Monimetsä-hankkeessa viedään jo olemassa olevia luonnonhoidon keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä. Monimetsä — jatkoaskel luonnonhoitoon -hankkeen tavoitteena on vesistöjen tilan ja metsäelinympäristöjen ekologisen laadun paraneminen. Monimetsä-hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n ja MTK ry:n kanssa. Hanke on osa kansallista metsästrategiaa ja sitä rahoittaa  maa- ja metsätalousministeriö. 

Tausta

Vuosina 2016-2018 Monimetsä-hanke kehitti toimintamalleja, joiden myötä maanomistajat ja metsäammattilaiset voivat täydentää metsän- ja luonnonhoidon käytäntöjä keinoilla, jotka turvaavat metsänkäytön kestävyyttä ja parantavat luonnonhoidon tasoa. Hankkeessa selvitettiin luonnonhoidon käytännön ongelmia, kehitettiin ratkaisuja ja kokeiltiin niiden toimivuutta käytännössä.

Hankkeen visio 2020-2022

Visiona on, että Monimetsä – jatkoaskel luonnonhoitoon hankkeen päättyessä metsänomistajia palvelevien organisaatioiden toimintatavat tukevat nykyistä paremmin metsänomistajan kykyä tunnistaa luonnonhoidon mahdollisuuksia ja halua tavoitella parempaa luonnonhoitoa. Osaava ja vastuullinen toimija ottaa luonnonhoidon keinot esille, huomioi maanomistajan tavoitteet, hyödyntää paikkatietoa keinojen valinnassa ja kohdentamisessa sekä varmistaa tiedonkulun suunnittelijalta toteuttajalle. Osaavat toteuttajat pystyvät käytännön työssään soveltamaan metsänomistajan tavoitteita metsänhoidon suositusten sekä metsässä vallitsevan tilanteen pohjalta. Organisaatioilla on valmius jatkaa hankkeessa kehitettävien toimintamallien, työkalujen ja sisältöjen soveltamista omissa järjestelmissään ja osana arkityötä. Metsässä tarkasteltuna hankkeen tavoitteen vaikutus nykytilanteeseen verrattuna näkyy mm. vesistöjen leveämpinä suojakaistoina, kohdekohtaisesti parhaiden vesiensuojeluratkaisujen ja -rakenteiden yleistymisenä, säästö- ja lahopuumäärän lisääntymisenä ja luontokohteiden laajempina rajauksina. Näiden avulla ylläpidetään ja parannetaan metsäelinympäristöjen ja vesistöjen tilaa.

Tavoitteet

Monimetsä – jatkoaskel luonnonhoitoon -hankkeen tavoitteena on tietoisuuden ja osaamisen lisäämisen kautta ylläpitää ja parantaa metsäelinympäristöjen ja vesistöjen tilaa.

Nykyiset ja tulevat metsänomistajat

 • Lisätään metsänomistajien kiinnostusta ja kykyä tunnistaa monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun mahdollisuuksia ja toteutuskeinoja omissa metsissään
 • Metsänomistajille tarjotaan tietoa luonnonhoidosta, jotta monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesiensuojeluun liittyviä tavoitteita pystytään toteuttamaan metsänhoidon suositusten monipuolisilla keinoilla.

Urakoitsijat ja käytännön työntekijät työmaasuunnittelussa, työnjohdossa ja toteutuksessa

 • Hakkuu- ja hoitotöiden suunnittelijoiden ja toteuttajien tehtävänä on soveltaa talousmetsien luonnonhoidon keinovalikoimaa metsän olosuhteiden ja maanomistajien tavoitteiden pohjalta.
 • Tarve toteuttajien osaamisen lisäämiseen nousi selvästi esiin Monimetsä-hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamisen yhteydessä.

Metsäorganisaatiot

 • Toimintamallien ja palvelujen kehittäminen niin, että luonnonhoidon keinoja voidaan viedä käytäntöön. Monimetsä-hankkeessa kehitettyjen toimintamallien käytäntöön vientiä on tarpeen jatkaa ja vauhdittaa metsäorganisaatioita ottamaan käyttöön työkaluja luonnonhoidon edistämiseksi.
 • Metsänomistajien luonnonhoitotavoitteiden välittyminen toteutukseen saakka vaatii tiedonkulun esteiden selvittämistä ja poistamista.
 • Paikkatiedon sekä jatkossa myös digitaalisten metsänhoidon suositusten hyödyntämistä luonnonhoidon keinojen valinnassa ja kustannusvaikuttavassa kohdentamisessa voidaan lisätä. Tarkoituksena on edistää luonnonhoidon resurssien tehokasta kohdentamista. Luonnonhoidon tasoa pyritään parantamaan erityisesti sellaisilla alueilla ja kohteissa, joissa niistä on monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun tarpeiden näkökulmasta suurin hyöty.
 • Metsätalouden julkisten hallinto- ja neuvontajärjestelmien vaikuttavuutta luonnonhoidon edistämisessä voidaan parantaa. Metsätalouden julkisia hallinto- ja neuvontajärjestelmiä ovat esimerkiksi metsäkeskuksen metsänomistajille lähettämät viranomaistiedotteet, metsänkäyttöilmoitus, Metsään.fi -palvelu, asiakasneuvonta ja metsänomistajakoulutus. Näitä kehittämällä voidaan lisätä metsänomistajille tarjottavan luonnonhoitoneuvonnan kattavuutta ja vaikuttavuutta.

Yhteiskunnallinen näkyvyys

 • Talousmetsien luonnonhoidon medianäkyvyydessä on parantamisen varaa. Monimetsä – jatkoaskel luonnonhoitoon on metsäalan organisaatioiden yhteinen talousmetsien luonnonhoitoon keskittyvä strateginen hanke, jolla on runsaasti viestinnällistä toimintaa sekä laaja toteuttajien joukko. Tämä luo edellytykset parantaa talousmetsien luonnonhoidon näkyvyyttä mediaan nousevien metsäaiheiden joukossa.
 • Luonnonhoidon tunnetuksi tekemisessä metsänomistajat ovat ensisijainen kohderyhmä. Kohderyhmän laajuuden ja hajanaisuuden vuoksi viestinnässä on tärkeä saavuttaa laajempaa yhteiskunnallista näkyvyyttä.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutus muodostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka ovat metsänomistajien tietoisuuden lisääminen, toteuttajien osaamisen kehittäminen, palveluiden kehittäminen ja viestintä.

Metsänomistajien tietoisuuden lisääminen

 • Laatuloikka luonnonhoitoon lenkkejä järjestetään 15-18 kpl eri maakunnissa. Lenkkien vetäjiä koulutetaan ja heille tuotetaan opetusmateriaalia.
 • Tapio tuottaa talousmetsien luonnonhoidosta metsänomistajille suunnattua sähköistä materiaalia yhdessä Metsäkeskuksen kanssa. Materiaalia välitetään SMK:n Gimlet-verkko-oppimisympäristössä, perustettavalla Monimetsä-youtube kanavalla sekä Tapion ja Metsäkeskuksen verkkosivuilla.
 • Monimuotoinen metsäni -metsänomistajapäivä järjestetään vuosittain
 • Monimuotoinen metsäni -koulutuskokonaisuutta kehitetään

Toteuttajien osaamisen kehittäminen

 • Monimetsä -koulutuksia metsätalouden toimijoille toteutetaan vuosittain 2 kpl.  
 • Urakoitsijoiden ja metsäkoneen kuljettajien osaamista vahvistetaan. Kehitetään ja vahvistetaan hakkuu- ja metsänhoitotöiden toteuttajien (hakkuu- ja kaivinkoneurakoitsijat, metsurit, metsäkoneen kuljettajat) osaamista.
 • Järjestetään pienille urakointiyrityksille suunnattuja yksi tai kaksi maastopainotteista pilottikoulutusta Tapion, Metsäkeskuksen ja Koneyrittäjien yhteistyönä vuosina 2020-2021. Koulutuksia on tarkoitus jatkaa vuosittain.
 • Bioenergiapuolen toteuttajakoulutuksiin tuotetaan Monimetsä-aiheesta sisältöjä.

Palveluiden kehittäminen

 • Luonnonhoitoon liittyviä palvelutarpeita metsänomistajilla kartoitetaan. Luonnonhoito -lenkeille osallistuneille metsänomistajille lähetetään kysely, jossa selvitetään lenkkien sekä muiden luonnonhoitoa edistävien palveluiden vaikuttavuutta. Kyselyn pohjalta ideoidaan konkreettisia kehittämistoimenpiteitä vuosille 2021-2022.
 • Luonnonhoidon kustannuksia selvitetään. Tapio kokoaa tyypillisistä luonnonhoidon keinoista esimerkkejä ja selvittää esimerkkien toteutukseen liittyviä taloudellisia näkökulmia eli millaisia kustannuksia ja säästöjä toimenpiteistä koituu metsänomistajan ja urakoitsijan näkökulmasta. Esimerkkejä hyödynnetään hankkeen koulutus- ja viestintämateriaaleissa.
 • Toteutetaan selvitys luonnonhoidon neuvontatyökalun ja tarkistuslistan käyttöönotosta. Tulosten perusteella päätetään työkalujen kehittämisestä 2021-2022.

Viestintä

 • Monimetsä -hankkeelle laaditaan viestintäsuunnitelma, mediatiedotteita, tilaisuuksien markkinointimateriaaleja ja muuta viestintäsisältöä yhteistyössä hankekumppanien kanssa koko hankkeen keston ajan.
 • Tavoitteena on nostaa esiin talousmetsien luonnonhoitoa ja sen mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja vesiensuojelussa sekä erityisesti viedä viestiä metsänomistajien tietoisuuteen.
 • Tuetaan alueellista talousmetsien luonnonhoito- ja Monimetsä -viestintää. Tehdään myös kohderyhmittäistä viestintää. Viestintä kytketään osaksi kansallisen metsästrategian viestintää.
 • Keskeiset hankkeen materiaalit käännetään ruotsiksi.
 • Monimetsälle suunnitellaan ja tilataan Kamala luonto -sarjakuvan tekijältä useita Monimetsä-viestinnässä hyödynnettäviä sarjakuvia.
 • Talousmetsien luonnonhoidon keinoja tuodaan esille messuilla ja tapahtumissa.
 • Tapio on perustanut ja ylläpitää 2020-2022 Monimetsä Facebook– ja Monimetsä Instagram -sivut sekä Monimetsä YouTube-kanavan, jossa hankkeen toimintaan liittyvää tietoa jaetaan.
 • Monimetsä -tietoa jaetaan myös sekä Tapion että Suomen metsäkeskuksen nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.
 • Yhteistyössä sidosryhmien kanssa pyritään luomaan blogikirjoittajien verkosto, joka tuottaa vuoden aikana säännöllisesti Monimetsä -aiheisiin liittyviä blogeja. Metsäkeskus tuottaa Monimetsään liittyviä kirjoituksia omissa viestintäkanavissaan ja tuo erityisesti metsänomistaja -näkökulmaa esiin ja metsänomistajan ääntä kuuluviin.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Suomen metsäkeskus, Tapio, maa- ja metsätalousministeriö, MTK ry,  MT ry  ja Koneyrittäjät ry.  Monimetsä hankkeen ohjausryhmässä ovat myös edustettuina ympäristöministeriö,  SYKE, Luke ja Suomen riistakeskus.

Hankkeen kesto ja rahoitus

Hanke alkoi vuonna 2019 ja päättyy vuonna 2022. Hanketta rahoittaa maa- ja metästalousministeriö.

 

Lisätietoa:

Monimetsä-hanke (Tapion verkkosivut)
Monimetsä-hanke (Metsäkeskuksen verkkosivut)
Monimetsä sosiaalisessa mediassa: Monimetsä Facebook ja Monimetsä Instagram 
Sanna Kotiharju, Suomen metsäkeskus, Monimetsä-hankkeen projektipäällikkö, p. 050 911 9388, sanna.kotiharju (at) metsakeskus.fi
Lauri Saaristo, Tapio, johtava asiantuntija, p. 040 573 9168, lauri.saaristo (at) tapio.fi

 

 

 • Lauri Saaristo
 • Johtava asiantuntija
 • lauri.saaristo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6055
 • Hannes Pasanen
 • Luonnonhoidon asiantuntija
 • hannes.pasanen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6013