SPRUCERISK-hankkeessa kehitetään metsätuhojen riskien ennakointijärjestelmä, jonka avulla metsätalouden harjoittaminen voidaan sopeuttaa Suomen muuttuvaan ilmastoon. Kehitettävät menetelmät integroidaan metsätalouden tietojärjestelmiin.

Tausta

Ilmastonmuutos edistää metsätuhojen levinneisyyttä ja joukkoesiintymien yleistymistä. Puita tappavat kaarnakuoriaiset ja sienitaudit voivat vaikuttaa metsien hiilitaseeseen, ja pienentää metsien hiilinielua merkittävästi. Keski-Euroopassa ja Ruotsissa kaarnakuoriaistuhot ovat jo vakavat. Laajoihin metsätuhoihin tulee varautua myös Suomessa. Kaukokartoitus ja riskimallien laadinta ovat kustannustehokkaita menetelmiä varautuessa metsätuhoihin.

Kirjanpainajan syömäkuvioita tuulenkaadolla. Kuva: Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa

Tavoitteet

SPRUCERISK-hankkeen päätavoitteena on kehittää Suomen oloihin soveltuva kirjanpainajan ja juurikääpäsienen esiintymiseen, metsikkö- ja ympäristötekijöiden riskiluokitukseen ja kaukokartoitusaineistojen tulkintaan perustuva kuusikoiden tuhoriskien ennakointijärjestelmä, jonka avulla metsätalouden harjoittaminen voidaan sopeuttaa muuttuviin olosuhteisiin.

Muita tavoitteita ovat:

  • Kehitetään kaukokartoitukseen perustuva kuusituhojen vakavuusasteen luokittelumenetelmä ja stressitilan varhaisvaroitus.
  • Kehitetään paikkaan sidottuja tuhonaiheuttajien tiheysestimaatteja ja leviämisen malleja sekä riski-indekseihin perustuvia metsikkö- ja maisematason riskimalleja.
  • Integroidaan tuhotieto metsän kehityksen, hiilitaseen ja taloudellisen arvon malleihin, joita käytetään hiilipolitiikan ja metsätaloudellisen päätöksenteon tukena.
  • Vahvistetaan metsäekosysteemin hiilinieluja tuhojen riskinhallinnan, varhaisvaroituksen ja kestävien metsänhoitomenetelmien avulla.
  • Tehdään kehitystyön lopputuotteina suomalaisille metsänomistajille ja yrityksille suunnatut neuvontapalvelut ja koulutetaan metsäammattilaisia metsänterveyden edistämiseen.

Toteuttaminen

Hanketyö toteutetaan viiden työpaketin kautta, joilla on yhteinen tietokanta kaukokartoitus-, ympäristö- ja ilmasto- sekä metsikkö- ja lajikohtaiseen tietoon. Hanke tuottaa kaukokartoituksen, riskinarvioinnin ja metsänhoidon menetelmiä hyödyntäen aikaan ja tilaan sidottuja aineistoja. Tuloksia käytetään kustannustehokkaasti käytännön metsätalouden sopeuttamisessa muuttuviin olosuhteisiin sekä metsänomistajien ja sidosryhmien koulutuksessa.

Työpaketeissa:

  • Kehitetään tehokkaita kaukokartoitusmenetelmiä (dronet, ESAn Sentinel-2 satelliittikuva-aineistot, maastolaserkeilaus) yksittäisten puiden ja metsän terveyden mittaamiseksi ja seuraamiseksi.
  • Kehitetään populaatiotason muutoksiin, puusto- ja ympäristötietoihin perustuva riskinmallinnusmenetelmä, jolla ennakoidaan kohdealueen metsänterveyden tilannetta. Kirjanpainajan ja juurikäävän leviämisen riskejä mallinnetaan eri mittakaavatasoilla.
  • Muodostetaan puuston kasvua, hiilen sidontaa ja taloudellisen arvon muutosta kuvaavat ennustemallit eri metsänhoidollisissa vaihtoehdoissa tuhoalueilla. Tulokset tarjoavat työkaluja hiilinielun lisäämiseen ja ilmastokestävään metsätalouteen.
  • Tuodaan kehitettävät riski- ja ennustemallit ym. menetelmät käytännön tason tietotuotteiksi ja palveluiksi. Edistetään hankkeen tulosten käyttöönottoa käytännön metsätaloudessa.
  • Tuotetaan metsätiedon käyttäjille ajankohtaisia ja kattavia viestintä- ja koulutusmateriaaleja tuhoriskien arviointiin ja hallintaan. Huomioidaan metsätuhoihin ja ilmastokestävään metsänhoitoon liittyvät tiedon puutteet ja koulutustarpeet.
Tyvilahoa kuusen kannossa. Kuva: Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa

Tulokset

Hankkeessa luodaan menetelmiä ja käytäntöjä, joilla parannetaan metsiemme ilmastokestävyyttä metsien terveyden näkökulmasta. Tulokset edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista luomalla menetelmiä, joilla voidaan nopeasti reagoida kuusikoiden tuhoriskien muutoksiin. Tuhojen hillintä vahvistaa kuusikoiden elinvoimaa ja hiilensidontakykyä.

Hankkeessa tuotettavat paikkatietoaineistot, mallit, toimintatavat, ohjeet ja neuvontamateriaalit mahdollistavat metsäalan toimijoiden kustannustehokkaan toiminnan ja yhteistyön kuusikoiden terveyttä edistävien toimenpiteiden kohdentamiseksi.

Ajankohtaista

Toteuttajat

Hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston johdolla yhteistyössä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Suomen metsäkeskuksen ja Tapion kanssa vuosien 2021-2023 aikana.

Nappaa hiilestä kiinni!

SPRUCERISK-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lue lisää

Lisätietoja

Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 825 4465, paivi.lyytikainen-saarenmaa@uef.fi
Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 2569, jussi.lintunen@luke.fi
Eija Honkavaara, Paikkatietokeskus, Maanmittauslaitos, p. 040 192 0835, eija.honkavaara@nls.fi
Henna Höglund, Suomen metsäkeskus, p. 050 514 6542, henna.hoglund@metsakeskus.fi
Tiina Törmänen, Tapio, p. 050 466 4510, tiina.tormanen@tapio.fi

SpruceRisk-hankekumppaneiden logot