Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen voidaan pysäyttää. Jokainen metsänomistaja ja metsäammattilainen voi edistää monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa pitämällä luonnonhoidon keinot mukana talousmetsien arjessa. Pieniltäkin tuntuvilla teoilla on merkitystä. Monimetsä-hanke tarjoaa tapahtumia, koulutuksia, materiaaleja ja videoita luonnonhoidosta. Näin metsänomistajat ja metsäammattilaiset löytävät kuhunkin tilanteeseen ja kohteeseen sopivat keinot, työkalut ja toimintamallit. Monimetsä-hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n, MTK ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa. Hanke on osa kansallista metsästrategiaa ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Metsäomistajilla ja metsäammattilaisilla on yhteinen tavoite; lisätä talousmetsien monimuotoisuutta ja suojella vesistöjä osana arkimetsänhoitoa. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan metsänhoidon suosituksissa kuvattuja talousmetsien luonnonhoidon keinoja. Monimetsä kokoaa talousmetsien luonnonhoidon keinot yhteen sekä kouluttaa, neuvoo ja motivoi metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyödyntämään niitä.

Monimuotoisuus ja puhtaat vedet

Monimetsän tavoitteena on ylläpitää ja parantaa metsäelinympäristöjen ja vesistöjen tilaa. Tavoitetta toteuttavat käytännön ratkaisut on kuvattu metsänhoidon suosituksissa.  Suosituksia hyödynnettäessä talousmetsien luonnonhoidon totetus vaihtelee paikallisten luontoarvojen ja metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti. On tärkeää kohdentaa luonnonhoidon keinoja esimerkiksi vesien ja arvokkaiden elinympäristöjen yhteyteen sekä lajistolle merkittäviin kohteisiin.

Vuosina 2016-2018 toteutetussa Monimetsä-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin ja kehitettiin toimintamalleja, joiden avulla metsänomistajalle palveluita tarjoavat ja toteuttavat toimijat voivat edistää metsänkäytön kestävyyttä sekä talousmetsien luonnonhoidon laadun paranemista. Vuonna 2018 Monimetsäkoulutuskiertue kävi yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla perehdyttämässä yli 700 metsäalan ammattilaisia talousmetsien luonnonhoidon käytännön keinoihin.

Vuosina 2019-2021 Monimetsän viestintä ja koulutus laajenee metsänomistajiin ja käytännön työntekijöihin. Monimetsä-hanke järjestää tapahtumia metsänomistajille ja metsäammattilaisille sekä tuottaa materiaaleja ja videoita, joiden avulla lisätään tietämystä luonnonhoidon merkityksestä ja keinoista. Monimetsä näkyy tapahtumissa eri puolilla Suomea, sosiaalisessa mediassa ja verkossa.

Mikä muuttuu?

Haluamme saada Monimetsä-käytännöt ja luonnonhoidon parhaat keinot kaikkien metsäammattilaisen ja metsänomistajien tietoisuuteen. Innostamme, kannustamme ja motivoimme luonnonhoidon aktiiviseen kehittämiseen.

Etsimme ja valtavirtaistamme toimintamalleja, joiden avulla hakkuu- ja hoitotöiden toteuttajat pystyvät tekemään metsänomistajan tavoitteisiin ja hakkuukohteen ominaisuuksiin perustuvia suositusten mukaisia luonnonhoitoratkaisuja. Ratkomme tiedonkulun esteitä ja edistämme paikkatiedon hyödyntämistä luonnonhoidon keinojen valinnassa ja kustannustehokkaassa kohdentamisessa. Digitaalisten metsänhoidon suositusten hyödyntäminen tekee kohdentamisen entistä tehokkaammaksi.

Monimetsä-koulutuksia ja tietoa suunnataan myös urakoitsijoille ja käytännön työntekijöille niin työmaasuunnittelussa, työnjohdossa kuin toteutuksessa. On tärkeää juurruttaa kehitettävät työkalut ja toimintamallit osaksi organisaatioiden järjestelmiä ja arkityötä, jolloin niiden käyttö vakiintuu osaksi arkimetsänhoitoa.

Kokonaiskestävää metsien käyttöä nyt ja tulevaisuudessa

Metsien monimuotoisuuden turvaamistoimia on tehty järjestelmällisesti 1990 –luvulta alkaen, mutta luonnonhoitoa on edelleen tarve parantaa. Kun valtaosa metsistä on talouskäytössä, se mitä talousmetsissä tehdään ratkaisee paljon monimuotoisuuden turvaamisessa. Pelkkä metsien suojelu ei riitä, vaan sen rinnalla tarvitaan talousmetsissä konkreettisia toimia, joilla parannetaan metsien monimuotoisuutta.

Monimuotoinen metsäluonto ja puhtaat vesistöt ovat tärkeä ja rakas asia kaikille suomalaisille. Pidetään niistä yhdessä huolta!

Lisätietoa

Monimetsä sosiaalisessa mediassa: Monimetsä Facebook ja Monimetsä Instagram
Sanna Kotiharju, Suomen metsäkeskus, Monimetsä-hankkeen projektipäällikkö, p. 050 911 9388, sanna.kotiharju (at) metsakeskus.fi
Lauri Saaristo, Tapio, johtava asiantuntija, p. 040 573 9168, lauri.saaristo (at) tapio.fi

Monimetsä-hanke on metsäalan yhteinen ponnistus luonnon monimuotoisuuden ja vesien suojelun edistämisen puolesta. Monimetsä kokoaa talousmetsien luonnonhoidon keinot yhteen ja kouluttaa, neuvoo ja motivoi metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyödyntämään niitä. Hanke edistää Kansallista metsästrategiaa. 

 

 

 

  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055