Metsänhoidon suositusten projekteissa kehitetään ja viedään käytäntöön metsänhoidon parhaita toimintamalleja. Metsänhoidon suositukset kokoavat metsänomistajille perusteltuja vaihtoehtoja metsien käsittelyyn ja tukea tavoitteiden yhteensovittamiseen. Suositukset ovat osa Kansallinen metsästrategia 2035:n toteutusta.

Logo metsänhoidon suositukset.

Projektit

Metsänhoidon suositukset laaditaan metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien yhteistyönä. Työtä koordinoi Tapio.

Käynnissä olevat projektit ja niiden työryhmät esitellään kukin omalla sivullaan.

 • Ilmastokestävyyden lisääminen on tullut kiinteäksi osaksi metsänhoidon suosituksia. Ilmastokestävä metsätalous -hanke toteutettiin 2020–2022. Työ jatkuu Ilmastokestävän metsänhoidon koulutus ja jatkokehitys -hankkeessa vuosina 2023–2024. Tavoitteena on varmistaa uusien ilmastokestävän metsänhoidon suositusten tunnetuksi tuleminen ja ripeä käyttöönotto metsätalouden toimenpiteissä. Samalla tarkennetaan suosituksia sekametsien perustamisen ja kasvatuksen, energiapuun korjuun kestävien käytäntöjen sekä laadukkaan metsänhoidon ja puunkorjuun osalta.
 • Vuonna 2022 käynnistyi talousmetsien luonnonhoidon suositusten uudistaminen. 2023 painopisteinä ovat luontokohteita ja monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä koskevat suositukset ja 2024 eliölajikohtaiset suositukset.
 • Digitaaliset metsänhoidon suositukset -projektissa kehitetään ja ylläpidetään sähköistä julkaisujärjestelmää, avointa rajapintaa tiedonsiirtoihin ja verkkosivustoa. Työssä varmistetaan palvelun käyttäjäystävällisyys ja metsänhoidon suositusten tekninen käyttö metsäalan muissa järjestelmissä.
 • Metsänhoidon suositusten harvennusmalleja uudistetaan Dynaamiset harvennusmallit -projektissa.

Uutiset ja tapahtumat

Metsänhoidon suositusten valmistelu on avointa ja läpinäkyvää. Uutiset ja tapahtumat -sivulta löytyy tiedotteiden ohella tietoa sekä tulevista että pidetyistä tapahtumista.

Avainkouluttaja-verkosto ja pyöreä pöytä

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat on vuonna 2022 koottu verkosto eri toimijoiden metsänhoidon ja henkilöstön kehittämisen asiantuntijoista. Heidän tehtävänsä on viedä käytäntöön metsänhoidon suosituksia oman organisaationsa ja sen alihankintayritysten kenttähenkilöstölle. Verkostoa on tarkoitus laajentaa 2023 ja 2024 aikana.

Metsänhoidon suositusten pyöreä pöytä on käyttäjäyhteisö, jonka tehtävä on käydä keskustelua ja varmistaa suositusten helppokäyttöisyys sekä tuoda tietoa alueellisista erityispiirteistä ja tarpeista. Pyöreään pöytään liittyminen on jatkuvasti avoinna metsänomistajille sekä metsä- ja ympäristöalan ammattilaisille.

Metsänhoidon suositukset -projektien päätavoitteet

Metsänhoidon suositukset -projekteissa:

 • valmistellaan ja esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon siten, että metsänomistaja voi valinnoillaan saada aikaan haluamanlaisensa metsän
 • esitellään metsänhoidon monipuolisia vaihtoehtoja ja tuetaan päätöksentekoa kertomalla niiden vaikutuksista taloudelliseen tulokseen, luonnon monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöön ja ilmastonmuutoksen hillintään
 • tarjotaan työvälineitä metsäammattilaisille metsänomistajien neuvontaan sekä metsäpalveluiden tuottamiseen
 • varmistetaan, että suositukset perustuvat parhaaseen tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin tuloksekkaasta ja vastuullisesta metsänhoidosta
 • arvioidaan tarvetta uusille suosituksille ja suositusten päivittämiselle ja käynnistetään tarvittavat kehittämishankkeet
 • vahvistetaan metsäalan toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä metsänhoidon arvostusta.

Metsänhoidon suositukset -projekteja ohjaavat:

 • kansallisen metsästrategian päämäärät ja tavoitteet
 • periaatteet ja laadintaprosessi, jotka on kuvattu dokumentissa  Metsänhoidon suositukset – Metsien kestävän hoidon ja käytön perusteet, tutustu tarkemmin.
 • Metsänhoidon suositusten johtoryhmä ja ohjausryhmä, tutustu tarkemmin
 • suositusten käyttäjiltä kootut tiedot maakuntien erilaisista olosuhteista ja suositusten käyttötarpeista
 • maa- ja metsätalousministeriö, joka tilaajana asettaa reunaehdot suositusten päivittämiselle.

Metsänhoidon suositusten esittely

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Metsänhoidon suositukset ovat metsänhoidon käytännön opas ja päätöksenteon apuväline. Suositukset kertovat metsänhoidon vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Vaihtoehtoja tarjotaan metsätila-, metsikkö- ja toimenpidetason suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Suosituksilla kannustetaan metsänomistajia metsien monipuoliseen hyödyntämiseen. Suositusten tarjoaman tiedon avulla he voivat tavoitella metsiensä käytön kokonaiskestävyyttä tai painottaa valitsemiaan päämääriä, kuten taloudellista tulosta, luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja ilmastonmuutoksen hillintää metsien avulla.

Metsänhoidon suositukset ovat maa- ja metsätalousministeriön tarjoama palvelu suomalaisille metsänomistajille ja -ammattilaisille ja osa kansallisen metsästrategian toteutusta. Metsänhoidon suosituksilla tavoitellaan metsästrategian mukaisesti kokonaiskestävyyttä ja kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille.

www.metsanhoidonsuositukset.fi

Metsänhoidon suositukset ovat saatavilla aina ajantasaisina palvelusta www.metsanhoidonsuositukset.fi ja ruotsiksi sivulta www.rekommendationerforskogsvard.fi. Sivustolta löytyy myös lisätietoa suositusten tekijöistä ja metsien kestävän hoidon ja käytön perusteista sekä lisätietoa metsätietopalveluiden kehittäjille.

Katso myös:

Logot maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyshenkilö: Satu Rantala, maa- ja metsätalousministeriö, satu.rantala(at)mmm.fi, puh. 029 516 2045

Lisätietoja metsänhoidon suositusten koordinaattorilta

 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067