuhojen hillintä vahvistaa kuusikoiden elinvoimaa ja hiilensidontakykyä.

Hankkeessa tuotettavat paikkatietoaineistot, mallit, toimintatavat, ohjeet ja neuvontamateriaalit mahdollistavat metsäalan toimijoiden kustannustehokkaan toiminnan ja yhteistyön kuusikoiden terveyttä edistävien toimenpiteiden kohdentamiseksi.

Lue lisää hankkeen tuloksista

Tiedotteet, blogit ja muut julkaisut

Toteuttajat

Hanke toteutettiin Itä-Suomen yliopiston johdolla yhteistyössä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Suomen metsäkeskuksen ja Tapion kanssa vuosien 2021-2023 aikana.

Hanke oli osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lue lisää

 

Lisätietoja

  • Varpu Kuutti
  • Metsänhoidon asiantuntija
  • varpu.kuutti(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6052