Toimimme metsätalouden vesiensuojelun, suometsien hoidon, suoluonnon ennallistamisen ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön kehittäjänä, edistäjänä ja kouluttajana. Toimimme tutkimuksen ja käytännön rajapinnassa luoden uusimpia toimintamalleja parantaen metsien hoidon kokonaiskestävyyttä. Vastaamme asiantuntijuudella kansallisiin ja EU:sta nouseviin vaatimuksiin entistä tietoisemmassa ympäristössä.

Puhtaat vedet

Suomessa on tuhansia järviä. Lähes jokaisen valuma-alueella on metsätalouden käytössä olevaa maata, sillä se kattaa yli 80 % Suomen maa-alasta. Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesistöjä siten, että ne saadaan hyvään tilaan. Metsätalouden toimenpiteet voivat heikentää vesien tilaa, sillä valumavesien mukana kulkeutuu kiintoainetta, ravinteita, raskasmetalleja ja humusta. Vesiensuojelutoimenpiteillä pyritään vähentämään metsätalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta ja edistämään vesistöjen hyvän tilan saavuttamista ja sen turvaamista.

Metsätalouden vesiensuojelusta koituva välitön hyöty ihmisille tulee laajasti ja konkreettisesti esille yhteiskunnassa. Latvavesien purot, joet ja pienet järvet ovat sekä vesiluonnon että virkistyskäytön kannalta tärkeitä kohteita. Monen vapaa-ajanpalvelutuottajan elinkeino nojaa puhtaisiin luonnonvesiin. Vesiensuojelurakenteet, kuten esimerkiksi kosteikot, ovat merkityksellinen toimenpide myös riistan elinympäristön hoidossa ja metsästettävien vesilintukantojen ylläpidossa.

 

Tutustu töihimme

Metsien infra

Suomen tieverkon pituus on noin 440 000 km, josta yksityisteiden osuus on noin 360 000 km. Kuormituksen kasvu ja ilmastonmuutoksen aiheuttama vaikutukset edellyttävät yksityisteiltä yhä parempaa rakenteellista kuntoa ja kantavuutta. Riittävän kattava ja hyväkuntoinen tiestö on elintärkeä maaseudun asutukselle ja elinkeinoille sekä metsäteollisuuden puuhuollolle, koska tehtaiden puuhuolto on suurimmilta osin suoraan metsistä autokuljetuksina tulevien puutoimitusten varassa. Yksityisteiden oikeanlaiseen kunnossapitoon ja parantamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Lisäksi yksityisteiden rooli erilaisissa pelastustehtävissä, kuten metsäpalojen sammutuksissa sekä erilaisissa etsinnöissä on onnistumisen edellytys.

Tapio tuottaa aihealueeseen erilaisia koulutuksia, oppaita ja aineistoja. Aineistot ovat vapaasti hyödynnettävissä nettisivuillamme.

Tutustu töihimme

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelulla sovitetaan yhteen alueiden eri käyttötarkoituksia. Metsätalouden näkökulmat on syytä nostaa esiin yleiskaavoituksessa. Miten metsät on hyvä ottaa huomioon kuntien kaavoituksessa ja maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa? Lähtökohtana on, että metsäalueita ei tarvitse kaavoittaa, jos alueella ei ole painetta esimerkiksi rakentamiseen tai muuhun vastaavaan maankäyttöön. Lisäksi maisematyölupakäytäntöjä voidaan sujuvoittaa.

Tapio tuottaa aihealueeseen ohjeistuksia ja esitteitä.

Tutustu töihimme
  • Kati Kontinen
  • Johtava asiantuntija
  • kati.kontinen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6003
  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015