Miten metsiä hoidetaan ilmastokestävästi?

Metsätaloudessa ilmastonmuutokseen varautuminen koostuu monista eri toimenpiteistä, jotka jo valtaosin kuuluvat hyvään metsien hoitoon. Ilmastonmuutokseen varautumiseksi hyvien käytäntöjen noudattaminen on entistäkin tärkeämpää. Näin voidaan varmistaa metsien terveyden ja kasvukunnon säilyminen sekä pienentää ilmastonmuutoksen tuomia erilaisia uhkia. Lisäksi tuhoriskien hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

Metsänhoidon suosituksissa on tarkasteltu metsätalouden keinoja ilmastonmuutokseen varautumiseksi sekä metsänomistajan että metsäammattilaisen näkökulmasta. Alla on listattu keinot teemoittain.

METSÄNOMISTAJA JA AMMATTILAINEN: TEE METSÄNHOIDOSTA SÄÄNKESTÄVÄMPÄÄ!

Metsäsuunnittelu

 • Puusto- ja kasvupaikkatiedot kannattaa pitää ajan tasalla.
 • Riskikohteiden tunnistamiseen kannattaa hyödyntää paikkatietoa. Sen avulla voidaan tunnistaa esimerkiksi kasvupaikat, jotka ovat alttiita maan kuivumiselle tai tuuli- ja lumituhoille.
 • Vältä yksipuolista puustorakennetta tilatasolla. Käytä metsiköissä monipuolisesti eri metsänkasvatuksen menetelmiä ja puulajeja.
 • Kuvaa kohteen paras korjuukelpoisuusajankohta, esim. ”kuivan kesän aikana”.

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen

 • Huomioi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kaikissa toimenpiteissä.
 • Suosi sekapuustoisuutta ja lehtipuusekoitusta.

Vesiensuojelu ja vesitalouden säätely

 • Huolehdi vesiensuojelun toimenpiteistä ja niiden laadusta.
 • Mitoita vesiensuojelun ratkaisut vastaamaan sadannan äärevöitymiseen.
 • Toimenpiteiden ajoituksessa kannattaa hyödyntää pitkän ajan sääennusteita, esim. ojitusten kunnostuksessa.
 • Valuma-aluetason vesistövaikutukset tulisi huomioida mahdollisuuksien mukaan ja hyödyntää olemassa olevia aineistoja mm. vedenvirtaamamalleja ja eroosioriskikartoitusta.
 • Hyödynnä tarkoituksenmukaisia vesiensuojeluratkaisuja, kuten putkipatoja ja pintavalutuskenttiä.
 • Vältä tarpeetonta ojien kunnostamista turvemailla ja hyödynnä puustoisuutta pohjavedenpinnan tason säätelyssä.

Metsänuudistaminen

 • Valitse kasvatettavat puulajit kasvupaikan ja maalajin mukaan (esim. kuivuusriskiin varautuen).
 • Hyödynnä mahdollisuudet kasvattaa myös mm. jaloja lehtipuita, haapaa, tervaleppää ja lehtikuusta.
 • Vältä kuusen kasvatusta liian karuilla kasvupaikoilla.
 • Käytä jalostettua siemen- ja taimimateriaalia metsänviljelyssä.
 • Käytä viljelyssä kullakin maantieteellisellä alueella parhaiten menestyviä kotimaisia siemen- ja taimialkuperiä.
 • Toimenpiteiden ajoituksessa kannattaa hyödyntää pitkän ajan sääennusteita, esim. kylvön ja istutuksen ajoittamisessa.
 • Käytä hyväksi siemensatoennusteet luontaisessa uudistamisessa.
 • Hyödynnä luontainen taimiaines sekapuustoisuuden aikaansaamiseksi.

Taimikonhoito

 • Huolehdi taimikoiden hoidosta ajallaan.
 • Jätä havupuuvaltaiseen taimikkoon mahdollisuuksien mukaan lehtipuusekoitus taimikonharvennuksessa (huomioiden kuitenkin eri puulajien kasvurytmit).

Puunkorjuu ja varastointi

 • Vältä korjuuvaurioita, sekä maaston että puuston osalta.
 • Tee juurikäävän torjunta asianmukaisesti ja metsälain vaatimalla tavalla.
 • Noudata metsätuholain mukaisia aikarajoja.
 • Toimenpiteiden ajoituksessa kannattaa hyödyntää pitkän ajan sääennusteita.

Kasvatushakkuut

 • Tee puuston ensiharvennus oikea-aikaisesti. Näin voit välttää nuorten puustojen liiallisen tiheyden aiheuttamaa riukuuntumista.
 • Suosi sekapuustoisuutta ja lehtipuusekoitusta.
 • Edistä hakkuin puuston luontaista laji- ja kokovaihtelua.
 • Huomioi hakkuiden ajoituksessa puuston tila ja korjuuolosuhteet
 • Toimenpiteiden ajoituksessa kannattaa hyödyntää pitkän ajan sääennusteita.

Uudistushakkuut

 • Aikaista uudistushakkuuta tuulituhoille alttiilla alueilla ja/tai jos juurikääpä lahottaa puustoa.
 • Uudista huonokuntoiset, varttuneet puustot välittömästi.

Lannoitus

 • Turvemetsien ravinnetasapainoa voi parantaa tuhkalannoituksella, kivennäismaiden puustoa terveyslannoituksilla.

Metsäteiden kunnossapito

 • Huolehdi metsäteiden kunnossapidosta ja perusparannuksista, erityisesti niiden kantavuus huomioiden.
 • Varmista tierumpujen kunto ja riittävän suuri koko veden virtaukselle sekä vaelluskalojen liikkumiselle.
 • Toimenpiteiden ajoituksessa kannattaa hyödyntää pitkän ajan sääennusteita.

Lisätietoja