Vuosina 2016 – 2018 toiminut Monimetsä-hanke kehitti maanomistajille ja metsäammattilaisille toimintamalleja metsän- ja luonnonhoidon käytäntöihin, joilla turvataan metsänkäytön kestävyyttä ja parannetaan luonnonhoidon tasoa. Monimetsä – jatkoaskel luonnonhoitoon hanke (2019 – 2022) keskittyi metsäelinympäristöjen ja vesistöjen tilan parantamiseen luonnonhoidon tietoisuuden ja osaamisen lisäämisen kautta.

Hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet Suomen metsäkeskus, Tapio, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry ja Koneyrittäjät ry. Monimetsän ohjausryhmässä ovat myös edustettuina ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus Luke ja Suomen riistakeskus. Monimetsää on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.

Monimetsä – jatkoaskel luonnonhoitoon (2019 – 2022) -hankkeessa tuotettiin loppuraportti, joka löytyy täältä.

Mitä on talousmetsien luonnonhoito?

Talousmetsien luonnonhoito on metsätaloustoimien yhteydessä tapahtuvaa luontoarvojen turvaamista. Talousmetsien luonnonhoidolla on keskeinen rooli metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta, koska suurin osa metsistämme on talouskäytön piirissä. Jokainen metsänomistaja ja metsäammattilainen voi edistää monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa pitämällä luonnonhoidon keinot mukana kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä ja metsän eri kehitysvaiheissa.

Miten luonnonhoitoa käytännössä toteutetaan?

Luonnon monimuotoisuutta edistetään metsänkäsittelyn yhteydessä säilyttämällä ja lisäämällä monimuotoisuudelle tärkeitä metsien rakennepiirteitä. Niitä ovat esimerkiksi vanhat ja kookkaat elävät puut, järeät lahopuut, monipuolinen puulajisto ja metsien tiheysvaihtelu. Luonnonhoidon keinovalikoimasta löytyy soveltuvat keinot metsän käsittelyn eri vaiheisiin. Yleisiä keinoja ovat esimerkiksi säästöpuuryhmien jättäminen, lahopuiden säästäminen, vesien varsille jätettävät suojavyöhykkeet, metsien kasvattaminen sekapuustoisena ja suojaa antavien tiheiköiden ylläpitäminen. Arvokkaiden elinympäristöjen säästäminen on myös kiinteä osa talousmetsien luonnonhoitoa.

Lisätietoja Monimetsä-hankkeesta ja luonnonhoidosta

 • Lauri Saaristo
 • Johtava asiantuntija
 • lauri.saaristo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6055
 • Matti Maajärvi
 • Kehittämispäällikkö
 • matti.maajarvi(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6080
 • Nora Arnkil
 • Luonnonhoidon asiantuntija
 • nora.arnkil(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6021