Maisematyö­lupa­menettelyn sujuvoittamiseen uusia keinoja, tietoa ja koulutusta

2.4.2020

Maisematyölupamenettelyyn kaivataan muutoksia, tavoitteena on sujuvoittaa puun kaatoa koskevaa lupamenettelyä.  Metsät ja Kaavoitus -hanke ehdottaa maisematyölupamenettelyn helpottamiseksi kuutta keinoa, joita kunnat voivat soveltaa omien tarpeidensa mukaisesti yhteistyössä metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien kesken. Huhtikuussa käynnistyy webinaarisarja maisematyölupamenettelyn sujuvoittamisesta ja maisema-arvojen huomioimisen edistämisestä. Aiheista on julkaistu myös kaksi esitettä. 

Kunnat ovat olleet vahvasti mukana maisematyölupamenettelyn keinojen kehittämisessä ja niiden pilotoinnissa. Tavoitteina on ollut selkeyttää maisematyölupakäytäntöjä ja löytää menetelmiä, joilla voidaan edistää maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista muutoin kuin kaavoituksen kautta.

”Tulokset edistävät metsätalouden ja kaavoituksen yhteensovittamista ja siitä hyötyvät niin kunnat kuin metsäalan toimijat. Lähtökohtana maisematyölupamenettelyn kehittämisessä on aito ja avoin yhteistyö kuntien ja metsäalan kesken” toteaa johtava asiantuntija Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Sujuvoittamisen mahdollisuuksia on useita

Monet kunnat, metsänomistajat ja metsätalouden toimijat ovat nähneet, että maisematyölupamenettelyä on syytä kehittää. Sujuvoittamisen tarpeet voivat vaihdella kunnittain.

”Hankkeen pilottikunnissa on innostuttu erityisesti laatimaan ohjeita vähäisten toimenpiteiden määrittämiseksi. Olisikin hyvä, jos pystytään tunnistamaan kohteet, joissa maisematyölupaa ei tarvita. Tämä vähentää lupahakemusten määrää kunnissa ja säästää resursseja, ” toteaa hankkeen projektipäällikkö Tommi Tenhola Tapiosta.

Kuntia kannustetaan käymään läpi nykyiset käytännöt ja arvioimaan onko tarvetta kehittää toimintaansa. Keinot maisematyöluvan sujuvoittamiseksi:

 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen
 • Arviointikriteerien laadinta kunnan sisäisenä ohjeena vaikutuksiltaan vähäisille metsätalouden toimenpiteille M-alkuisilla alueilla, joilla on voimassa puiden kaatamista koskeva toimenpiderajoitus
 • Maisematyöluvan hakumenettelyn selkeyttäminen
 • Maisematyöluvan hakeminen enintään 10 vuodeksi
 • Maisematyöluvan käsittelijöiden koulutus ja metsätalouden asiantuntemus
 • Maisematyöluvan tarpeen arviointi kaavamuutoksen yhteydessä

Mahdollisuudet useissa yleiskaavoissa

Maisematyölupamenettelyä muutettiin maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen yhteydessä 1.5.2017. Muutos ei kuitenkaan koskenut tätä ennen hyväksyttyjä yleiskaavoja, joita on noin 2 000. Niissä kunta on voinut määrätä, että puunkaatoon tarvitaan maisematyölupa. Metsänomistajat ja metsätalouden toimijat ovat kokeneet maisematyöluvan hakemisen hankalaksi ja kalliiksi. Myös kunnille maisematyöluvasta aiheutuu työtä.
Metsät ja kaavoitus -hankkeessa mietittiin myös uusia tapoja edistää metsien maisema-arvojen huomioimista. Tässäkin keskeisintä on miettiä sopivia tapoja yhteistyössä eri osapuolten kesken. Vapaaehtoisin menettelyin on mahdollista edistää maisema-arvoja esimerkiksi sopimuksellisin keinoin.

Tietoa ja koulutusta kunnille ja metsätalouden toimijoille

Metsien maisema-arvojen huomioimisen edistäminen sekä maisematyöluvan sujuvoittamisen keinot kuvataan tarkemmin kahdessa esitteessä. Esitteet on tarkoitettu kuntien johdon, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden sekä metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien käyttöön.
Suomen metsäkeskus ja Tapio järjestävät keväällä 2020 alueellisesti kohdennetun webinaarisarjan.

Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut Metsät ja kaavoitus hanketta. Hankkeessa ovat olleet mukana maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto, Espoon kaupunki, Lahden kaupunki, Porvoon kaupunki, Suomen metsäkeskus, Metsäteollisuus ry, Metsähallitus , Metsätalous Oy, MTK ry ja Tapio Oy.

Lisätietoa

Metsät ja kaavoitus -hanke
Kuusi keinoa maisematyöluvan sujuvoittamiseksi – esite
Uudet tavat edistää metsien maisema-arvojen huomioimista -esite

Tommi Tenhola, ympäristötalouden asiantuntija, Tapio Oy, 0400 981 652, etunimi.sukunimi@tapio.fi
Mika Salmi, projektipäällikkö, Suomen metsäkeskus, 050 449 4804, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
Niina Riissanen, johtava asiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, 0295162339, etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

 

 

 • Tommi Tenhola
 • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
 • tommi.tenhola(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6061
 • Airi Matila
 • Metsäasiantuntija
 • airi.matila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6041