Metsänhoidon suositusten projekteissa kehitetään ja viedään käytäntöön metsänhoidon parhaita toimintamalleja. Metsänhoidon suositukset kokoavat metsänomistajille perusteltuja vaihtoehtoja metsien moniarvoiseen hoitoon ja käyttöön sekä tavoitteiden yhteensovittamiseen. Suositukset ovat osa Kansallinen metsästrategia 2035:n toteutusta.

Logo metsänhoidon suositukset.

Suositusten ylläpito ja kehittäminen

Metsänhoidon suosituksia ylläpidetään ja laaditaan metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien yhteistyönä. Työtä koordinoi Tapio maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Suosituksia pidetään ajantasalla pienpäivityksillä ja kehittämisprojekteilla.

Käynnissä olevat kehittämisprojektit ja niiden työryhmät esitellään kukin omalla sivullaan.

 • Ilmastokestävyyden lisääminen on tullut kiinteäksi osaksi metsänhoidon suosituksia. Ilmastokestävä metsätalous -hanke toteutettiin 2020–2022. Työ jatkuu Ilmastokestävän metsänhoidon koulutus ja jatkokehitys -hankkeessa vuosina 2023–2024. Tavoitteena on varmistaa uusien ilmastokestävän metsänhoidon suositusten tunnetuksi tuleminen ja ripeä käyttöönotto metsätalouden toimenpiteissä. Samalla tarkennetaan suosituksia sekametsien perustamisen ja kasvatuksen, energiapuun korjuun kestävien käytäntöjen sekä laadukkaan metsänhoidon ja puunkorjuun osalta.
 • Vuonna 2022 käynnistyi talousmetsien luonnonhoidon suositusten uudistaminen. Vuonna 2023 painopisteinä olivat luontokohteita ja monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä koskevat suositukset. Vuonna 2024 keskiössä ovat eliölajikohtaiset suositukset.
 • Digitaaliset metsänhoidon suositukset -projektissa kehitetään ja ylläpidetään sähköistä julkaisujärjestelmää, avointa rajapintaa tiedonsiirtoihin ja verkkosivustoa. Työssä varmistetaan palvelun käyttäjäystävällisyys ja metsänhoidon suositusten tekninen käyttö metsäalan muissa järjestelmissä. 2024 palvelu on siirtynyt kehittämisvaiheen jälkeen normaaliin ylläpitoon.
 • Metsänhoidon suositusten harvennusmalleja on uudistettu Dynaamiset harvennusmallit -projektissa. Projekti päättyy 2024.
 • Lisäksi Hiilestä kiinni -rahoituksella 2024 tuotetaan neuvonta-aineistoa uudistuneista harvennusmalleista ja viestitään niistä sekä valmistellaan metsänhoidon suositusten verkkopalvelun kehittämisen tiekartta yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Kehittämistoimia tehdään suositusten helppokäyttöisyyden vahvistamiseksi mm. hakutoimintoja kehittämällä.

Uutiset ja tapahtumat

Metsänhoidon suositusten valmistelu on avointa ja läpinäkyvää. Uutiset ja tapahtumat -sivulta löytyy tiedotteiden ohella tietoa sekä tulevista että pidetyistä tapahtumista.

Avainkouluttaja-verkosto tukee käytäntöön vientiä

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat on vuonna 2022 käynnistynyt verkosto eri toimijoiden metsänhoidon ja henkilöstön kehittämisen asiantuntijoista. Heidän tehtävänsä on viedä käytäntöön metsänhoidon suosituksia oman organisaationsa ja sen alihankintayritysten kenttähenkilöstölle sekä metsänomistajille. Verkostoon on vuosittain haettu lisää kouluttajia.

Pyöreä pöytä -käyttäjäyhteisö nostaa esille tarpeita

Metsänhoidon suositusten pyöreä pöytä on käyttäjäyhteisö, jonka tehtävä on käydä keskustelua ja varmistaa suositusten helppokäyttöisyys sekä tuoda tietoa alueellisista erityispiirteistä ja tarpeista. Pyöreään pöytään liittyminen on jatkuvasti avoinna metsänomistajille sekä metsä- ja ympäristöalan ammattilaisille.

Metsänhoidon suositukset -projektien päätavoitteet

Metsänhoidon suositukset -projekteissa:

 • valmistellaan ja esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään ja pitkäjänteiseen hoitoon siten, että metsänomistaja voi valinnoillaan saada aikaan haluamanlaisensa metsän
 • esitellään metsänhoidon monipuolisia vaihtoehtoja ja tuetaan päätöksentekoa kertomalla niiden vaikutuksista taloudelliseen tulokseen, luonnon monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöön ja ilmastonmuutoksen hillintään
 • tarjotaan työvälineitä metsäammattilaisille metsänomistajien neuvontaan, metsäpalveluiden tuottamiseen ja työohjeiden laadintaan
 • varmistetaan, että suositukset perustuvat parhaaseen tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin tuloksekkaasta ja vastuullisesta metsänhoidosta
 • arvioidaan tarvetta uusille suosituksille ja suositusten päivittämiselle ja käynnistetään tarvittavat kehittämishankkeet
 • vahvistetaan metsäalan toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä metsien hoidon ja käytön arvostusta ja hyväksyttävyyttä.

Metsänhoidon suositukset -projekteja ohjaavat:

 • kansallisen metsästrategian päämäärät ja tavoitteet
 • periaatteet ja laadintaprosessi, jotka on kuvattu dokumentissa  Metsänhoidon suositukset – Metsien kestävän hoidon ja käytön perusteet, tutustu tarkemmin.
 • Metsänhoidon suositusten johtoryhmä ja ohjausryhmä, tutustu tarkemmin
 • suositusten käyttäjiltä kootut tiedot maakuntien erilaisista olosuhteista ja suositusten käyttötarpeista
 • maa- ja metsätalousministeriö, joka tilaajana asettaa reunaehdot suositusten päivittämiselle.

Metsänhoidon suositusten esittely

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Metsänhoidon suositukset ovat metsänhoidon käytännön opas ja päätöksenteon apuväline. Suositukset kertovat metsänhoidon vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Vaihtoehtoja tarjotaan metsätila-, metsikkö- ja toimenpidetason suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Suosituksilla kannustetaan metsänomistajia metsien aktiiviseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen. Suositusten tarjoaman tiedon avulla he voivat tavoitella metsiensä käytön kokonaiskestävyyttä tai painottaa valitsemiaan päämääriä, kuten taloudellista tulosta, luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja ilmastonmuutoksen hillintää metsien avulla.

Metsänhoidon suositukset ovat maa- ja metsätalousministeriön tarjoama palvelu suomalaisille metsänomistajille ja -ammattilaisille ja osa kansallisen metsästrategian toteutusta. Metsänhoidon suosituksilla tavoitellaan metsästrategian mukaisesti kokonaiskestävyyttä ja kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille.

www.metsanhoidonsuositukset.fi

Metsänhoidon suositukset ovat saatavilla aina ajantasaisina palvelusta www.metsanhoidonsuositukset.fi ja ruotsiksi sivulta www.rekommendationerforskogsvard.fi. Sivustolta löytyy myös lisätietoa suositusten tekijöistä ja metsien kestävän hoidon ja käytön perusteista sekä lisätietoa metsätietopalveluiden kehittäjille.

Katso myös:

Logot maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyshenkilö: Satu Rantala, maa- ja metsätalousministeriö, satu.rantala(at)gov.fi, puh. 029 516 2045

Lisätietoja metsänhoidon suositusten koordinaattorilta

 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067