ForestKIT-metsätietojärjestelmä

ForestKIT on metsävarojen hallintaan ja metsäsuunnitteluun tarkoitettu internetin välityksellä käytettävä metsätietojärjestelmä. Järjestelmä koostuu kartta- ja paikkatietotoiminnallisuuksista, metsävaratietojen käsittelyn ja muokkaamisen toiminnallisuuksista sekä metsätalouden laskelmista. Kaikki asiakkaan järjestelmään lisäämät tiedot tallennetaan keskitettyyn varmuuskopioituun tietokantaan. Järjestelmällä voidaan ylläpitää, muokata ja kerätä metsävaratietoa sekä tehdä erilaisia palvelutuotteita.

Tervetuloa tutustumaan uuden sukupolven metsäjärjestelmään. Lisää tietoa löydät myös palvelun omilta sivuilta etapio.fi/ForestKIT

 

Paikkatietotoiminnallisuudet

ForestKIT-järjestelmän paikkatieto-ominaisuuksilla voidaan tarkastella aina ajan tasalla olevia vektori- ja rasterimuotoisia paikkatietoaineistoja, kuten maastotietokannasta jalostettuja kartta-aineistoja ja ilmakuvia. Puuston korkeusmalli -taustakartta on määritetty uusilla parametreilla, jolloin pituuden lisäksi voidaan havainnollistaa hyvin puuston tilajärjestystä. Pituusmallista voidaan tulkita myös metsän harvennustarvetta. Lisäksi saatavilla on Suomen metsäkeskuksen ylläpitämään avoimeen metsävaratietoon perustuvia taustakarttoja. Järjestelmän paikkatietotoiminnallisuuksien avulla voidaan muokata metsikkökuvioaineistoja sekä muita piste-, viiva- ja aluemaisia karttakohteita.

Asiakastietojen hallinta

Järjestelmän avulla voidaan ylläpitää asiakasrekisteriä, johon voidaan tallentaa metsänomistajien yhteystietoja ja vapaamuotoista tietoa asiakkaista.

Kiinteistöjen hallinta

ForestKIT-järjestelmän avulla voidaan tallentaa kiinteistöjen tietoja, sekä liittää asiakastietoja kiinteistöihin. Kiinteistöjen raja- ja pinta-alatietoja on mahdollista hakea järjestelmään Maanmittauslaitoksen palvelusta.

Metsävaratiedon hallinta

Metsätietojärjestelmän toiminnallisuuksilla voidaan hallita ja muokata kuviomuotoista metsävaratietoa. Kuvioille voidaan tallentaa metsikön perustietoja, puustotietoja, toimenpide-ehdotuksia, monimuotoisuustietoja ja erityispiirretietoja. Metsävaratietoa voidaan etsiä ja suodattaa erilaisilla kriteereillä, kuten omistajatietojen perusteella. Metsävaratieto pidetään ajan tasalla kasvumalleihin perustuvan metsäsimulaattorin avulla, eli puustotietoja voidaan kasvattaa inventointihetkestä nykyhetkeen. Metsäsimulaattorilla voidaan ennustaa myös hakkuukertymiä, metsätalouden tuloja ja menoja sekä laskea metsätalouden hiilitaseita.

Tiedonsiirrot

Järjestelmään ja järjestelmästä voidaan siirtää tietoa metsätietostandardin mukaisessa xml-tiedonsiirtomuodossa. Näin ollen tiedonsiirto onnistuu muiden metsäalan toimijoiden välillä. Metsävara-aineistoa on mahdollista tallentaa myös Suomen metsäkeskuksen ylläpitämästä avoimesta metsävaratiedosta rajapinnan kautta.

Teemakartat ja tulosteet

Järjestelmän toiminnallisuuksien avulla voidaan halutusta metsikkökuviojoukosta tulostaa ennalta määriteltyjä teemakarttoja ja tulosteita. Raportteja voidaan tulostaa muun muassa metsikkökuvioiden ominaisuuksista, suunnitelluista hakkuista ja metsänhoitotöistä sekä monimuotoisuus- ja erityispiirretiedoista. Myös ennustepuustot tulevaisuuteen ja hiilivaraston määrä on mahdollista raportoida selkeillä ja ulkoasultaan nykyaikaisilla kuviotulosteilla.

Työmaiden suunnittelu

Metsävaratietojen perusteella voidaan suunnitella työmaita, eli puunmyyntikohteita/leimikoita ja metsänhoitotyömaakohteita. Työmaista voidaan tulostaa kartat ja tarpeelliset asiakirjat, kuten leimausseloste. Järjestelmän avulla voidaan lähettää sähköinen metsänkäyttöilmoitus Suomen metsäkeskukseen.

 

 • Mikko Lumperoinen
 • Palvelualueen päällikkö, ratkaisut
 • mikko.lumperoinen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6028
 • Heidi Hintikka
 • Metsätietoasiantuntija
 • heidi.hintikka(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6026
 • Juho Lammi
 • Metsätietoasiantuntija
 • juho.lammi(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6049
 • Etapio ForestKIT
 • asiakaspalvelu ja käytöntuki
 • forestkitsupport@tapio.fi
 • +358 50 434 9540