Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Luontolaatuhanke – talousmetsien luonnonhoidon laadunseurannan kehittäminen

Luontolaatuhanke – talousmetsien luonnonhoidon laadunseurannan kehittäminen

Kehitämme 2020-luvun järjestelmää talousmetsien luonnonhoidon keinojen käytön seurantaan, jotta metsäala voi läpinäkyvästi todentaa hakkuiden ja metsänhoidon vaikuttavuutta ekologisen kestävyyden näkökulmasta.

Hankkeessa tuotetaan tarvittava tietopohja talousmetsien luonnonhoidon laadunseurannan uudistamiseksi. Tavoitteena on arvioida nykyisin käytössä olevan laadunarvioinnin toteutus ja mahdolliset puutteet sekä täsmentää tietotarpeita nykykäytäntöjen parantamiseksi. Lisäksi hankkeessa selvitetään kustannustehokkaat menetelmät luontolaatutiedon keräämiseksi niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin erilaisiin tietotarpeisiin. Hanke tukee yhteiskunnallista tavoitetta edistää talousmetsien käytön ekologista ja sosiaalista kestävyyttä.

Tausta

Talousmetsien luonnonhoito on muodostunut kiinteäksi osaksi metsien käsittelyä. Luonnonhoitoon luetaan kaikki ne toimet, joilla toteutetaan puuntuotannolle rinnakkaisia tavoitteita metsien käsittelyssä. Luonnonhoidon osa-alueita ovat mm. monimuotoisuuden turvaaminen, vesiensuojelu, metsämaiseman hoito ja kulttuuriperintökohteiden huomioiminen.

Suomen metsäkeskuksen ja Tapion aikaisemmin koordinoimalla luonnonhoidon laadun arvioinnilla on jo 20 vuoden ajan selvitetty, kuinka hyvin talousmetsien luonnonhoidolle asetetut tavoitteet toteutuvat metsätalouden käytännön toiminnassa. Arvioinnin tuottama tieto on ollut keskeistä lainsäädännön ja sertifioinnin luonnonhoitovaatimusten toteutumisen seurannassa. Laadun seurannan tuloksia on hyödynnetty myös tutkimuksen ja monimuotoisuuden tilan seurannan tarpeisiin.

Nykyinen laadunseurantajärjestelmä kehitettiin vuonna 1997, eikä sen sisältöön tai arvosteluperusteisiin ole tehty merkittäviä muutoksia. Metsätalouden toimintaympäristön muuttuessa ja tiedonkeruun uusien mahdollisuuksien myötä luonnonhoidon laadun seurantaa on kuitenkin tarpeen uudistaa vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Paremmat laadunseurannan työkalut tarjoavat myös parempia mittareita arvioitaessa luonnonhoidon työkalujen tehokkuutta ja mahdollistavat uudenlaisen, monimuotoisuutta paremmin huomioon ottavan toiminnan kehittämisen.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on arvioida käytössä olevaa luonnonhoidon laadun seurantaa, täsmentää siihen liittyvät tieto- ja kehitystarpeet sekä selvittää, miten seurantatietoa luonnonhoidon laadusta saadaan kerättyä kustannustehokkaasti vastaamaan mahdollisimman hyvin nykyaikaisia tietotarpeita. Hankkeessa tuotetaan tarvittava tietopohja talousmetsien luonnonhoidon laadunseurannan uudistamiseksi.

Toiminta

Hanke julkaisee toimintansa aikana kolme raporttia

  • Luonnonhoidon laadunseuranta ja tulokset 1997-2017
  • Tulevaisuuden luontolaatutietotarpeet
  • Luonnonhoidon laadunseurantatietojen kerääminen

Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuoden 2020 loppupuolella. Loppuraportti on samalla ehdotus ehdotus luonnonhoidon laadunseurannan järjestämiseksi 2020-luvulla ja siitä eteenpäin. Lisäksi hanke järjestää seminaarin, jossa esitellään hankkeen tulokset sekä muita luontolaadun seurantaan liittyviä aiheita

Hyödynsaajat

  • Luonnonhoito koskettaa Suomessa koko metsätaloutta. Luonnonhoidon laadun seuraaminen tuottaa tietoa, jota hyödynnetään laajalti muun muassa metsäpolitiikan tavoitteiden toteutumisen ja metsäsertifioinnin vaatimusten todentamisessa.
  • Luonnonhoidon laadunseuranta tuottaa riippumattoman palautteen käytännön toimijalle ja metsänomistajalle tehtyjen toimenpiteiden laadusta. Palautteella on tärkeä koulutuksellinen merkitys, koska sekä toimintaa ohjaavissa säädöksissä, että metsässä työtä tekevässä henkilöstössä on vaihtuvuutta.
  • Seuranta tekee mahdolliseksi metsätalouden pyrkimyksen jatkuvaan parantamiseen.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeen kesto

Hanke alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2020.

Lisätietoja

Lauri Saaristo, projektipäällikkö, Tapio Oy, lauri.saaristo(at)tapio.fi, puh. +358 40 573 9168

Hannes Pasanen, luonnonhoidon asiantuntija, Tapio Oy, hannes.pasanen(at)tapio.fi, puh. +358 50 576 7010

Riitta Raatikainen, luonnonhoidon johtava asiantuntija, Metsäkeskus, riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi, puh. 029 432 4750

Jarmo Laitinen, luonnonhoidon asiantuntija, Metsäkeskus, jarmo.laitinen(at)metsakeskus.fi, puh. 029 432 4925

Jarkko Partanen, Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö, jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi, puh. 029 432 4931

Kari T Korhonen, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus, kari.t.korhonen(at)luke.fi, puh. 0295323030

Juha Siitonen, tutkija, Luonnonvarakeskus, juha.siitonen(at)luke.fi, puh. 0295325491

Pekka Punttila, vanhempi tutkija, pekka.punttila(at)ymparisto.fi, puh. +358 295 251 523

Tiedote

11.10.2018 Hakkuut lisääntyneet – ympäristöhaittojen torjumiseen ja toiminnan seurantaan panostetaan