Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen voidaan pysäyttää. Jokainen metsänomistaja ja metsäammattilainen voi edistää monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa pitämällä luonnonhoidon keinot mukana talousmetsien arjessa. Pieniltäkin tuntuvilla teoilla on merkitystä. Vuodesta 2016 alkaen Monimetsä-hanke on tarjonnut tapahtumia, koulutuksia, materiaaleja ja videoita luonnonhoidosta.

Metsäomistajilla ja metsäammattilaisilla on yhteinen tavoite; lisätä talousmetsien monimuotoisuutta ja suojella vesistöjä osana arkimetsänhoitoa. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan metsänhoidon suosituksissa kuvattuja talousmetsien luonnonhoidon keinoja. Monimetsä kokosi talousmetsien luonnonhoidon keinot yhteen sekä koulutti, neuvoi ja motivoi metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyödyntämään niitä.

Monimuotoisuus ja puhtaat vedet

Monimetsän tavoitteena on ollut ylläpitää ja parantaa metsäelinympäristöjen ja vesistöjen tilaa. Tavoitetta toteuttavat käytännön ratkaisut on kuvattu metsänhoidon suosituksissa.  Suosituksia hyödynnettäessä talousmetsien luonnonhoidon totetus vaihtelee paikallisten luontoarvojen ja metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti. On tärkeää kohdentaa luonnonhoidon keinoja esimerkiksi vesien ja arvokkaiden elinympäristöjen yhteyteen sekä lajistolle merkittäviin kohteisiin.

Vuosina 2016-2018 toteutetussa Monimetsä-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin ja kehitettiin toimintamalleja, joiden avulla metsänomistajalle palveluita tarjoavat ja toteuttavat toimijat voivat edistää metsänkäytön kestävyyttä sekä talousmetsien luonnonhoidon laadun paranemista. Vuonna 2018 Monimetsäkoulutuskiertue kävi yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla perehdyttämässä yli 700 metsäalan ammattilaisia talousmetsien luonnonhoidon käytännön keinoihin.

Vuosina 2019-2022 Monimetsän viestintä ja koulutus laajeni metsänomistajiin ja käytännön työntekijöihin. Monimetsä-hanke järjesti tapahtumia metsänomistajille ja metsäammattilaisille sekä tuotti materiaaleja ja videoita, joiden avulla lisättiin tietämystä luonnonhoidon merkityksestä ja keinoista. Monimetsä näkyi tapahtumissa eri puolilla Suomea, sosiaalisessa mediassa ja verkossa.

Mikä muuttuu?

Haluamme saada Monimetsä-käytännöt ja luonnonhoidon parhaat keinot kaikkien metsäammattilaisen ja metsänomistajien tietoisuuteen. Innostamme, kannustamme ja motivoimme luonnonhoidon aktiiviseen kehittämiseen.

Etsimme ja valtavirtaistamme toimintamalleja, joiden avulla hakkuu- ja hoitotöiden toteuttajat pystyvät tekemään metsänomistajan tavoitteisiin ja hakkuukohteen ominaisuuksiin perustuvia suositusten mukaisia luonnonhoitoratkaisuja. Ratkomme tiedonkulun esteitä ja edistämme paikkatiedon hyödyntämistä luonnonhoidon keinojen valinnassa ja kustannustehokkaassa kohdentamisessa. Digitaalisten metsänhoidon suositusten hyödyntäminen tekee kohdentamisen entistä tehokkaammaksi.

Monimetsä-koulutuksia ja tietoa suunnattiin myös urakoitsijoille ja käytännön työntekijöille niin työmaasuunnittelussa, työnjohdossa kuin toteutuksessa. On tärkeää juurruttaa kehitettävät työkalut ja toimintamallit osaksi organisaatioiden järjestelmiä ja arkityötä, jolloin niiden käyttö vakiintuu osaksi arkimetsänhoitoa.

Kokonaiskestävää metsien käyttöä nyt ja tulevaisuudessa

Metsien monimuotoisuuden turvaamistoimia on tehty järjestelmällisesti 1990 –luvulta alkaen, mutta luonnonhoitoa on edelleen tarve parantaa. Kun valtaosa metsistä on talouskäytössä, se mitä talousmetsissä tehdään ratkaisee paljon monimuotoisuuden turvaamisessa. Pelkkä metsien suojelu ei riitä, vaan sen rinnalla tarvitaan talousmetsissä konkreettisia toimia, joilla parannetaan metsien monimuotoisuutta.

Monimuotoinen metsäluonto ja puhtaat vesistöt ovat tärkeä ja rakas asia kaikille suomalaisille. Pidetään niistä yhdessä huolta!

Lisätietoa

 • Lauri Saaristo
 • Johtava asiantuntija
 • lauri.saaristo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6055
 • Nora Arnkil
 • Luonnonhoidon asiantuntija
 • nora.arnkil(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6021
 • Matti Maajärvi
 • Kehittämispäällikkö
 • matti.maajarvi(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6080

Monimetsä sosiaalisessa mediassa: Monimetsä Facebook ja Monimetsä Instagram

Monimetsä-hanke on metsäalan yhteinen ponnistus luonnon monimuotoisuuden ja vesien suojelun edistämisen puolesta. Vuonna 2024 hanketta toteuttaa Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n, MTK ry:n, Koneyrittäjät ry:n ja Suomen metsäkeskuksen kanssa. Hanke on osa kansallista metsästrategiaa ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Monimetsä-hankekumppaneiden logot