Monimetsä – luonnonhoito mukana talousmetsien arjessa

Metsien monimuotoisuuden köyhtyminen ei ole vielä kokonaan pysähtynyt ja huoli vesistöistä kasvaa ilmaston muuttuessa. Metsänomistajat ja metsäammattilaiset haluavat ottaa monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun keinoja yhä enemmän käyttöön. Monimetsä-tapahtumilla, materiaaleilla ja videoilla lisätään metsänomistajien tietämystä talousmetsien luonnonhoidon merkityksestä ja keinoista. Samalla vahvistetaan metsäammattilaisten edellytyksiä toteuttaa suositeltavia luonnonhoitokeinoja käytännössä. Monimetsä-hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n ja MTK ry:n kanssa. Hanke on osa kansallista metsästrategiaa ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Metsäomistajilla ja metsäammattilaisilla on yhteinen tavoite; saada metsän kasvatuksen rinnalla talousmetsiin lisää monimuotoisuutta ja suojella vesistöjä. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan talousmetsien luonnonhoidon keinoja. Monimetsä-hanke etsii ratkaisuja, jotka tukevat luonnonhoidon keinojen soveltamista metsänomistajan asettamien tavoitteiden ja metsän luontoarvojen pohjalta. Metsäammattilaisten toimintatavoilla on luonnonhoidon keinojen käytössä merkittävä rooli.

Monimetsä kokoaa talousmetsien luonnonhoidon keinot yhteen sekä kouluttaa, neuvoo ja motivoi metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyödyntämään niitä. Monimetsä tukee metsänomistajien kiinnostusta ja kykyä tunnistaa monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun mahdollisuuksia ja toteutuskeinoja omissa metsissään. Monimetsän käytännöillä luonnonhoidon suunnittelusta ja toteutuksesta tulee metsänomistajalähtöistä ja tilan luontoarvot paremmin huomioivaa.

Monimuotoisuus ja puhtaat vedet

Monimetsän tavoitteena on ylläpitää ja parantaa metsäelinympäristöjen ja vesistöjen tilaa. Tavoitetta toteuttavat käytännön ratkaisut on kuvattu metsänhoidon suosituksissa.  Suosituksia hyödynnettäessä talousmetsien luonnonhoidon totetus vaihtelee paikallisten luontoarvojen ja metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti. On tärkeää kohdentaa luonnonhoidon keinoja esimerkiksi vesien ja arvokkaiden elinympäristöjen yhteyteen sekä lajistolle merkittäviin kohteisiin.

Monimetsä-koulutukset jatkuvat, metsänomistajat mukaan

Vuosina 2016-2018 toteutetussa Monimetsä-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin ja kehitettiin toimintamalleja, joiden avulla metsänomistajalle palveluita tarjoavat ja toteuttavat toimijat voivat edistää metsänkäytön kestävyyttä sekä talousmetsien luonnonhoidon laadun paranemista. Vuonna 2018 Monimetsäkoulutuskiertue kävi yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla perehdyttämässä yli 700 metsäalan ammattilaisia talousmetsien luonnonhoidon käytännön keinoihin.

Vuosina 2019-2021 Monimetsän viestintä ja koulutus laajenee metsänomistajiin ja käytännön työntekijöihin. Monimetsä-hanke järjestää tapahtumia metsänomistajille ja metsäammattilaisille sekä tuottaa materiaaleja ja videoita, joiden avulla lisätään tietämystä luonnonhoidon merkityksestä ja keinoista. Monimetsä näkyy tapahtumissa eri puolilla Suomea, sosiaalisessa mediassa ja verkossa.

Mikä muuttuu?

Haluamme saada Monimetsä-käytännöt ja metsänhoidon suositusten mukaiset luonnonhoidon keinot kaikkien metsäammattilaisen ja metsänomistajien tietoisuuteen. Innostamme, kannustamme ja motivoimme luonnonhoidon aktiiviseen kehittämiseen.

Haluamme valtavirtaistaa metsänomistajan tavoitteisiin perustuvan luonnonhoitokeinojen käytön.  Ratkomme tiedonkulun esteitä ja edistämme paikkatiedon hyödyntämistä luonnonhoidon keinojen valinnassa ja kustannustehokkaassa kohdentamisessa. Digitaalisten metsänhoidon suositusten hyödyntäminen tekee kohdentamisen entistä tehokkaammaksi.

Monimetsä-koulutuksia ja tietoa suunnataan myös urakoitsijoille ja käytännön työntekijöille niin työmaasuunnittelussa, työnjohdossa kuin toteutuksessa. Hankkeessa kehitetään lisäksi metsätalouden julkisten hallinto-, tuki- ja neuvontajärjestelmien vaikuttavuutta luonnonhoidon edistämisessä.  Tärkeää on juurruttaa kehitettävät työkalut ja toimintamallit osaksi organisaatioiden järjestelmiä ja arkityötä, jolloin niiden käyttö vakiintuu osaksi arkimetsänhoitoa.

Kokonaiskestävää metsien käyttöä nyt ja tulevaisuudessa

Metsien monimuotoisuuden turvaamistoimia on tehty järjestelmällisesti 1990 –luvulta alkaen, mutta luonnonhoitoa on edelleen tarve parantaa. Pelkkä metsien suojelu ei riitä, vaan sen rinnalla tarvitaan talousmetsissä konkreettisia toimia, joilla parannetaan metsien monimuotoisuutta.  Talousmetsiin tarvitaan vanhoja puita, lahopuita ja suojaa eliöille. Minkä näköisiä metsämme olisivat, jos ei olisi säästöpuita? Talousmetsät suodattavat suuren osan maamme sadevesistä. Metsätalouden vesiensuojelun keinot ovat välttämättömiä elinvoimaisen vesiluonnon turvaamiseksi.

Monimuotoinen metsäluonto ja puhtaat vesistöt ovat tärkeä ja rakas asia kaikille suomalaisille. Pidetään niistä yhdessä huolta!

Lisätietoa

Monimetsä-hanke on metsäalan yhteinen ponnistus luonnon monimuotoisuuden ja vesien suojelun edistämisen puolesta. Monimetsä kokoaa talousmetsien luonnonhoidon keinot yhteen ja kouluttaa, neuvoo ja motivoi metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyödyntämään niitä. Hanke edistää Kansallista metsästrategiaa. 

 

 

 

  • Lisätietoa
  • Lauri Saaristo

    Johtava asiantuntija

    lauri.saaristo(at)tapio.fi

    +358 40 573 9168